U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Mga Bagyo

Maghanda para sa Mga Bagyo

Manatiling Ligtas sa Panahon ng

Pag-uwi sa Tahanan

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Ang mga bagyo ay labis na mapanganib at maaaring magsanhi ng malaking pinsala dahil sa bugso nito, pinsala sa hangin, pag-agos ng alon at pagbaha. Maaari silang mangyari sa kahabaan ng anumang baybayin sa Untied States o sa anumang teritoryo sa mga karagatang Atlantiko o Pasipiko. Ang storm surge o bugso ng bagyo ay ang makasaysayang nangungunang sanhi ng pagkamatay na nauugnay sa bagyo sa United States.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Silangang Pasipiko: Mayo 15-Nobyembre 30.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Atlantiko: Hunyo 1-Nobyembre 30.

feature_mini img

Panahon ng Bagyo sa Gitnang Pasipiko: Hunyo 1-Nobyembre 30.

Maghanda para sa Mga Bagyo

Alamin ang iyong Panganib sa Bagyo

Ang mga bagyo ay hindi lamang problema sa baybayin. Alamin kung paano ang ulan, hangin, tubig, kahit na mga buhawi ay maaaring mangyari sa malayong lupain mula sa pinagbagsakan ng isang bagyo o tropikal na bagyo.  Magsimula nang maghanda ngayon .

Gumawa ng isang Plano para sa Emergency

 Tiyaking alam at naiintindihan ng lahat sa iyong sambahayan ang iyong plano para sa bagyo.  Sa iyong mga plano sa bagyo isama ang  opisina, daycare ng mga bata, at kahit saan ka madalas.  Tiyaking mayroon ang iyong negosyo ng isang  nagpapatuloy na plano upang magpatuloy sa pagpapatakbo kahit dumating ang sakuna.

Talakayin ang pinakabagong gabay sa Coronavirus (COVID-19) ng Centers for Disease Control (CDC) at kung paano nito maaapektuhan ang iyong pagpaplano sa bagyo.

Alamin ang iyong Evacuation Zone o Lugar sa Paglikas

Maaaring kailanganin mong lumikas nang mabilis dahil sa bagyo kung nakatira ka sa isang lugar sa paglikas.  Alamin ang iyong mga ruta sa paglikas , magsanay kasama ang sambahayan, alagang hayop, at tukuyin kung saan ka dapat mananatili. 

 • Sundin ang mga tagubilin mula sa mga lokal na tagapamahala ng emergency, na malapit na nagtatrabaho kasama ang mga ahensya ng estado, lokal, tribo, at teritoryo at mga kasosyo. Ibibigay nila ang mga pinakabagong rekomendasyon batay sa banta sa iyong komunidad at naaangkop na mga hakbang para sa kaligtasan.

Kilalanin ang Mga Babala at Alerto

Magkaroon ng maraming paraan upang makatanggap ng mga alerto. I-download ang FEMA app at makatanggap ng mga alerting real-time mula sa National Weather Service hanggang sa limang mga lokasyon sa buong bansa.  Mag-sign up para sa mga alerto sa komunidad  sa inyong lugar at magkaroon ng kaalaman sa Emergency Alert System (EAS) at Wireless Emergency Alert (WEA)- na hindi na nangangailangan ng pag-sign up.

Sa Mga may Kapansanan

 Kung ikaw o sinuman sa iyong sambahayan ay isang indibidwal na may kapansanan tukuyin kung maaaring kakailanganin mo ng karagdagang tulong sa panahon ng emergency.

Suriin ang Mahahalagang Dokumento

Siguruhin na ang iyong  mga patakaran sa insurance at mga personal na dokumento  tulad ng ID ay napapanahon. Gumawa ng mga kopya at panatilihin ang mga ito sa isang ligtas na protektado ng password sa digital na espasyo.

Patatagin ang iyong Tahanan

Isaayos ang alulod at tuluyan ng tubig, dalhin sa loob ang mga kasangkapan sa labas ng bahay, isaalang-alang ang mga panangga sa bintana ng bagyo.

Ihanda ang Tech

 Panatilihing may charge ang iyong cell phone kapag alam mong na ang isang bagyo ay nasa forecast at bumili ng mga pang-backup na aparato na pang-charge sa de-kuryenteng kasangkapan.

Tulungan ang iyong Kapwa

 I-check ang mga kapitbahay, matatanda, o yung maaaring mangailangan ng karagdagang tulong sa paggawa ng mga plano sa bagyo upang makita kung paano ka makakatulong sa iba

Ipunin ang Mga Pantustos

Magkaroon ng sapat na panustos para sa iyong sambahayan, kabilang ang gamot, mga gamit na pamatay ng mikrobiyomga maskmga gamit ng alagang hayop sa iyong go bag o kaban ng kotse. Pagkatapos ng bagyo, maaaring mawalan ka ng access sa mga panustos na ito sa loob ng maraming araw o linggo.

 • Tandaan na hindi lahat ay kayang tumugon sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kinakailangan. Para sa mga maykaya nito, ang pagsasagawa ng mahahalagang pagbili at dahan-dahan na pagbuo ng mga panustos nang maaga ay magbibigay-daan para sa mas mahabang panahon sa pagitan ng mga paglalakbay sa pamimili. Nakakatulong ito para maprotektahan ang mga hindi kayang makakuha ng mahahalagang bagay muna at dapat na mamili nang madalas. Kunin lamang ang mga item na maaaring kailanganin mo at ng iyong pamilya upang ma-access din ng iba na umaasa sa mga produktong ito.

Manatiling Ligtas Sa panahon ng isang Bagyo

feature_mini img

Manatiling May Kaalaman

 • Magbigay-pansin sa impormasyong pang-emergency at mga alerto.
 • Kung nakatira ka sa isang sapilitan na lugar sa paglikas at sinabi sa iyo ng mga lokal na opisyal na lumikas, gawin ito kaagad.
feature_mini img

Pakikitungo sa Panahon

 • Tukuyin kung paano pinakamahusay na poprotektahan ang iyong sarili mula sa matinding hangin at pagbaha.
 • Sumilong sa isang itinalagang kanlungan para sa bagyo, o isang panloob na silid para sa matitinding hangin.
 • Kung nakulong sa isang gusali dahil sa pagbaha, pumunta sa pinakamataas na bahagi ng gusali. Huwag umakyat sa isang saradong attic. Maaari kang ma-trap ng tumataas na tubig baha.
 • Huwag maglakad, lumangoy, o magmaneho sa tubig-baha. Umikot. Huwag Magpalunod! Kahit ang anim na pulgada lamang ng mabilis na pagbuhos ng tubig ay magagawa kang pabagsakin, at ang isang talampakan ng gumagalaw na tubig ay maaaring walisin ang iyong sasakyan.
feature_mini img

Personal na Kaligtasan

 • Kung kailangan mong pumunta sa komunidad o tirahan ng pangkat tandaan na lagging sundin ang pinakabagong mga rekomendasyon mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para sa pagprotekta sa iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19. Tiyaking suriin ang iyong nakaraang plano sa paglilikas at ikonsidera ang mga kahaliling pagpipilian upang mapanatili ang physical distancing o pisikal na distansya upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at i-update ang iyong plano nang naaayon. 
 • Kung kakailanganin mo nang lumikas, kung maaari, magdala ka ng mga item na makakatulong na protektahan ka at ang iba pa sa shelter o kanlungan mula sa COVID-19, tulad ng hand sanitizer, mga kasangkapan sa paglilinis, at dalawang malinis, maayos na mga mask na mayroong dalawa o higit pang mga layer o suson para sa bawat tao.

Pagbalik sa Tahanan Matapos ang isang Bagyo

 • Magbigay-pansin sa mga lokal na opisyal para sa impormasyon at mga espesyal na tagubilin.
 • Mag-ingat sa paglilinis.  Magsuot ng damit pang-proteksiyon, gumamit ng naaangkop na mga pantakip sa mukha o mask kung maglilinis ng amag o iba pang mga labi, at panatilihin ang pisikal na distansya na hindi bababa sa anim na talampakan habang nagtatrabaho kasama ang ibang tao. Ang mga tao na mayroong asthma  o hika at iba pang kondisyon sa baga at/o pagpigil sa immune ay hindi dapat pumasok sa mga gusali na may paglabas ng tubig sa loob o paglaki ng amag na nakikita o naamoy, kahit na wala silang alerdyi sa amag. Ang mga bata ay hindi dapat makilahok sa gawaing paglilinis ng sakuna.
 • Magpatuloy na gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa COVID-19 at iba pang mga nakakahawang sakit, tulad ng madalas na paghuhugas ng iyong kamay at paglilinis ng karaniwang hinawakan na mga ibabaw.
 • Magsuot ng damit pang-proteksiyon at makipagtulungan sa iba.
 • Huwag hawakan ang de-kuryenteng kagamitan kung basa ito o kung nakatayo ka sa tubig. Kung ligtas na gawin ito, patayin ang kuryente sa pangunahing breaker o fuse box upang maiwasan ang electric shock.
 • Huwag lumubog sa tubig baha, na maaaring mayroong mapanganib na mga pathogen na sanhi ng mga karamdaman, basura, kemikal, dumi at mga hayop. Ang mga ibinanabang linya ng kuryente sa ilalim ng lupa nay maaari ding i-charge ng kuryente nang direkta ang tubig.
 • I-save ang mga tawag sa telepono para sa mga emergency. Ang mga sistema ng telepono ay madalas na bagsak o abala pagkatapos ng sakuna. Gumamit ng mga text message o social media upang makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan.
 • Idokumento ang anumang pinsala sa pag-aari sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato. Makipag-ugnayan sa iyong kumpanya ng insurance para sa tulong.
 • Makipag-ugnayan nang virtual sa iyong komunidad sa pamamagitan ng mga tawag sa video at telepono. Alamin na normal na makaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala. Alagaan ang iyong katawan at makipag-usap sa isang tao kung nararamdaman mong nababagabag ka. Maraming tao ang maaaring makaramdam ng takot at pagkabalisa dahil sa coronavirus 2019 (COVID-19). Ang banta ng bagyo ay maaaring magdagdag ng karagdagang pagkabahala. Sundin ang mga gabay ng CDC para sa pamamahala ng pagkabahala sa panahon ng isang traumatikong kaganapan  at pamamahala ng pagkabahala sa panahon ng COVID-19.

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Mga Video

Mga Graphic o Grapiko

Mga Tip Sheet

Karagdagang informasiyon

Last Updated: 10/28/2021