U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

two seniors looking at a Ready brochure and website on a laptop

Người Cao niên

Là một người cao niên, quý vị có thể có những nhu cầu cụ thể sau khi xảy ra thảm họa. Sử dụng thông tin trên trang này để đánh giá các nhu cầu của quý vị và thực hiện các bước đơn giản, chi phí thấp nhằm giúp quý vị chuẩn bị tốt hơn.

Image
older adult couple sitting on a couch looking at a laptop
  • Biết những thảm họa  nào có thể ảnh hưởng tới khu vực của quý vị, những thảm họa nào có thể cần phải sơ tán, và khi nào nên trú ẩn tại chỗ, và lên kế hoạch cho những điều quý vị cần làm trong cả hai trường hợp.
  • Giữ cho Radio Thời tiết NOAA được điều chỉnh đến trạm khẩn cấp tại địa phương của quý vị và theo dõi các cảnh báo TV cũng như là radio về thời tiết khắc nghiệt ở khu vực của quý vị.
  • Tải xuống Ứng dụng của FEMA và nhận cảnh báo về thời tiết từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cho tối đa năm địa điểm khác nhau ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ.

Lập Kế hoạch Từ trước

Image
Two older adults communicating via smart devices

Lên kế hoạch cho cách quý vị sẽ liên lạc nếu quý vị có nhu cầu liên lạc.

Image
Older woman putting together an emergency supply kit for her dog

Lên kế hoạch chuẩn bị thực phẩmnước uống, và nhu yếu phẩm cho quý vị và vật nuôi hoặc động vật phục vụ.

Image
Older man in wheelchair being helped into a bus by a healthcare worker

Lên kế hoạch cho việc di chuyển của quý vị nếu quý vị cần hỗ trợ sơ tán.

Image
First aid kit with medication, flashlight and water.

Bao gồm những vật phẩm đáp ứng các nhu cầu của quý vị, như là thuốc thang, vật dụng y tế, pin và bộ sạc, trong bộ dụng cụ khẩn cấp của của quý vị.

Image
A wheelchair, walker and crutches

Lên kế hoạch cho cách quý vị sẽ mang các thiết bị hỗ trợ của mình theo trong khi sơ tán.

Image
Graphic of an insurance policy paper on a clip board

Tạo các bản sao Medicaid, Medicare, và các thẻ bảo hiểm khác.

Lập một Kế Hoạch

Xác định bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào quý vị có thể cần và bao gồm các kế hoạch cho sự hỗ trợ đó trong kế hoạch khẩn cấp của quý vị. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập trang của chúng tôi về việc lên kế hoạch cho người khuyết tật.

Image
A man in a wheelchair is helped into a bus by a worker and a young friend
  • Tạo một mạng lưới hỗ trợ gồm gia đình, bạn bè và những người có thể hỗ trợ quý vị trong trường hợp khẩn cấp. Lên một kế hoạch khẩn cấp và diễn tập nó với họ.
  • Đảm bảo rằng ít nhất một người trong mạng lưới của quý vị có một chiếc chìa khóa bổ sung để vào nhà của quý vị, biết nơi quý vị cất vật dụng khẩn cấp và biết cách sử dụng các thiết bị cứu mạng hoặc quản lý thuốc.
  • Nếu quý vị đang theo các phương pháp điều trị thông thường do phòng khám hoặc bệnh viện quản lý, tìm hiểu các kế hoạch khẩn cấp của họ và làm việc với họ để xác định các nhà cung cấp dịch vụ dự phòng.
  • Đừng quên thú cưng hoặc động vật phục vụ của quý vị. Không phải tất cả chỗ trú ấn đều chấp nhận vật nuôi, vì thế hãy lên kế hoạch về các lựa chọn thay thế. Hãy cân nhắc việc hỏi người thân hoặc bạn bè ở ngoài khu vực xung quanh của quý vị xem liệu họ có thể giúp với động vật của quý vị hay không.

Nhận các Quyền lợi của Quý vị bằng Phương tiện điện tử

Một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nếu quý vị phụ thuộc vào An sinh Xã hội hoặc các quyền lợi phổ thông khác, việc chuyển sang thanh toán điện tử là một cách đơn giản , an toàn để bảo vệ tải chính cho quý vị trước khi thảm họa diễn ra. Nó cũng giúp loại bỏ nguy cơ bị trộm chi phiếu. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đề xuất hai cách thức an toàn hơn để nhận các quyền lợi liên bang:

  • Gửi trực tiếp vào một tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm. Nếu quý vị nhận các quyền lợi liên bang, quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi 800-333-1795 hoặc đăng ký trực tuyến.
  • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được thiết kế như là một phương thức thay thế an toàn và dễ dàng thay cho giấy.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 06/26/2023

Return to top