U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ocean waves in a storm

Mga Bagyo

Maghanda para sa Mga Bagyo

Manatiling Ligtas sa Panahon ng

Pag-uwi sa Tahanan

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Ang mga bagyo ay mapanganib at maaaring magdulot ng malaking pinsala mula sa daluyong ng unos, pinsala ng hangin, pinsala mula sa agos ng tubig at pagbaha. Maaari itong mangyari sa alinmang baybayin ng U.S. o sa alinmang teritoryo malapit sa mga karagatan ng Atlantiko o Pasipiko. Ang mga daluyong ng bagyo ayon sa nakaraan ay ang pangunahing dahilan ng mga pagkamatay na kaugnay ng bagyo sa Estados Unidos.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Silangang Pasipiko: Mayo 15-Nobyembre 30.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Atlantiko: Hunyo 1-Nobyembre 30.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Gitnang Pasipiko: Hunyo 1-Nobyembre 30.

Maghanda para sa Mga Bagyo

Alamin ang Iyong Panganib sa Bagyo

Ang mga bagyo ay hindi lamang problema sa baybayin.   Alamin kung paanong ang ulan, hangin, tubig at maging ang mga tornado ay maaaring mangyari kahit malayo sa aplaya kung saan ang bagyo o tropikal na bagyo ay bumabagsak. Simulan na ang paghahanda ngayon.

Gumawa ng isang Planong Pang-emerhensiya.

Siguruhin na ang bawat isa sa iyong mga kasambahay ay nalalaman at nauunawaan ang iyong mga plano sa bagyo. Isama ang iyong opisina, day care ng mga bata, at saan mang lugar na palagi mong pinupuntahan  sa iyong mga plano para sa bagyo.  Siguruhin na ang iyong negosyo ay may isang   plano ng pagpapatuloy upang makapagpatuloy ng pagpapatakbo kung magkaroon ng sakuna.

Alamin ang iyong Pook ng Paglikas

Maaaring lumikas ka ng madalian dahil sa bagyo kung ikaw ay nakatira sa isang pook ng paglikas. Alamin ang iyong mga ruta ng paglikas, sanayin ang iyong kasambahay at mga alagang hayop, at kilalanin kung saan kayo manunuluyan.

 •  

Sundin ang mga tagubilin mula sa mga lokal na mga tagapamahala ng emerhensiya, na nakikipagtulungan sa estado, lokal, tribo, at mga ahensiya at mga kasosyo sa teritoryo. Sila ang magbibigay ng mga rekomendasyon batay sa pagbabanta sa iyong komunidad at mga angkop na hakbang para sa kaligtasan.

Kilalanin ang mga Babala at mga Alerto

Magkaroon ng ilang mga paraan ng pagtanggap ng mga alerto. I-download ang FEMA app at tumanggap ng mga alerto sa tamang panahon mula sa National Weather Service para sa hanggang limang mga lokasyon sa buong bansa. Mag-sign up para sa mga alerto sa komunidad sa iyong lugar at magkaroon ng kamalayan sa Emergency Alert System (EAS) at Wireless Emergency Alert (WEA), na hindi nangangailangan ng sign up.

Para sa mga may Kapansanan

Alamin kung maaaring mangailangan ka ng karagdagang tulong sa panahon ng emerhensiya kung ikaw o sinuman sa iyong kasambahay ay isang  indibidwal na may kapansanan.

Suriin ang mga Mahalagang Dokumento

Siguruhin na ang iyong mga polisa ng seguro at mga personal na dokumento, tulad ng ID, ay up to date. Gumawa ng mga kopya at ilagay ito sa isang  isang ligtas na password-protected digital space.

Patibayin ang iyong Tahanan

Alisin ang mga kalat sa mga daanan ng tubig at mga kanal, ipasok ang mga panlabas na kasangkapan, at pag-aralan ang paglalagay ng mga shutter para sa bagyo.

Maging Handa sa Teknolohiya

Panatilihing naka-charge ang iyong cell phone kung alam mo na parating ang bagyo at bumili ng mga backup charging devices para magkaroon ng kuryente ang mga electronics.

Tulungan ang iyong mga Kapitbahay

Tingnan ang mga kapitbahay,  mga nakakatanda,   o yung maaaring mangailangan ng karagdagang tulong sa pagkuha ng mga plano sa bagyo upang malaman kung may maitutulong ka sa iba.

Mag-ipon ng mga Gamit

Magkarokn ng sapat na mga gamit para sa iyong sambahayan, kasama na ang gamot, mga gamit sa pagdisinpekta, at mga gamit para sa mga alagang hayop sa iyong go bag o sa trunk ng sasakyan. Maaaring hindi mo makuha ang mga gamit na ito sa ilang araw o maging ilang linggo matapos ang bagyo.

Manatiling Ligtas sa Panahon ng Bagyo

feature_mini img

Manatiling May Kaalaman

 • Bigyang pansin ang mga impormasyon sa emerhensiya at mga alerto.
 • Kung nakatira ka sa isang obligadong sona na panglikas at sinabihan ka ng mga lokal na opisyal na lumikas, kaagad itong gawin.
feature_mini img

Pakikitungo sa Panahon

 • Tukuyin kung paano pinakamahusay na poprotektahan ang iyong sarili mula sa matinding hangin at pagbaha.
 • Sumilong sa isang itinalagang kanlungan para sa bagyo, o isang panloob na silid para sa matitinding hangin.
 • Kung nakulong sa isang gusali dahil sa pagbaha, pumunta sa pinakamataas na bahagi ng gusali. Huwag umakyat sa isang saradong attic. Maaari kang ma-trap ng tumataas na tubig baha.
 • Huwag maglakad, lumangoy, o magmaneho sa tubig-baha. Umikot. Huwag Magpalunod! Kahit ang anim na pulgada lamang ng mabilis na pagbuhos ng tubig ay magagawa kang pabagsakin, at ang isang talampakan ng gumagalaw na tubig ay maaaring walisin ang iyong sasakyan.

Pagbalik sa Tahanan Matapos ang isang Bagyo

 • Bigyang pansin ang mga lokal na opisyales para sa impormasyon at mga espesyal na instruksiyon.
 • Mag-ingat sa paglilinis. Magsuot ng damit na may proteksiyon, gumamit ng angkop na pantakip sa mukha o mga maskara kung naglilinis ng amag o iba pang mga basura. Ang mga may hika at iba pang kundisyon sa baga  at/o may immune suppression ay hindi dapat pumasok sa mga gusali na may tulo ng tubig sa loob o may lumalaganap na amag na maaaring makita o maamoy, kahit na hindi alergik ang mga ito sa amag. Hindi dapat patulungin ang mga bata sa paglilinis matapos ang sakuna.
 • Magsuot ng mga damit na may pangproteksiyon at  magtrabaho na may kasamang ibang tao.
 • Huwag hawakan ang mga gamit pang-elektrisidad kung ito ay basa o kung ikaw ay nakatayo sa tubig. Kung ligtas na gawin ito, patayin ang elektrisidad sa main breaker o fuse box para maiwasan ang electric shock.
 • Huwag maglakad sa tubig ng baha, na maaaring may mga mapanganib na pathogens na maaaring maging dahilan ng pagkakasakit. Ang tubig na ito ay maaaring may mga labi, mga kemikal, basura, at ligaw na mga hayop. Ang mga nakabaong linya ng elektrisidad ay maaaring daanan ng kuryente ang tubig.
 • Gamitin ang mga tawag sa telepono para lang sa mga emerhensiya.  Ang mga phone systems ay karaniwang hindi gumagana o busy pagkatapos ng isang sakuna. Gumamit ng text messages o social media para makipag-usap sa pamilya o mga kaibigan.
 • Idokumento ang anumang sira sa ari-arian sa pamamagitan ng mga litrato. Kontakin ang iyong kompanya ng seguro para sa tulong.

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Mga Bidyo

Mga Grapiko

Mga Tip Sheets

Karagdagang Impormasyon

Last Updated: 04/12/2022

Return to top