U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A girl with down syndrome sits on the couch with her mother and brother.

Moun ki gen Andikap yo

Rete Enfòme

Fè yon Plan

Prepare yon Twous

Moun ki Ap Fè Fas Ak Chalè Ekstrèm

Kontni ki gen Rapò

Andikap kwaze chak gwoup demografik—gen moun ki gen andikap ki gen tout laj, ras, sèks oswa orijin nasyonal. Epi, andikap ka gen enpak sou yon moun nan yon varyete fason alafwa vizib ak envizib. Pou moun ki gen andikap yo ak fanmi yo, li enpòtan pou konsidere sikonstans endividyèl yo ak bezwen pou prepare efikasman pou ijans ak katastwòf.

Rete Enfòme

 • Konnen ki katastwòf ki kapab afekte zòn ou an, kimoun ki kapab mande yon evakyasyon  ak kilè pou abrite anplas.
 • Kenbe yon Radyo Meteyo NOAA branche sou estasyon ijans lokal ou a epi kontwole televizyon ak radyo. Swiv alèt mobil ak avètisman sou move tan nan zòn ou an.
 • Telechaje aplikasyon FEMA epi jwenn alèt metewolojik nan men Sèvis Meteyo Nasyonal pou jiska senk kote diferan nenpòt kote nan peyi Etazini.

Fè yon Plan

Nan ka ta gen yon katastwòf, ou ta ka fè li poukont ou pandan plizyè jou? Apre yon katastwò ou ka pa gen aksè nan yon etablisman medikal oswa menm yon famasi. Li enpòtan pou w planifye pou bezwen w chak jou epi konnen kisa w ta fè si yo vin limite oswa pa disponib. Lòt etap planifikasyon yo enkli:

Image
Illustration of a boy in a wheelchair and his grandmother making an emergency supply kit.
 • Kreye yon rezo sipò moun ki ka ede w nan yon katastwòf. Kenbe yon lis kontak nan yon veso ki fèmen nan twous ijans ou oswa sou aparèy elektwonik ou yo.
 • Enfòme rezo sipò w ki kote ou kenbe pwovizyon ijans ou yo. Ou ka vle konsidere bay yon manm ou fè konfyans yon kle kay ou oswa apatman w.
 • Planifye alavans pou transpò aksesib ou ka bezwen pou evakyasyon oswa pou w deplase pandan oswa apre yon katastwòf. Tcheke ak founisè transpò lokal yo ansanm ak ajans jesyon ijans ou a pou idantifye opsyon aksesib ki apwopriye.
 • Anpil ajans jesyon ijans vil ak konte yo kenbe rejis volontè pou moun ki andikape yo idantifye tèt yo pou yo ka resevwa asistans vize pandan ijans ak katastwòf. Kontakte biwo jesyon ijans lokal ou a pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Si w ap fè dyaliz oswa lòt tretman medikal ki soutni lavi konnen lokasyon ak disponiblite plis pase yonsèl etablisman ki ka ede w.
 • Si w itilize ekipman medikal lakay ou ki bezwen elektrisite, pale ak doktè w oswa founisè swen sante w sou sa w ka fè pou w kontinye fonksyone pandan yon pann kouran. Ou ka mande founisè kouran w la tou pou mete w sou yon lis pou restorasyon kouran priyorite.
 • Apeprè mwatye nan tout Ameriken yo pran yon medikaman sou preskripsyon chak jou. Yon ijans ka fè li difisil pou yo renouvle preskripsyon yo oswa pou yo jwenn yon famasi ki louvri. Òganize epi pwoteje preskripsyon ou yo, medikaman san preskripsyon, ak vitamin pou prepare w pou yon ijans.
 • Mete etikèt alèt medikal oswa braslè. Epitou ajoute enfòmasyon medikal ki enpòtan nan aparèy elektwonik ou yo.
 • Si w gen yon andikap kominikasyon konsidere pote kat enprime oswa estoke enfòmasyon sou aparèy ou yo pou enfòme premye sekouris yo ak lòt moun kijan pou yo kominike avèk ou.
 • Si w sèvi ak teknoloji asistans, planifye kijan ou pral evakye ak aparèy yo oswa kijan w ap ranplase ekipman si yo pèdi oswa detwi.
 • Chèche ak jwenn aksè nan dosye sante elektwonik ou yo nan yon varyete sous lè w itilize U.S. Zouti sou Entènèt Depatman Sante ak Sèvis Imen.
 • Planifye pou timoun ak granmoun ki ka gen difikilte nan anviwònman ki pa familye oswa ki gen dezòd. Konsidere sèvis ou oswa sipò bèt oswa bèt kay epi planifye pou manje, dlo ak pwovizyon. Si w bezwen evakye, w ap bezwen konnen si abri w la aksepte bèt kay ou non, paske gen kèk abri ki aksepte sèlman bèt sèvis oswa sipò.
 • Kenbe yon lis enstalasyon medikal ki pi pre yo, lopital lokal yo ak transpò ki pi pre yo

Jwenn Benefis ou yo Elektwonikman

Yon katastwòf ka deranje sèvis lapòs pandan plizyè jou oswa semèn. Si w depannde Sekirite Sosyal oswa lòt benefis regilye, chanje l an peman elektwonik se yon fason fasil pou pwoteje tèt ou finansyèman anvan yon katastwòf frape. Li elimine tou risk pou yo vòlè chèk yo. Depatman Trezò Etazini an rekòmande de fason ki pi an sekirite pou jwenn benefis federal yo:

 • Depo dirèk nan yon kont chèk oswa kont epay. Si w resevwa benefis federal ou ka enskri lè w rele 800-333-1795 oswaenskri sou Entènèt.
 • Kat debi prepeye Direct Express® la fèt kòm yon altènatif ki san danje epi fasil parapò avèk chèk papye. Rele gratis nan 877-212-9991 oswa enskri sou Entènèt.

Prepare yon Twous

Anplis ke ou genyen pwovizyon debaz pou siviv, yon twous ijans ta dwe gen atik pou satisfè bezwen endividyèl ou yo nan divès ijans. Konsidere atik ou itilize chak jou ak sa ou ka bezwen ajoute nan twous ou a.

Konsèy pou Medikaman

 • Pale ak doktè w oswa famasyen w sou fason ou ka kreye yon rezèv medikaman pou ijans.
 • Kenbe yon lis medikaman sou preskripsyon ou yo. Mete enfòmasyon sou dyagnostik ou, dòz ou, frekans, bezwen ekipman medikal ak alèji.
 • Sere medikaman siplemantè ki pa preskripsyon, tankou medikaman pou soulaje doulè ak lafyèv, antihistamin ak medikaman kont dyare.
 • Mete yon tèmòs ak pake glas chimik ki disponib pou refwadi medikaman ki bezwen refrijere.

Konsèy pou moun ki Soud oswa ki gen difikilte pou Tande

 • Radyo meteyo (ak ekspozisyon tèks ak yon alèt k ap flache)
 • Batri siplemantè pou aparèy pou tande
 • Plim ak papye (si ou oblije kominike ak yon moun ki pa konn lang siy)
 • Antèn ki fonksyone ak pil pou pèmèt kominikasyon pa lang siy oswa lekti nan bouch, sitou lè elektrisite a koupe epi li fè nwa.

Konsèy pou moun ki Avèg oswa ki gen Vizyon Fèb

 • Make founiti ijans ak etikèt Bray oswa gwo karaktè an lèt detache. Kenbe yon lis founiti ijans ou yo ak kote ou te achte yo sou yon USB flash pòtab oswa fè yon fichye odyo ke yo kenbe nan yon kote ki an sekirite kote ou ka jwenn li.
 • Kenbe aparèy kominikasyon pou bezwen patikilye ou yo, tankou yon aparèy kominikasyon Bray oswa soud avèg kòm yon pati nan twous ekipman pou ijans ou.

Konsèy pou moun ki gen Pwoblèm Langaj

 • Si w itilize yon aparèy kominikasyon amelyore oswa lòt teknoloji asistans, planifye kijan w ap evakye ak aparèy yo oswa kijan w ap ranplase ekipman si yo pèdi oswa detwi. Kenbe enfòmasyon sou modèl la epi sonje kote ekipman an soti (Medicaid, Medicare, asirans prive, elatriye).
 • Planifye kijan ou pral kominike avèk lòt moun si ekipman ou an pa fonksyone, enkli kat plastifye ki gen fraz ak/oswa piktogram.

Konsèy pou moun ki gen Andikap Entèlektyèl oswa Devlopman

 • Kenbe aparèy elektwonik pòtatif chaje epi chaje ak videyo ak aktivite yo.
 • Achte chajè rezèv pou aparèy elektwonik epi kenbe yo chaje.
 • Mete dra ak fisèl oswa yon ti tant (pou diminye eksitasyon vizyèl nan yon chanm okipe oswa pou bay vi prive enstantane).
 • Konsidere yon pè ekoutè ki anile bri pou diminye stimuli oditif.
 • Gen bon jan ti goute ki disponib.

Konsèy pou moun ki gen Andikap nan Mobilite

 • Si w itilize yon chèz woulant elektrik, gen yon chèz manyèl ki lejè ki disponib kòm yon rezèv si sa posib.
 • Montre lòt moun kijan yo monte, demonte epi opere chèz woulant ou.
 • Achte yon pil siplemantè pou yon chèz woulant elektrik oswa lòt aparèy medikal oswa teknoloji asistans ki fonksyone ak pil. Si ou pa ka achte yon pil siplemantè, chèche konnen ki ajans, òganizasyon oswa gwoup charitab lokal yo ka ede w achte youn. Kenbe pil siplemantè yo chaje an toutan.
 • Konsidere kenbe yon twous patch oswa yon bwat selan pou kawotchou plat ak/oswa tib enteryè siplemantè si chèz woulant oswa scooter a pa enkrevab.
 • Kenbe yon aparèy mobilite siplemantè tankou yon baton oswa yon aparèy pou mache si w itilize youn.  
 • Kenbe yon ponp lè pòtab pou kawotchou chèz woulant.
 • Si w sèvi ak yon kousen chèz pou pwoteje po w oswa kenbe balans ou epi ou dwe evakye, konsidere kenbe yon kousen anplis nan men w.
 • Kominike ak vwazen ki ka ede w si w bezwen evakye bilding lan.

Konsèy pou moun ki gen Alzaymè ak Demans ki gen Rapò

 • Pa kite moun nan pou kont li. Menm moun ki pa gen tandans pou sove ka fè sa nan anviwònman oswa sitiyasyon ki pa familye.
 • Si w ap evakye, ede jere chanjman nan anviwònman an lè w pote yon zòrye ak dra oswa lòt bagay rekonfòtan yo ka kenbe.
 • Lè w nan yon abri, eseye rete lwen sòti epi chwazi yon kwen trankil.
 • Si gen yon epizòd ajitasyon, reponn a emosyon yo eksprime yo. Pa egzanp, di “Ou pè epi ou vle ale lakay ou. Li ok. Mwen isit la avèk ou.”

Lòt Atik

 • Pwovizyon pou plizyè jou medikaman sou preskripsyon
 • Yon lis tout medikaman, dòz ak nenpòt alèji
 • Linèt siplemantè, kontak, aparèy pou tande ak pil
 • Yon rezèv rezèv oksijèn
 • Yon lis kalite ak nimewo seri aparèy medikal yo (enkli enstriksyon espesyal pou opere ekipman ou si sa nesesè)
 • Kopi asirans ak kat Medicare
 • Enfòmasyon pou kontakte doktè, fanmi oswa zanmi yo ta dwe avèti si ou blese
 • Manje bèt kay, dlo anplis, kolye ak etikèt ID, dosye medikal ak lòt founiti pou sèvis oswa bèt sipò ou

Moun ki Ap Fè Fas Ak Chalè Ekstrèm

Moun ki gen andikap, ki bezwen pou aksè ak bezwen fonksyonèl, ak granmoun aje yo gendwa nan plis risk pou chalè ekstrèm. Pa egzanp:

 • Moun ki gen frakti nan mwal epinyè gen plis risk pandan chalè ekstrèm paske yo ka pa kapab refwadi kò yo lè pou yo swe.
 • Moun ki gen pwoblèm sante mantal grav, tankou eskizofreni, gen risk paske medikaman yo ka entèfere ak kapasite kò a pou l refwadi poukont li.
 • Moun ki gen andikap koyitif, entèlektyèl oswa devlòpmantal, tankou maladi Alzamè ak demans, yo gen risk paske yo ka gen pwoblèm pou konprann ak eksplike kijan chalè a afekte yo. Sa ka anpeche yo pran aksyon pou pwoteksyon. Li enpòtan pou konnen kapasite yon moun pou wè ak kominike malèz fizik gendwa varye ak etap demans oswa maladi.

Li enpòtan pou planifye davans, pran prekosyon, gen sipò, epi ou dwe okouran de sentòm yo lè w ekspoze nan chalè. Kenbe ti konsèy sa yo nan tèt ou pandan chalè ekstrèm:

 • Si w gen yon rezo pou sipò - moun kap bay swen yo, fanmi ak zanmi - mande yo pou ede w kontwole epi fè yo konnen bezwen ou yo ki gen rapò ak chalè; fè yo tcheke sou ou regilyèman pou asire ou an sekirite ak an sante.
 • Li efè segondè medikaman yo epi pale ak doktè ou sou ki fason ekspozisyon nan chalè pral afekte yo.
 • Pran yon douch fre, yon beny oswa yon beny ak eponj pou refwadi kò a si w ap fè fas ak chalè oswa estwok chalè.
 • Mande sèvis piblik enèji lokal ou a pou jwenn aksè priyoritè sizoka ta gen yon pèt blakawout akòz kijan restorasyon kouran elektrik enpòtan pou kenbe lavi yon moun nan kay la.
 • Siveye alèt lokal pou enfòmasyon annijans sou move tan.
 • Pare yon plan ki gen ladan lonbraj, idratasyon, pwoteksyon pou solèy, ak pou tan limite nan ekspozisyon si w pral deyò.
 • Chèche konnen ki kote abri refwadisman yo ye, lokal posib ki gen èkondisyone oswa kontakte sant refwadisman yo pou asire akomodasyon ki nesesè yo alavans. Ta gendwa se yon moun nan rezo pou sipò ou ki gen èkondisyone.
 • Kowòdone transpò aksesib pou ale/soti nan lokal refwadisman yo.
 • Moun ki gen bezwen medikal ki pa kapab akomode nan abri refwadisman konvansyonèl yo ka oblije kontakte lopital lokal oswa mezon retrèt yo pou kreye plan enprevi si yo pa kapab rete lakay yo.

Kontni ki gen Rapò

Videyo (avèk sou-tit ouvè ak ASL)

Preparasyon Pèsonèl pou Katastwòf

Nou Prepare Chak jou

Last Updated: 09/05/2023

Return to top