Pagtulong sa Ibang Tao

The compassion and generosity of the American people is never more evident than after a disaster. People want to help. Here are some general guidelines on helping others after a disaster:

Mag-donate ng Cash

Ang mga kontribusyong salapi sa isang kilalang organisasyong pangkawanggawa sa sakuna ay ang pinakamahusay na donasyong magagawa.

 • Pinakakailangan at pinakamabilis na paraan na makatutulong sa mga naapektuhan ng sakuna.
 • Pahintulutan ang mga boluntaryong organisasyon na magpondo ng mga gawaing pagbabangon, bumili ngmga bilihin at serbisyo sa lokalidad, at magbigay ng direktang tulong pinansiyal sa mga nakaligtas sa sakuna par amatugunan ang kani-kanilang mga pangangailangan.
 • Magsagawa ng kontribusyong pinansiyal sa boluntaryong organisasyon na iyong pipiliin.
 • Kung kailangan mo ng tulong sa pagtukoy kung kanino magbibigay, ang website ng National Voluntary Organization Active in Disaster ay may lista ng mga pangunahing non-profit na organisasyong aktibo sa mg agawaing pangsakuna o magagawa mo ang iyong alok sa pamamagitan ng National Donations Management Network.

Kapag sinusuportahan ng publiko ang mga boluntaryong gawain na ito ng kontribusyong pinansiyal, nakatutulong ito na matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mahahalagang serbisyo sa mga taong nangangailangan pagkatapos ng sakuna.

Magboluntaryo

Mga boluntaryo na magkakatugma ang suot na t-shirt ay dumarating para tumulong sa paglilinis makaraan ang isang sakuna.

Magboluntaryo sa mga lokal na organisasyon para tulungan ang mga naging biktima ng sakuna.

Magboluntaryo sa isang kilalang organisasyon na sangkot sa pagtugon sa sakuna at muling pagbangon bago sumapit ang susunod na sakuna.

 • Magboluntaryo sa isang non-profit na organisasyon at masanay sa susunod na pangyayari para makahanap ng makabuluhang pagkakataong makapagboluntaryo kasunod ng isang sakuna.
 • Maraming organisasyon at mga grupong nakabatay sa pananampalataya sa iyong komunidad na may mga aktibong programa para sa sakuna at nangangailangan ng mga boluntaryo
 • Ang mga grupong ito ay nag-aalok ng malawakang saklaw ng mga serbisyo kasunod ng isang sakuna:www.nvoad.orgwww.serve.govCitizen Corpswww.helpindisaster.orgwww.networkforgood.org

Ang pagkabukas-palad at kabaitan ngmga tao sa buong bansa ay malaki ang itinutulong para makapaghilom ang mga komunidad mula sa mga malungkot na kinahihinatnan ng mga sakuna.

Mag-donate ng Mga Bagay-bagay (Goods)

Isinasalansan ng mga boluntaryo ang mga idinonate na pagkaing hindi nasisira. Matuto ng mga paraang maaari kang mabisang makatulong sa iabng tao pagkatapos ng isang sakuna. 

 • Kumpirmahin kung ano ang kinakailangan BAGO kumilos!
 • Mag-donate ng mga “in-kind” na bagay-bagay (goods) na partikular na hinihingi o kinakailangan ng mga kilalang organisasyon.
 • Ang mga di-hininging goods na dinonate tulad ng gamit na damit, mga iba’t-ibang kagamitang pambahay, at halo-halo o nasisirang pagkain ay hinihinging baguhin ng mga tumutulong na ahensiya na ibaling ang mahahalagang tauhan para magbigay ng serbisyo sa pagsasalansan, pagbabalot, pagbiyahe, pag-imbak, at pamamahagi  ng mga bagay-bagay na hindi nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna.
 • Kumpirmahin ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa boluntaryong organisasyon na iyong pinili bago simulang mangolekta.
 • Kung mayroon kang ilang bilang ng ibinigay na bagay o uri ng bagay na ido-donate, at kailangan mo ng tulong na matukoy sa kung aling organisasyon ang pagbibigyan, maibibigay mo ang iyong alok na tulong sa pamamagitan ng National Donations Management Network.

Ang lahat ay naaantig kapag nakarinig ng balitang may sakunang tumama sa isang komunidad.Sa pamamagitan ng pag-aaral sa pinakamahusay na paraan ng pag-donate at pagboluntaryo, makagagawa tayong lahat ng malaking kaibahan sa mga buhay ng mga naapektuhan.

Last Updated: 10/11/2016