U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Asian family sitting together on a couch

Fanmi yo

Pou prepare pou katastwòf yo, li kòmanse lakay ou. Tout moun ka patisipe nan ede prepare pou ijans. Timoun yo ak adolesan yo ka fè pati nan pwosesis la. Antanke paran, gadyen oswa lòt manm fanmi w, ou gen yon wòl enpòtan pou w jwe lè w ap pwoteje timoun yo nan lavi w epi ede yo prepare si yon katastwòf ta rive.

Nan paj sa a, w ap jwenn materyèl pou konstwi plan ijans fanmi w, enfòmasyon sou fason w ka ede timoun yo fè fas sizoka yo ta ap sibi yon dezas, ak konsèy pou ede pitit ou yo pare lè yon katastwòf frape. Avèk zouti sa yo, ni timoun yo ak fanmi yo kapab prepare kit yo lakay yo, lekòl, oswa nenpòt lòt kote.

Image
a family preparing for a disaster

Prepare Fanmi W

Prepare yon Twous. Aprann sou plan evakyasyon yo. Deside ki moun pou rele ak ki kote pou rankontre lè yon dezas rive. Kòmanse plan ijans fanmi w jodi a.

Image
mother hugging daughter

Ede Timoun yo Reziste

Sipò w ka ede timoun yo reziste sizoka yon katastwòf frape.

Plis Resous pou Fanmi yo

Jwenn sa w ap chèche pou-menm si ou poko sèten.

feature_mini img

Jwèt

Jwe jwèt pou pratike preparasyon pou yon dezas. Eksplore

feature_mini img

Opòtinite pou Jèn yo

Opòtinite pou jèn yo devlope konpetans epi vin lidè. Eksplore

feature_mini img

Español (Spanish)

Recursos disponibles en español (Resources available in Spanish). Explore

Plis pou Fanmi yo

Image
family building a kit

Prepare yon Twous

Sèvi ak lis verifikasyon sa yo pou aprann sa ou bezwen. Aprann plis.

Image
two brothers and a sister smile for the camera

Jwèt pou Timoun yo

Jwenn jwèt amizan pou jwe ak fanmi ou. Jwe Kounye a.

Image
savings tracker

Preparasyon Finansye

Prepare Finansyèman pou katastwòf. Aprann plis.

Last Updated: 12/14/2023

Return to top