U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Prepare yon Plan

Fanmi ou ka pa ansanm si yon katastwòf frape, kidonk li enpòtan pou konnen ki kalite dezas ki ka afekte zòn ou an. Konnen kijan ou pral kontakte youn ak lòt epi re-konekte si nou separe. Etabli yon kote pou reyinyon fanmi ki familye epi ki fasil pou jwenn. Epi, pa bliye reflechi sou bezwen espesifik nan fanmi ou. Bezwen fanmi ou chanje avèk yon tan, kidonk mete plan ou ajou regilyèman.

Image
A line of school age kids on their smart phones

Kiyès Nou Pral Kontakte?

Chwazi menm moun pou chak manm fanmi ou pou kontakte. Chwazi yon moun ki andeyò vil la—yo ka pi fasil pou jwenn yo nan yon katastwòf.


Voye tèks, pa pale. Nan yon ijans, liy telefòn yo ka okipe. Li ka pi fasil pou voye tèks epi sa kite liy telefòn yo louvri pou travayè ijans yo.

Image
A family making a plan

Ki Kote Nou Pral Rankontre?

Deside sou kote ki an sekirite, familye, aksesib kote fanmi ou ka ale pou pwoteksyon oswa pou reyini. Si ou gen bèt kay oswa bèt sèvis, reflechi sou kote ki aksepte bèt yo. Konsidere kote nan kay ou, nan katye w, ak andeyò vil oswa vil ou a yon fason pou w prepare pou nenpòt sitiyasyon.

Image
woman showing a girl the Family Emergency Communication Plan

Fè Pratik, Fè Pratik, Fè Pratik!

Nan pwòp lis ou oswa lè w ap sèvi avèk resous ki anba yo, ekri kontak ou ak plan ou. Asire w pou tout moun nan fanmi an gen kopi epi kenbe yo nan yon espas ki an sekirite, tankou nan yon sakado, bous, oswa ekri yo nan yon kaye. Mete yo nan telefòn selilè ou si ou genyen youn. Fè reyinyon ak manm kay la regilyèman pou revize ak pratike plan ou.

Telechaje Resous yo

Enprime yon Plan Kominikasyon epi ranpli li ak fanmi w.

Plan Kominikasyon Fanmi (pou Timoun)

PDF Link Icon

Plan Kominikasyon Fanmi (pou Adilt)

PDF Link Icon

Kat pou Ranpli Plan Kominikasyon Ijans pou Fanmi

PDF Link Icon

Last Updated: 12/06/2023

Return to top