U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Teens sitting around a table talking and looking at laptops

Tinedjè

Tinedjè ak lòt jèn ap ede fanmi yo, lekòl yo ak kominote yo prepare pou dezas yo. Yo ka lidè anvan, pandan, ak apre dezas yo. Kit ou fèk kòmanse aprann sou preparasyon, oswa ou vle rantre nan oswa kòmanse yon pwogram preparasyon pou jèn, oswa ou ap chèche materyèl pou anseye pwochen jenerasyon sou preparasyon pou vin lidè, w ap jwenn anpil opsyon nan paj sa a pou ede w aprann kijan pou prepare pou yon dezas.

Nou tout gen yon wòl pou nou jwe pou asire sekirite kominote nou yo. Ou menm tou, ou ka fè yon diferans!

Image
youth preparedness council members

Konsèy pou Preparasyon Jenès la

Èske w gen yon pasyon pou sèvis kominotè ak preparasyon pou katastwòf? Antre nan Konsèy pou Preparasyon Jenès la!

Image
a teen cert member wearing a hard hat

Tinedjè CERT

Antre oswa kòmanse yon Ekip pou Repons Ijans nan Kominote (Teen CERT)epi vin yon lidè nan kominote w.

Koleksyon Resous yo

Jwenn sa w ap chèche a-menm si ou poko sèten.

feature_mini img

Opòtinite pou Jenès la

Opòtinite pou jèn yo devlope konpetans epi vin lidè. Eskplore

feature_mini img

Lekòl Segondè

Resous pou elèv nan lekòl segondè yo. Eskplore

Plis pou Tinedjè yo

Image
Disaster Mind game graphics in a futuristic blue font with a small picture of someone wearing a dark blue hooded cloak facing a bright starburst of blue light

Lespri Katastwòf

Lè segonn ap konte, kisa w pral deside? Byenvini nan jwèt katastwòf la ki teste chwa w yo. Manadjè ijans yo te devlope jwèt edikatif sa a pou anseye elèv lekòl segondè yo kijan pou yo rete kalm epi pran desizyon solid pandan yon katastwòf. Antre nan mond Lespri Katastwòf.   

Image
Teenagers working on a project

Devlope Konpetans yo

Kou, fòmasyon, seminè sou entènèt yo ak Preparasyon pou Prezantasyon yo. Aprann Plis.

Image
Teens taking a selfie.

Kòmanse yon Pwogram

Kòmanse yon pwogram preparasyon. Aprann plis.

Last Updated: 03/06/2024

Return to top