U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a family making a plan

Lập Kế Hoạch Khẩn Cấp Gia Đình

Một số thảm họa xảy ra mà không có bất kỳ cảnh báo nào và các thành viên trong gia đình có thể không ở cùng một nơi. Làm thế nào quý vị sẽ liên lạc với nhau? Quý vị sẽ gặp nhau ở đâu? Làm thế nào quý vị sẽ ra khỏi nhà của quý vị trong trường hợp hỏa hoạn? Nếu khu phố của quý vị đang được sơ tán thì sao? Ngay bây giờ, điều quan trọng là lập một kế hoạch để quý vị biết phải làm gì, cách tìm nhau và cách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Image
Close up of someone completing a kids emergency plan.

Chuẩn bị Ngay bây giờ

Lập kế hoạch ngay để quý vị biết phải làm gì và cách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Lập Kế Hoạch

Image
a family building an emergency supply kit

Lập một Bộ Dụng cụ

Xây dựng một bộ dụng cụ  đồ dùng khẩn cấp với đủ thức ăn, nước uống và vật dụng đủ dùng trong vài ngày.

Lập một Bộ Dụng cụ

feature_mini img

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Tài Chính

Học cách chuẩn bị tài chính cho gia đình quý vị trong trường hợp thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp.

Tìm hiểu thêm

Last Updated: 05/25/2023

Return to top