U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Asian family sitting together on a couch

Các gia đình

Chuẩn bị cho thảm họa bắt đầu ở nhà. Mọi người đều có thể góp phần giúp chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp. Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cũng có thể là một phần của quá trình. Là phụ huynh, người giám hộ hoặc thành viên khác trong gia đình, quý vị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những đứa trẻ trong cuộc sống của quý vị và giúp chúng chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu để xây dựng kế hoạch khẩn cấp cho gia đình mình, thông tin về cách quý vị có thể giúp trẻ em đối phó nếu chúng gặp thảm họa và các lời khuyên giúp con quý vị sẵn sàng khi thảm họa xảy ra. Với những công cụ này, cả trẻ em và gia đình của mình đều có thể được chuẩn bị sẵn sàng cho dù các em ở nhà, trường học hay bất kỳ nơi nào khác.

Image
a family preparing for a disaster

Chuẩn bị cho Gia đình của Quý vị

Lập Một Bộ Dụng cụ. Tìm hiểu các kế hoạch sơ tán. Quyết định gọi cho ai và gặp ở đâu khi thảm họa xảy ra. Bắt đầu kế hoạch khẩn cấp cho gia đình quý vị ngay hôm nay.

Image
mother hugging daughter

Giúp Trẻ Ứng Phó

Sự hỗ trợ của quý vị có thể giúp trẻ em ứng phó nếu thảm họa xảy ra.

Nhiều Nguồn trợ giúp cho Gia đình

Tìm những gì quý vị đang tìm kiếm—ngay cả khi quý vị chưa chắc chắn.

feature_mini img

Trò chơi

Chơi trò chơi để thực hành chuẩn bị cho một thảm họa. Khám phá

feature_mini img

Các Cơ hội cho Thanh thiếu niên

Cơ hội cho thanh thiếu niên phát triển kỹ năng và trở thành nhà lãnh đạo. Khám phá

feature_mini img

Español (Spanish)

Recursos disponibles en español (Resources available in Spanish). Khám phá

Nhiều hơn cho Gia đình

Image
family building a kit

Lập một Bộ Dụng cụ

Sử dụng các danh sách kiểm tra này để tìm hiểu những gì quý vị cần. Tìm hiểu thêm.

Image
two brothers and a sister smile for the camera

Trò chơi cho Trẻ em

Tìm các trò chơi thú vị để chơi với gia đình của quý vị. Chơi ngay bây giờ.

Image
savings tracker

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Tài Chính

Chuẩn bị tài chính cho các thảm họa. Tìm hiểu thêm.

Last Updated: 12/15/2023

Return to top