U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a family making a plan

Pagpaplano ng Pamilya para sa Emergency

Nangyayari nang walang anumang babala ang ilang sakuna, at maaaring wala sa iisang lugar ang lahat ng miyembro ng pamilya. Paano kayo makikipag-ugnayan sa isa't isa? Saan kayo magkikita? Paano ka lalabas ng bahay mo kung sakaling magkaroon ng sunog? Paano kung inililikas na ang iyong kapitbahayan? Mahalagang gumawa ng plano, ngayon, upang malaman mo kung ano ang gagawin, kung paano mahanap ang isa't isa, at kung paano makipag-ugnayan kapag may emergency.

Image
Close up of someone completing a kids emergency plan.

Maghanda Ngayon

Gumawa ng plano ngayon upang malaman mo kung ano ang gagawin at kung paano makipag-ugnayan kapag may emergency.

Gumawa ng Plano

Image
a family building an emergency supply kit

Bumuo ng Kit

Bumuo ng kit ng supply para sa emergency na may sapat na pagkain, tubig, at mga supply para tumagal ng ilang araw.

Bumuo ng Kit

feature_mini img

Pinansyal na Pagiging Handa

Matutong pinansiyal na maging handa ang iyong pamilya sakaling may sakuna o emergency.

Alamin pa

Last Updated: 05/25/2023

Return to top