U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Mother making plans with her young children

Vin yon Timoun ki Pare

 Ijans ak dezas yo kapab efreyan, men gen fason pou ede w rete an sekirite anvan, pandan, epi menm apre yon dezas. Isit la, ou ka jwe jwèt pou vin yon Mèt nan Dezas epi aprann kijan pou prepare yon twous pou ijans. Ou pral rankontre zanmi nou an Pedro Penguin, ki pral anseye ou tout bagay sou kijan pou rete an sekirite. Ou pral menm kapab fè pwòp plan ijans ou ak fanmi ou.

Image
Kids card game

Jwèt. Jwe jwèt yo pou Fè Pratik nan preparasyon pou yon dezas!

Image
Illustration prepare with pedro

Prepare ak Pedro! Vizite ak Pedro ak zanmi epi aprann kijan pou prepare pou yon dezas.

Plis pou Timoun yo

Image
Mother talking to her daughter about preparendess

Pale Sou Sa!

Sizoka yon katastwòf ap rive, konnen ki moun pou rele ak ki kote pou rankontre se yon pati enpòtan nan planifikasyon pou ijans pou ou menm ak fanmi ou. Sèvi ak paj sa a pou ekri tout enfòmasyon sou kontak fanmi w epi kenbe yon kopi avèk ou kèlkeswa kote w ale. Kòmanse la a.

Image
Kit Checklist

Prepare yon Twous!

Lè w ap fè yon twous pou ijans, li enpòtan pou w konnen sa fanmi w genyen deja ak sa w bezwen toujou. Chita ak fanmi ou epi sèvi ak lis verifikasyon sa a pou deside ki lòt bagay ou bezwen pou asire w ou menm ak fanmi ou pare pou nenpòt ijans. Kreye lis mwen .

Last Updated: 10/13/2023

Return to top