U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

the remains of a house after a fire

Dife Domestik

Aprann Sou Dife

Avan yon Dife

Pandan yon Dife

Apre yon Dife

Anpeche Dife Domestik

Kontni ki Asosye

Yon dife ka vin menase lavi nan jis de (2) minit. Yon rezidans ka anglobe nan flanm dife nan senk minit.

Aprann Sou Dife

 • Dife RAPID! Nan mwens pase 30 segonn yon ti flanm dife ka tounen yon gwo dife. Li pran kèk minit sèlman pou lafimen epè nwa ranpli yon kay oswa pou li anglouti nan flanm dife.
 • Dife CHO! Chalè pi menase pase flanm dife. Tanperati chanm nan yon dife ka 100 degre nan nivo etaj ak monte a 600 degre nan nivo je. Lè w respire super-cho sa a pral boule poumon ou ak rad fonn sou po ou.
 • Dife se FENWA! Dife kòmanse klere, men byen vit pwodui lafimen nwa ak fènwa konplè.
 • Dife se MORTEL! Lafimen ak gaz toksik touye plis moun pase flanm dife. Dife pwodui gaz pwazon ki fè ou dezoryante ak somnolans.

Alam Lafimen

Yon alam lafimen k ap travay anpil ogmante chans ou genyen pou w siviv nan yon dife kay ki ka touye moun.

 • Ranplase pil de fwa pa ane, sof si w ap itilize pil ityòm 10 ane.
 • Enstale alam lafimen sou chak nivo lakay ou, enkli sousòl la.
 • Ranplase tout inite alam lafimen chak 10 ane oswa selon enstriksyon manifakti a.
 • Pa janm dezaktive yon alam lafimen pandan y ap kwit manje - li ka yon erè ki ka touye moun.
 • Alam ki ka tande yo disponib pou moun ki gen pwoblèm vizyon epi alam lafimen ki gen yon pad vibre oswa yon limyè k ap flache disponib pou moun ki gen pwoblèm pou tande.

Avan yon Dife

Si ou gen asirans, kontakte konpayi asirans ou a pou enstriksyon detaye sou pwoteje pwopriyete w la, fè envantè ak kontakte konpayi restorasyon domaj dife.

Kreye ak Pratike yon Plan Chape pou Dife

Image
A father holding a stop watch, running a fire drill as mother and son run toward the safety spot.

Sonje ke chak segonn konte si ta gen yon dife. Plan chape ede w soti lakay ou byen vit. Pratike plan chape dife lakay ou de fwa chak ane. Gen kèk konsèy pou konsidere lè w ap prepare plan sa a:

 • Jwenn de fason pou soti nan chak chanm nan evènman an se wout prensipal la bloke pa dife oswa lafimen.
 • Asire w ke fenèt yo pa kole, ekran yo ka retire byen vit epi ke ba sekirite yo ka byen louvri.
 • Pratike santi wout ou soti nan kay la nan fè nwa a oswa ak je ou fèmen.
 • Anseye timoun yo pou yo pa kache pou ponpye yo.
 • Si w sèvi ak yon mach oswa yon chèz woulant, tcheke tout sòti pou asire w ou ka pase nan papòt yo.

Konsèy Sekirite Dife

 • Fè kopi dijital dokiman ak dosye ki gen anpil valè tankou batistè.
 • Dòmi ak pòt chanm ou fèmen.
 • Kenbe yon aparèy pou etenn dife nan kwizin ou. Kontakte depatman ponpye lokal ou a pou jwenn asistans sou itilizasyon ak antretyen apwopriye.
 • Konsidere enstale yon sistèm awozwa otomatik dife nan rezidans ou.

Pandan yon Dife

Image
A man crawling low under smoke toward an exit.
 • Lage desann atè a epi rale ba, anba nenpòt lafimen pou sòti ou. Lafimen lou ak gaz pwazon kolekte premye sou plafon an.
 • Anvan ou ouvri yon pòt, santi bouton pòt la ak pòt la. Si youn nan cho, oswa si gen lafimen k ap vini alantou pòt la, kite pòt la fèmen epi sèvi ak dezyèm fason ou soti.
 • Si ou louvri yon pòt, louvri li dousman. Pare pou fèmen li byen vit si gen gwo lafimen oswa dife.
 • Si w pa ka jwenn yon moun ki bezwen asistans, kite kay la epi rele 9-1-1 oswa depatman ponpye a. Di operatè ijans lan ki kote moun nan ye.
 • Si bèt kay yo bloke andedan kay ou, di ponpye yo sa touswit.
 • Si ou pa ka soti, fèmen pòt la epi kouvri vantilasyon ak fant alantou pòt yo ak twal oswa tep pou kenbe lafimen soti. Rele 9-1-1 oswa depatman ponpye w la. Di kote w ye a epi fè siyal pou w jwenn èd nan fenèt la avèk yon twal ki gen koulè pal oswa yon flach.
 • Si rad ou pran dife, kanpe, lage epi woule – kanpe imedyatman, lage kò'w atè epi kouvri figi ou ak men ou. Woule sou yo ak sou oswa retounen ak lide jiskaske dife a soti. Si oumenm oswa yon lòt moun pa ka kanpe, lage epi woule, toufe flanm dife yo ak yon dra oswa yon sèvyèt. Sèvi ak dlo fre pou trete boule a imedyatman pou twa a senk minit. Kouvri ak yon twal pwòp, sèk. Jwenn èd medikal touswit lè w rele 9-1-1 oswa depatman ponpye.

Apre yon Dife

 • Kontakte sèvis sekou pou katastwòf lokal ou a, tankou Lakwa Wouj, si w bezwen lojman tanporè, manje ak medikaman.
 • Tcheke ak depatman ponpye a pou asire w ke rezidans ou a an sekirite pou antre.
 • PA eseye rekonekte sèvis piblik yo pou tèt ou. Depatman ponpye a ta dwe asire w ke sèvis piblik yo swa an sekirite pou itilize oswa yo dekonekte anvan yo kite sit la. 
 • Fè yon envantè pwopriyete ak atik ki domaje yo. Pa jete nenpòt machandiz ki domaje jiskaske ou fin fè envantè atik ou yo.
 • Kòmanse ekonomize resi pou nenpòt lajan ou depanse ki gen rapò ak pèt dife. Konpayi asirans lan ka bezwen resi yo pita epi pou verifye pèt yo reklame sou taks sou revni ou.
 • Notifye konpayi ipotèk ou sou dife a.

Anpeche Dife Domestik

Ka evite dife domestik yo. Sa ki anba la yo se etap senp ke nou chak ka pran pou anpeche yon trajedi.

Image
a fireplace with a glass screen

Kwit Manje

 • Rete nan kwizin nan lè w ap fri, griye oswa griye manje. Etenn recho a si w kite kwizin nan pou yon ti tan.
 • Mete manch kout, ki byen sere oswa byen woule lè w ap kwit manje.
 • Pozisyone griye babekyou a omwen 10 pye lwen siding ak balistrad pil, epi deyò anba evèt ak branch ki anlèv.
 • Kenbe yon aparèy pou etenn dife disponib.

Sekirite Elektrik ak Aparèy

 • Fil ki rache ka lakòz dife. Ranplase tout kòd aparèy chire, ansyen oswa andomaje imedyatman epi pa pase kòd anba tapi oswa mèb.
 • Si yon aparèy gen yon ploge ki gen twa pwent, sèvi ak li sèlman nan yon priz ki gen twa anplasman. Pa janm fòse li antre nan yon priz ki gen de emplacement oswa yon kòd ekstansyon.
 • Fèmen touswit, apre sa a, ranplase pwofesyonèlman, switch limyè ki cho nan manyen la ak limyè ki tranbleman.

Sekirite nan Jou Ferye

 •  Etenn limyè jou ferye nan mitan lannwit oswa lè w ap kite kay la.
 •  Ranplase nenpòt seri limyè ak kòd ki abize oswa kase oswa koneksyon anpoul ki lach.
 • Mete bouji yo omwen 12 pous distans materyèl ki ka pran dife oswa konsidere sèvi ak bouji san flanm dife.
 • Wouze abdenwèl ou a chak jou epi pa kite l sèk. Yon pye bwa sèk gen plis chans pou pran dife.
 •  Asire w pou pye bwa ou a omwen twa (3) pye distans de nenpòt sous chalè, tankou chemine, radyatè, bouji, vantilasyon chalè oswa limyè, epi pou li pa bloke yon pasaj pou sòti.
 • Pa twò chaje kòd ekstansyon ak priz yo.

Chemine ak Tiyo an Bwa

 • Enspekte epi netwaye tiyo a bwa ak chemine chak ane epi tcheke chak mwa pou domaj oswa obstak.
 • Sèvi ak yon ekran chemine ki lou ase pou sispann woule mòso bwa ak ase gwo pou kouvri tout ouvèti chemine a pou trape etensèl vole.
 • Asire w ke dife a nèt anvan ou kite kay la oswa ale nan kabann.

Aparèy Chofaj Pòtab

 • Kenbe objè ki ka pran dife omwen twa pye lwen aparèy chofaj pòtab.
 • Sèlman achte aparèy chofaj yo evalye pa yon laboratwa nasyonalman rekonèt, tankou Underwriters Laboratories (UL).
 • Tcheke pou asire ke aparèy chofaj pòtab la gen yon mekanis kontwòl tèmostat epi li pral fèmen otomatikman si aparèy chofaj la tonbe sou.
 • Sèlman sèvi ak kristal klè K-1 kewozèn nan aparèy chofaj kewozèn. Pa janm twòp li. Sèvi ak aparèy chofaj la nan yon chanm ki byen vantile lwen rido ak lòt bagay ki ka pran dife.

Kenbe Timoun yo an Sekirite

 • Retire mistè a nan jwèt dife lè w anseye timoun yo ke dife se yon zouti, se pa yon jwèt.
 • Sere alimèt ak brikè lwen timoun yo rive ak je yo, de preferans nan yon kabinè fèmen.
 • Pa janm kite timoun yo poukont yo toupre recho k ap fonksyone oswa bouji k ap limen, menm pou yon ti tan.

Plis Konsèy pou Prevansyon Dife

 • Pa janm sèvi ak yon recho oswa yon fou pou chofe kay ou.
 • Kenbe likid ki ka pran dife ak ki ka pran dife lwen sous chalè.
 • Dèlko pòtab ta dwe JANM dwe itilize andedan kay la epi yo ta dwe sèlman ravitaye deyò ak nan zòn ki byen vantile.

Kontni ki Asosye

Last Updated: 02/09/2023

Return to top