U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

two seniors looking at a Ready brochure and website on a laptop

Người Cao tuổi

Cập nhật Thông tin

 • Biết những thảm họa nào có thể ảnh hưởng đến khu vực của quý vị, những thảm họa nào có thể cần phải sơ tán và khi nào nên trú ẩn tại chỗ.
 • Giữ Radio Thời tiết NOAA được điều chỉnh đến trạm khẩn cấp tại địa phương của quý vị và theo dõi TV, radio và theo dõi thông báo và cảnh báo di động về thời tiết khắc nghiệt trong khu vực của quý vị.
 • Tải xuống Ứng dụng của FEMA và nhận cảnh báo về thời tiết từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cho tối đa năm địa điểm khác nhau, bất cứ đâu trong Hoa Kỳ.

Lên Kế hoạch

Xác định bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào quý vị có thể cần và đưa vào kế hoạch khẩn cấp của quý vị.

 • Tạo một mạng lưới hỗ trợ bao gồm gia đình, bạn bè và những người khác có thể hỗ trợ quý vị trong trường hợp khẩn cấp và chia sẻ kế hoạch ứng phó thảm họa của quý vị với họ. Thực hành kế hoạch của quý vị với họ.
 • Đảm bảo rằng họ có chìa khóa dự phòng vào nhà quý vị, biết nơi quý vị cất đồ dùng khẩn cấp và cách sử dụng thiết bị cứu sinh hoặc quản lý thuốc.
 • Nếu quý vị trải qua các phương pháp điều trị thông thường do phòng khám hoặc bệnh viện quản lý, hãy tìm hiểu các kế hoạch khẩn cấp của họ và làm việc với họ để xác định các nhà cung cấp dịch vụ dự phòng.
 • Nếu quý vị bị khuyết tật liên quan đến giao tiếp, hãy lưu ý cách tốt nhất để giao tiếp với quý vị.
 • Đừng quên thú nuôi hoặc động vật phục vụ của quý vị. Không phải tất cả các nơi trú ẩn đều chấp nhận thú nuôi, vì vậy hãy lên kế hoạch cho các giải pháp thay thế.
 • Để biết thông tin liên quan, hãy truy cập trang của chúng tôi về những người khuyết tật. 

Nhận Quyền lợi của Quý vị bằng Phương thức Điện tử

Một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nếu quý vị phụ thuộc vào An sinh xã hội hoặc các phúc lợi thường xuyên khác, chuyển sang thanh toán điện tử là một cách đơn giản, quan trọng để bảo vệ tài chính của quý vị trước khi thảm họa xảy ra. Nó cũng loại bỏ nguy cơ séc bị đánh cắp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận trợ cấp liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm. Nếu quý vị nhận trợ cấp liên bang, quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi 800-333-1795 hoặc đăng ký trực tuyến.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được thiết kế như một giải pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho thẻ giấy.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/15/2023

Return to top