U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A child's hands playing with the prepare with pedro game

Prepare ak Pedro

Pedro se yon pengwen ki renmen aprann sou fason li ka prepare epi pran aksyon pandan yon ijans pou ede rete an sekirite. Li vizite zanmi nan tout peyi Etazini epi li aprann sou danje lokal yo nan zòn yo tankou tranblemanntè, tònad, siklòn, ak anpil lòt!

Liv Aktivite sou Preparasyon pou Dezas

Image
Prepare with Pedro

Prepare with Pedro se yon pwogram preparasyon gratis pou jèn yo Lakwa Wouj Ameriken kreye, epi nou fyè pou nou fè patenarya avèk yo pou ofri Prepare ak Pedro: Liv Aktivite sou Preparasyon pou Dezas. Resous sa a fèt pou anseye timoun piti ak fanmi yo kijan pou yo rete an sekirite pandan katastwòf ak ijans atravè aktivite amizan tankou mo kwaze, paj koloran, jwèt matche ak plis ankò!

Liv aktivite a disponib pou telechaje dijital nan sis lang diferan epi li disponib pou kòmande an Angle ak Panyòl gratis nan depo FEMA.

Plis Resous Vini Byento

Nou kontan pote ou plis resous Prepare ak Pedro alavni! Antretan, tanpri vizite redcross.org/pedro pou jwenn plis liv istwa Prepare ak Pedro sou danje ki disponib pou telechajman dijital.

Download the Activity Book

Èske w enterese pou Kòmande Kopi Gratis?

Kopi enprime gratis disponib nan Depo Piblikasyon FEMA. Pou kòmande piblikasyon gratis, vizite platfòm kòmande sou entènèt la pou materyèl preparasyon. Ou ka rele tou pou asistans.

Kòmande nan Depo

External Link Arrow
KontakInfo
Rele:1-800-480-2520
Imèl:FEMApubs@GPO.gov
Kourye nan lapòs:FEMA Distribution Center
c/o Pueblo Distribution Center
Attn: Receiving
Pueblo, CO 81001

Nimewo Piblikasyon:

  • Prepare ak Pedro: P-2005
  • Prepárate Con Pedro (Spanish): P-2035
  • 与佩德罗一起做好准备 (Simplified Chinese): P-2087
  • Chuẩn bị với Pedro (Vietnamese): P-2089

Last Updated: 12/12/2023

Return to top