U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

two seniors looking at a Ready brochure and website on a laptop

Granmoun Aje

Rete Enfòme

 • Konnen ki katastwòf ki ka afekte zòn ou an, ki ka mande pou yon evakyasyon ak ki lè pou w jwenn abri anplas.
 • Kenbe yon Radyo Meteyolojik NOAA  ki branche sou estasyon ijans lokal ou a epi kontwole televizyon, radyo epi swiv avètisman mobil ak avètisman mobil sou move tan nan zòn ou an.
 • Telechaje aplikasyon FEMA a epi jwenn alèt metewolojik nan men Sèvis Meteyo Nasyonal pou jiska senk kote diferan nenpòt kote nan peyi Etazini.

Fè yon Plan

Detèmine nenpòt asistans espesyal ou ka bezwen epi mete l nan plan ijans ou.

 • Kreye yon rezo sipò nan fanmi, zanmi ansanm avèk lòt moun ki kapab ede w pandan yon ijans epi pataje plan katastwòf ou avèk yo. Pratike plan w lan avèk yo.
 • Asire w ke yo gen yon kle siplemantè lakay ou, konnen ki kote ou kenbe founiti pou ijans ou yo ak kijan pou w itilize ekipman pou sove lavi w oswa pou w administre medikaman.
 • Si w sibi tretman woutin yon klinik oswa lopital administre, chèche konnen plan ijans yo epi travay avèk yo pou idantifye founisè sèvis sipò yo.
 • Si ou gen yon andikap ki gen rapò ak kominikasyon, sonje pi bon fason pou kominike avèk ou.
 • Pa bliye bèt kay ou oswa bèt sèvis. Se pa tout abri ki aksepte bèt kay, kidonk planifye altènativ yo.
 • Pou enfòmasyon ki gen rapò vizite paj nou an sou moun ki gen andikap yo.  

Jwenn Benefis ou yo Elektwonikman

Yon katastwòf ka deranje sèvis lapòs pou jou oswa semèn. Si w depannde Sekirite Sosyal oswa lòt benefis regilye chanje nan peman elektwonik se yon fason senp, enpòtan pou pwoteje tèt ou finansyèman anvan katastwòf frape. Li elimine tou risk pou yo vòlè chèk yo. Depatman Trezò Ameriken an rekòmande fason ki pi an sekirite pou jwenn benefis federal yo:

 • Depo dirèk nan yon kont chèk oswa kont epay. Si w resevwa benefis federal ou ka enskri lè w rele 800-333-1795 oswa enskri sou Entènèt.
 • Kat debi pre-peyehe Direct Express® la fèt kòm yon altènatif ki san danje epi fasil parapò avèk papye.

Kontni ki gen Rapò

Last Updated: 02/15/2023

Return to top