U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Unlit street light at night

Pagkawala ng Kuryente

Tips para sa Pagkawala ng Kuryente

Sa Panahon ng Pagkawala ng Kuryente

Pagkatapos ng Pagkawala ng Kuryente

Kaugnay na Nilalaman

Ang pinalawig na pagkawala ng kuryente ay maaaring makaapekto sa buong komunidad at ekonomiya. Ang pagkawala ng kuryente ay kapag ang kuryente ay namatay nang hindi inaasahan.

Ang pagkawala ng kuryente ay maaaring:

 • Makagambala sa komunikasyon, tubig at transportasyon.
 • Isara ang mga negosyong tindahan, pamilihan, estasyon ng gas, ATM, bangko at iba pang serbisyo.
 • Magdulot ng pagkasira ng pagkain at kontaminasyon ng tubig.
 • Makahadlang sa paggamit ng mga medikal na aparato.

Tips para sa Pagkawala ng Kuryente

Image
A man uses a flashlight to find an electricity socket in a power outage to unplug it.
 • Panatilihing nakasara ang mga freezer at refrigerator.
 • Gumamit ng generator, ngunit sa labas LAMANG at malayo sa mga bintana.
 • Huwag gumamit ng gas stove o oven upang painitin ang inyong tahanan.
 • Idiskonekta ang mga appliances at electronics upang maiwasan ang pinsala mula sa mga pagbugso ng kuryente.
 • Magkaroon ng mga alternatibong plano para sa pagpapalamig ng mga gamot o paggamit ng mga aparatong medikal na umaasa sa kuryente.
 • Magtanong sa mga lokal na opisyal tungkol sa mga pagpapainit at pagpapalamig na lokasyon na bukas malapit sa inyo.

Paano Protektahan ang Inyong Sarili sa Panahon ng Pagkawala ng Kuryente

Pumunta sa lokasyon ng komunidad na may kuryente kung matindi ang init o lamig.

Paghahanda para sa Pagkawala ng Kuryente

Mag-imbentaryo ng mga bagay na kailangan ninyo na umaasa sa kuryente. Magplano ng mga baterya at iba pang alternatibong pinagmumulan ng kuryente upang matugunan ang inyong mga pangangailangan kapag nawalan ng kuryente, gaya ng portable charger o power bank. Magkaroon ng mga flashlight para sa bawat miyembro ng sambahayan. Alamin kung gagana ang inyong telepono sa bahay kapag nawalan ng kuryente at kung gaano katagal ang pag-back up ng baterya.

Alamin ang Inyong Medikal na Pangangailangan

Makipag-usap sa inyong medikal na tagapagkaloob tungkol sa plano sa pagkawala ng kuryente para sa mga medikal na aparato na pinapagana ng kuryente at mga gamot na pinalamig. Alamin kung gaano katagal maiimbak ang gamot sa mas mataas na temperatura at kumuha ng partikular na patnubay para sa anumang mga gamot na mahalaga sa buhay.

Imbakan ng Pagkain

Magkaroon ng sapat na pagkain at tubig na hindi nabubulok. Panatilihing nakasara ang mga freezer at refrigerator. Ang refrigerator ay magpapalamig ng pagkain sa loob ng halos apat na oras. Ang isang buong freezer ay magpapanatili ng temperatura ng humigit-kumulang 48 oras. Gumamit ng mga cooler na may yelo kung kinakailangan. Subaybayan ang mga temperatura gamit ang isang termometro. Itapon ang pagkain kung ang temperatura ay 40 degrees o mas mataas.

Paggamit ng Mga Appliances sa Panahon ng Pagkawala ng Kuryente

Mag-install ng mga carbon monoxide detector na may backup ng baterya sa mga sentral na lokasyon sa bawat antas ng inyong tahanan. Iwasan ang pagkalason sa carbon monoxide. Ang mga generator, camp stove o charcoal grill ay dapat palaging gamitin sa labas at hindi bababa sa 20 talampakan ang layo mula sa mga bintana. Huwag gumamit ng gas stovetop o oven upang painitin ang inyong tahanan. Patayin o idiskonekta ang mga appliances, kagamitan, o mga elektroniko. Maaaring bumalik ang kuryente nang may mga panandaliang pagbugso o spike na maaaring magdulot ng pinsala.

Sakit sa Coronavirus 2019 (COVID-19)

Mag-sign up para sa mga update sa email tungkol sa coronavirus mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tingnan sa inyong mga lokal na opisyal para sa mga lokasyon ng mga nagpapalamig o nagpapainit na sentro. Maaaring nagbago ang mga lokasyon ngayong taon dahil sa pandemya ng COVID-19. Subukang magdala ng mga bagay na makakatulong sa pagprotekta sa inyo at sa iba pa sa nagpapalamig o nagpapainit na sentro mula sa COVID-19, tulad ng dalawang mask para sa bawat taong may edad na dalawa o mas matanda sa sambahayan, hand sanitizer na naglalaman ng hindi bababa sa 60 porsiyentong alkohol, at mga materyales sa paglilinis. Suriin ang mga alituntunin ng CDC para sa "Pagpunta sa Pampublikong Kanlungan ng Sakuna sa Panahon ng COVID-19 na Pandemya.”

Pagbabalik Pagkatapos ng Pagkawala ng Kuryente

Image
Illustration of food in an open refrigerator, showing some spoiled food, including eggs, cut vegetables and a pitcher of fluid.
 • Kapag may pagdududa, itapon ito! Itapon ang anumang pagkain na nalantad sa temperaturang 40 degrees o mas mataas sa loob ng dalawang oras o higit pa, o may hindi pangkaraniwang amoy, kulay o pagsalat.
 • Kung nawalan ng kuryente nang higit sa isang araw, itapon ang anumang gamot na dapat ilagay sa refrigerator, maliban kung iba ang sinasabi ng tatak ng gamot. Kumonsulta kaagad sa inyong doktor o parmasyutiko para sa bagong suplay.

Kaugnay na Nilalaman

Last Updated: 01/19/2022

Return to top