U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Asian family sitting together on a couch

Mga Pamilya

Ang pagiging handa sa panahong may mga sakuna ay nagsisimula sa tahanan. Lahat ay puwedeng maging bahagi ng pagtulong sa paghahanda para sa mga emergency. Parehong puwedeng maging bahagi ng proseso ang maliliit na bata at mga teenager. Bilang magulang, tagapag-alaga, o iba pang miyembro ng pamilya, mayroon kang mahalagang tungkulin na dapat gampanan pagdating sa pagprotekta sa mga bata sa iyong buhay at sa pagtulong sa kanila na maging handa kung sakaling magkaroon ng sakuna.

Sa page na ito, makakahanap ka ng mga materyales para buuin ang plano ng iyong pamilya para sa emergency, impormasyon para sa kung paano mo matutulungan ang mga bata na harapin ang suliranin kung naranasan nilang magkaroon ng sakuna, at mga tip upang matulungan ang iyong mga anak na maging handa kapag may mangyaring sakuna. Gamit ang mga tool na ito, maaaring maging handa ang mga bata at ang kanilang mga pamilya nasa bahay man sila, paaralan, o kahit saan pa.

Image
a family preparing for a disaster

Gawing Handa ang Iyong Pamilya

Bumuo ng Kit. Alamin ang mga plano para sa paglikas.  Isipin kung sino ang tatawagan at kung saan ang tagpuan kapag may mangyaring sakuna. Simulan ngayon ang plano ng pamilya para sa emergency.

Image
mother hugging daughter

Pagtulong sa Mga Bata na Harapin ang Suliranin

Ang iyong suporta ay makakatulong sa mga bata na harapin ang suliranin kung may mangyaring sakuna.

Higit pang Sanggunian para sa Mga Pamilya

Hanapin ang mga bagay na hinahanap mo—kahit na hindi ka pa sigurado.

feature_mini img

Mga Laro

Maglaro ng mga game para magsanay na maging handa kapag may sakuna. Tuklasin

feature_mini img

Mga Oportunidad para sa Kabataan

Mga oportunidad para sa kabataan upang magkaroon sila ng mga kasanayan at maging mga lider. Tuklasin

feature_mini img

Espanyol (Spanish)

Recursos disponibles en español (Resources available in Spanish). Tuklasin

Mga Laro para sa Mga Bata

Image
family building a kit

Bumuo ng Kit

Gamitin ang checklist na ito upang alamin kung ano ang kailangan mo. Alamin pa.

Image
two brothers and a sister smile for the camera

Mga Laro para sa Mga Bata

Maghanap ng mga nakakatuwang laro na puwedeng laruin kasama ang iyong pamilya. Maglaro ngayon.

Image
savings tracker

Pinansiyal na Pagiging Handa

Pinansiyal na maging handa kapag may mga sakuna. Alamin pa.

Last Updated: 12/15/2023

Return to top