U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Household cleaning supplies

Mga Kemikal na Emerhensiya sa Sambahayan

Maghanda Bago Pa

Makaligtas Habang Nangyayari

Maging Ligtas Pagkatapos

Halos bawat sambahayan ay gumagamit ng mga produktong naglalaman ng mga mapanganib na materyales o kemikal. Ang pag-alam kung paano pangasiwaan ang mga produktong ito ay maaaring mabawasan ang panganib ng pinsala.

Bago pa ang Kemikal na Emerhensiya sa Sambahayan

alert - warning

Mag-imbak lamang ng mga kemikal sa bahay sa mga lugar na hindi mapupuntahan ng mga bata.

Maaaring kabilang sa mga mapanganib na kemikal sa bahay ang:

 • Mga lata ng aerosol (kabilang ang spray ng buhok at deodorant)
 • Mga pangpakulay sa kuko at pang-alis ng pangpakulay sa kuko
 • Mga produkto sa paglilinis at mga pampakinis ng muwebles
 • Mga pestisidyo
 • Mga produkto sa sasakyan (tulad ng antifreeze o langis ng motor)
 • Iba't ibang bagay (tulad ng mga baterya, mercury thermometer at florescent light bulbs)
 • Mga nasusunog na produkto (tulad ng kerosene, home heating oil, propane tank at lighter fluid)
 • Mga gamit sa workshop o pagpipinta (tulad ng mga paint thinner at turpentine)
 • Mga produkto sa damuhan at hardin (tulad ng mga herbicides at insecticides)

 Ligts na mag-imbak ng mga mapanganib na kemikal sa bahay

Image
Illustration of a baby trying to get into a child-proofed cabinet under a sink.
 • Mag-imbak lamang ng mga kemikal sa bahay sa mga lugar na hindi mapupuntahan ng mga bata. Isarado o ipa-childproof ang cabinet at lugar na iniimbakan kung mayroon kang mga anak sa iyong tahanan.
 • Panatilihing ang mga produktong naglalaman ng mga mapanganib na materyales sa kanilang orihinal na mga lalagyan at huwag tanggalin ang mga label maliban kung ang lalagyan ay nabulok. Ang mga nabubulok na lalagyan ay dapat na i-repackage at malinaw na may label.
 • Huwag kailanman mag-imbak ng mga mapanganib na produkto sa mga lalagyan ng pagkain.
 • Huwag kailanman ihalo ang mga mapanganib na kemikal o dumi sa bahay sa ibang mga produkto. Ang ilang mga kemikal, tulad ng chlorine bleach at ammonia, ay maaaring mag-react, mag-apoy o sumabog.
 • Huwag gumamit ng spray ng buhok, mga solusyon sa paglilinis, mga produkto ng pintura o pestisidyo na malapit sa apoy
 • Linisin kaagad ang anumang natapon na kemikal. Hayaang mag-evaporate ang mga usok sa mga basahan sa labas, pagkatapos ay itapon ang mga basahan sa pamamagitan ng pagbabalot sa mga ito sa isang pahayagan at ilagay ang mga ito sa selyadong plastic bag sa iyong basurahan.
 • Itapon nang tama ang mga mapanganib na materyales.
alert - info

I-save ang national poison control number sa iyong cell phone at i-post ito sa tabi ng mga landline sa iyong tahanan: 800-222-1222.

Sa Panahon ng Kemikal na Emerhensiya sa Sambahayan

Image
Illustration of a dizzy man with irritated eyes.
 • Lumabas kaagad kung may panganib ng sunog o pagsabog.
 • Manatili sa hangin at malayo sa tirahan upang maiwasan ang paglanghap ng nakalalasong usok.
 • Kilalanin at tumugon sa mga sintomas ng toxic na nakakalason:
  • Hirap sa paghinga
  • Pagka-irita ng mga mata, balat, lalamunan o respiratory tract
  • Pagbabago sa kulay ng balat
  • Pananakit ng ulo o malabong paningin
  • Pagkahilo, pagka-clumsiness o kawalan ng koordinasyon
  • Cramps o pagtatae
 • Kung ang isang tao ay nakakaranas ng mga sintomas ng toxic na nakakalason o nalantad sa kemikal sa bahay, tawagan ang national poison control center sa 800-222-1222.
 • Maingat na sundin ang mga tagubilin sa pangunang lunas ng emergency operator o dispatcher. Ang payo sa paunang lunas na makikita sa mga lalagyan ay maaaring luma o hindi naaangkop. Huwag magbigay ng kahit ano sa bibig maliban kung pinapayuhan na gawin ito ng isang medikal na propesyonal.

Pagkatapos ng Kemikal na Emerhensiya sa Sambahayan

Itapon ang mga damit na maaaring kontaminado. Ang ilang mga kemikal ay maaaring hindi ganap na mahugasan o mawala.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top