elderly man shops for water

Tubig

 tubig bote

Ang tubig ay mahalagang elemento ng pananatiling buhay at kinakailangang bagay sa isang pang-emergency na supply kit.Kasunod ng isang sakuna, maaaring walang makukuhang malinis na inuming tubig.Ang iyong regular na pinagkukunan ng tubig ay maaaring naputol o nasa alanganin dahil sa kontaminasyon.Ihanda ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng supply ng tubig na makasasapat sa pangangailangan ng iyong pamilya sa isang emergency.

Gaano Karaming Tubig Ang Kailangan Ko?

Dapat kang mag-imbak ng isang galon man lang ng tubig para sa kada tao kada araw.Ang karaniwang aktibong tao ay nangangailangan ng isang galon man lang ng tubig araw-araw para lamang sa inumin, subalit nagkakaiba ang mga indibidwal na pangangailangan, depende sa edad, pisikal na kondisyon, aktibidad, kinakain at klima.

Para matukoy ang iyong kailangan, isaisip ang mga sumusunod:

  • Isang galon ng tubig para sa kada tao kada araw, para sa inuming tubig at panlinis
  • Ang mga bata, nagpapasusong ina, at mga may-sakit ay maaaring mangailangan ng mas maraming tubig.
  • Maaaring mangailangan ng karagdagang tubig ang isang medikal na emergency.
  • Kung naninirahan ka sa mainit na klima, maaaring importante ang mas maraming tubig.Sa mga Mag-imbak ng hindi bababa sa pang-tatlong araw na supply ng tubig kada tao.

Paano Akong Mag-iimbak ng Tubig?

Inirerekomenda na bumili ka ng ibinebentang nakaboteng tubig, para maghanda ng pinakaligtas at pinakamaaasahang pang-emergency na supply ng tubig.Panatilihin ang tubig sa orihinal nitong lalagyan at huwag bubuksan hanggang sa kailangan na itong gamitin.Sundin ang petsa ng pagkapaso o“use by”.Itago sa presko, at madilim na lugar.

Paghanda Ng Sarilin Mga Lalayan Ng Tubig

Inirerekomenda na bumili ka ng food grade (puwedeng lagyan ng pagkain) na lalagyan ng tubig mula sa mga surplus o camping supply store para gamitin na imbakan ng tubig.

Bago punuin ng tubig, hugasan nang husto ang mga lalagyan gamit ang dishwashing soap at tubig water at banlawan nang mabuti para walang maiwang sabon.

Kung piliin mong gumamit ng sarili mong mga lalagyan, pumili ng mga tig-dalawang litrong plastik na bote ng softdrink –hindi plastic jug o cardboard na lalagyan na dating may gatas o juice na laman.Hindi maaalis nang husto ang protina ng gatas at asukal ng prutas mula sa mga lalagyang ito at nagpapahintulot ito ng pagdami ng bacteria kapag inimbakan ng tubig.Madali rin tumagas ang mga lalagyang gawa sa cardboard at hindi idinisenyo para sa pangmatagalang imbakan ng likido.Gayundin, ay huwag gagamit ng babasaging lalagyan, dahil maaaring mabasag at mabigat ang mga ito.

Pag-Imbak Ng Tubig Sa Mga Plastik Na Bote Ng Softdrink

Sundin ang mga hakbang na ito sa pag-imbak ng tubig sa mga plastik na bote ng softdrink.

Hugasan nang mabuti ang mga bote gamit ang dishwashing soap at tubig, at banlawang maigi para walang maiiwang sabon.

Gawing isterilisado ang mga bote sa pamamagitan ng pagdagdag ng 1 kutsarita ng pantahanang chlorine bleach na walang pabango sa isang quart ng tubig.Ihalo ang solusyon sa loob ng bote sa paraang mababalot ang lahat ng gilid.Pagkatapos gawing isterilisado ang bote, banlawan nang husto ang solusyon gamit ang malinis na tubig.

Punuin ang bote hanggang itaas ng karaniwang tubig mula sa gripo.Kung ang tubig mula sa gripo ay hinaluan na ng chlorine mula sa water utility, hindi mo na kailangang magdagdag ng anupaman sa tubig para mapanatili itong malinis.Kung ang tubig na iyong ginagamit ay nagmumula sa isang balon o pinagkukunan na hindi nagamot ng chlorine, magdagdag ng dalawang patak ng pantahanang chlorine bleach na walang pabango sa tubig.Hayaan ang tubig na manatili nang 30 minuto bago gamitin.

May kaunting amoy ng chlorine na dapat mapansin sa tubig, kung wala, magdagdag ng panibagong dosis ng bleach at hayaan ang tubig na manatili nang panibagong 15 minuto.

Isara nang mahigpit ang lalagyan gamit ang orihinal na takip.Mag-ingat na hindi maging kontaminado ang takip dahil sa paghawak sa looban gamit ang iyong daliri.Lagyan ng petsa sa labas ng lalagyan para nalalaman mo kung kailan mo ito pinuno.Itago sa presko, at madilim na lugar.

Ang tubig ay maaari rin gawing isterilidsado gamit ang mga water purification tablet na nabibili sa karamihan ng mga sporting goods store.

Ang tubig na hindi komersiyal na ibinote ay dapat palitan bawat anim na buwan.

Mas maraming impormasyon sa paglinis ng tubig ang matatagpuan sa Red Cross.org.

Last Updated: 02/28/2014