U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

woman shopping for non-perishable food in the grocery store

Pagkain

Mga Iminungkahing Suplay na Pagkain

Kaligtasan at Kalinisan ng Pagkain

Pagluluto

Pamamahala ng Pagkain nang walang Kuryente

Kasunod ng sakuna ay maaaring magkaroon ng pagkawala ng kuryente na pwedeng tumagal ng ilang araw. Magtabi ng mga de-latang pagkain, dry mix at iba pang staple na hindi nangangailangan ng pagpapalamig, pagluto, tubig o espesyal na paghahanda. Tiyaking magsama ng manwal na pambukas ng lata at mga kagamitan sa pagkain.

Mga Iminungkahing Emergency na Suplay na Pagkain

Ikonsidera ang mga sumusunod na bagay kapag pinagsama-sama ang iyong mga pang-emergency na suplay ng pagkain:

 • Mag-imbak ng hindi bababa sa ilang araw na suplay ng hindi nabubulok na pagkain.
 • Piliin ang mga pagkain na kakainin ng iyong pamilya.
 • Tandaan ang anumang espesyal na pangangailangan sa pagkain.

Iminumungkahi namin ang mga sumusunod na item kapag pumipili ng mga pang-emergency na suplay ng pagkain. Maaaring mayroon ka nang marami sa kamay nang mga ito. I-download ang Recommended Supplies List (PDF).

Image
Illustration of a can opener and non-perishable food including peanut butter, a protein shake, protein bar, tuna fish, tomato soup and canned corn.
 • Handa nang kainin ang mga de-latang karne, prutas, gulay at pambukas ng lata
 • Mga bar ng protina o prutas
 • Tuyong cereal o granola
 • Peanut butter
 • Tuyong prutas
 • Mga de-latang juice
 • Hindi nabubulok na pasteurized na gatas
 • Mga pagkaing may mataas na enerhiya
 • Pagkain para sa mga sanggol
 • Mga pagkaing pampaginhawa/pantanggal ng stress

Kaligtasan at Kalinisan ng Pagkain

Kung walang kuryente o pinagmumulan ng lamig para sa pagkain na nakaimbak sa mga refrigerator at freezer, ito ay maaaring maging hindi ligtas. Ang bakterya sa pagkain ay mabilis na lumalaki sa mga temperatura sa pagitan ng 40 at 140 degrees Fahrenheit at kung ang mga pagkaing ito ay kinain maaari kang magkasakit nang husto. Ang lasaw na pagkain ay kadalasang pwede pang kainin kung ito ay "pinalamig sa refrigerator." Pwede itong muling patigasin o i-frozen kung naglalaman pa rin ito ng mga kristal ng yelo. Tandaan "Kapag may duda, itapon ito."

Gawin:

 • Itago ang pagkain sa mga may takip na lalagyan.
 • Panatilihing malinis ang mga kagamitan sa pagluluto at pagkain.
 • Itapon ang anumang pagkain na nadikit sa kontaminadong tubig baha.
 • Itapon ang anumang pagkain na nasa temperatura ng silid sa loob ng dalawang oras o higit pa.
 • Itapon ang anumang pagkain na may kakaibang amoy, kulay o pagkakayari.
 • Gumamit ng handa nang kainin na formula. Kung kailangan mong paghaluin ang formula ng sanggol, gumamit ng de-boteng tubig o pinakuluang tubig bilang huling paraan.

Huwag gawin:

 • Kumain ng mga pagkain mula sa mga lata na namamaga, nayupi o nabubulok, kahit na ang produkto ay mukhang ligtas na kainin.
 • Kumain ng anumang pagkain na may hitsura o amoy na hindi normal, kahit na ang lata ay mukhang normal.
 • Hayaang maipon ang basura sa loob, para sa sunog at sanitasyon.

Pagluluto

Pwedeng gamitin ang mga alternatibong pinagmumulan ng pagluluto sa mga oras ng kagipitan kabilang ang mga pampainit ng kandila, chafing dish, mga kaldero ng fondue o pugon o pausukan. Ang mga de-uling na ihawan at mga kalan ng kampo ay para sa panlabas na paggamit lamang. Ang mga komersyal na de-latang pagkain ay pwedeng kainin sa labas ng lata nang hindi pinapainit.

Para magpainit ng pagkain sa isang lata:

feature_standalone img
 1. Alisin ang tatak.
 2. Hugasan nang husto at disimpektahin ang lata. (Gumamit ng pinalabnaw na solusyon ng isang bahagi ng bleach sa 10 bahagi ng tubig.)
 3. Buksan ang lata bago painitan.

Pamamahala ng Pagkain nang walang Kuryente

Image
Illustration of food in an open refrigerator, showing some spoiled food, including eggs, cut vegetables and a pitcher of fluid.
 • Panatilihing nakasara ang mga pinto ng refrigerator at freezer hangga't maaari.
 • Pananatilihing malamig ng refrigerator ang pagkain sa loob ng halos apat na oras kung hindi ito nabubuksan.
 • Ang mga pinalamig o frozen na pagkain ay dapat na panatilihin sa 40 degrees Fahrenheit o mas mababa para sa tamang pag-iimbak ng pagkain.
 • Gumamit ng thermometer ng refrigerator upang suriin ang temperatura.
 • Ang pinalamig na pagkain ay ligtas hangga't ang kuryente ay nawalan ng hindi hihigit sa apat na oras.
 • Itapon ang anumang nabubulok na pagkain tulad ng karne, manok, isda, itlog o mga natirang pagkain na nasa higit sa 40 degrees Fahrenheit sa loob ng dalawang oras o higit pa.

Paggamit ng Tuyong Yelo:

 • Alamin kung saan ka makakakuha ng tuyong yelo bago ang pagkawala ng kuryente.
 • Ang dalawampu't limang libra ng tuyong yelo ang magpapanatiling malamig sa isang 10 cubic foot freezer sa loob ng tatlo hanggang apat na araw.
 • Kung gagamit ka ng tuyong yelo para panatilihing malamig ang iyong pagkain, siguraduhing hindi ito direktang nadikit sa pagkain.
 • Mag-ingat sa paghawak ng tuyong yelo. Magsuot ng tuyo, mabibigat na guwantes upang maiwasan ang pinsala.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng pagkain sa panahon ng isang emergency bumisita sa FoodSafety.gov.

Last Updated: 03/30/2022

Return to top