U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a family making a plan

Planifikasyon Ijans pou Fanmi

Kèk katastwòf frape san okenn avètisman, epi manm fanmi yo gendwa pa tout nan menm kote. Ki jan ou pral rete an kontak youn ak lòt? Ki kote ou pral rankontre? Kijan ou pral soti nan kay ou sizoka ta gen yon dife? E si yo evakye katye w la? Li enpòtan pou w fè yon plan, kounye a, yon fason pou w konnen kisa pou w fè, ki jan pou w jwenn youn lòt, ak kijan pou kominike pandan yon ijans.

Image
Close up of someone completing a kids emergency plan.

Prepare Kounye a

Prepare yon plan kounye a yon fason pou w konnen kisa pou w fè ak kijan pou kominike nan yon ijans.

Prepare yon Plan

Image
a family building an emergency supply kit

Prepare yon Twous

Prepare yon twous ekipman pou ijans ak ase manje, dlo ak pwovizyon pou dire pandan plizyè jou.

Prepare yon Twous

feature_mini img

Preparasyon Finansye

Aprann kijan pou prepare fanmi ou sou plan finansye sizoka ta gen yon katastwòf oswa yon ijans.

Aprann plis

Last Updated: 05/25/2023

Return to top