U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Mother making plans with her young children

Maging Ready Kid

Maaaring nakakatakot ang mga emergency at sakuna, ngunit may mga paraan upang matulungan kang manatiling ligtas bago, sa panahon, at kahit pagkatapos ng sakuna. Dito, puwede kang maglaro ng mga game para maging Disaster Master at matutunan kung paano bumuo ng kit para sa emergency. Makikilala mo ang aming kaibigang Penguin na si Pedro, na magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay tungkol sa pananatiling ligtas. Makakagawa ka pa ng sarili mong plano para sa emergency kasama ang iyong pamilya.

Image
Kids card game

Mga Laro.  Maglaro ng mga game upang Magsanay na maging handa kapag may sakuna!

Image
Illustration prepare with pedro

Maghanda kasama si Pedro! Bumisita kasama si Pedro at ang kanyang mga kaibigan at alamin kung paano maging handa kapag may sakuna.

Higit pa para sa Mga Bata

Image
Mother talking to her daughter about preparendess

Pag-usapan!

Kung may mangyaring sakuna, mahalagang bahagi ng pagpaplano sa emergency para sa iyo at sa iyong pamilya ang pag-alam kung sino ang tatawagan at kung saan ang tagpuan.  Gamitin ang page na ito upang isulat ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iyong pamilya at laging magdala ng kopya saan ka man magpunta. Magsimula rito.

Image
Kit Checklist

Bumuo ng Kit!

Kapag gumagawa ng kit para sa emergency, mahalagang malaman kung anong mga bagay mayroon na ang iyong pamilya at kung ano ang kailangan mo pa. Pag-usapan kasama ang iyong pamilya at gamitin ang checklist na ito upang magpasya kung ano pa ang kailangan mo para masigurong handa kayo ng pamilya mo sa anumang emergency. Gumawa ng aking listahan.

Last Updated: 10/13/2023

Return to top