U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

woman shopping for non-perishable food in the grocery store

Manje

Pwovizyon Manje Sijere

Sekirite Manje ak Sanitasyon

Kwit Manje

Jere Manje san Kouran

Apre yon dezas, gendwa gen pann kouran ki ka dire plizyè jou. Konsève manje nan bwat, melanj sèk ak lòt bagay ki pa bezwen refrijerasyon, kwit manje, dlo oswa preparasyon espesyal. Asire w ke ou mete yon manyèl ouvè bwat ak istansil manje.

Pwovizyon Manje Ijans Sijere

Konsidere bagay sa yo lè w ap sanble pwovizyon manje pou ijans ou yo:

 • Sere omwen yon rezèv pou plizyè jou nan manje ki pa ka gate.
 • Chwazi manje fanmi ou pral manje.
 • Sonje nenpòt bezwen espesyal dyetetik.

Nou sijere atik sa yo lè w ap chwazi pwovizyon manje pou ijans. Ou ka deja gen anpil nan sa yo nan men ou. Telechaje Lis Founiti Rekòmande a (PDF).

Image
Illustration of a can opener and non-perishable food including peanut butter, a protein shake, protein bar, tuna fish, tomato soup and canned corn.
 • Pare-pou-manje vyann nan bwat, fwi, legim ak yon bwat
 • Pwoteyin oswa ba fwi
 • Sereyal sèk oswa granola
 • Manba
 • Fwi sèk
 • Ji nan bwat
 • Lèt pasterize ki pap gate
 • Manje ki gen anpil enèji
 • Manje pou tibebe
 • Manje pou konfò/estrès

Sekirite Manje ak Sanitasyon

San elektrisite oswa yon sous frèt, manje ki estoke nan frijidè ak frizè ka vin an sekirite. Bakteri nan manje yo grandi rapidman nan tanperati ant 40 ak 140 degre Fahrenheit epi si manje sa yo konsome ou ka vin malad anpil. Anjeneral, yo ka konsome, manje ki dekonjle si li toujou "frèt nan frijidè." Li ka re-jele si li toujou gen kristal glas. Sonje "Lè w gen dout, jete l."

Fè:

 • Kenbe manje nan veso ki kouvri yo.
 • Kenbe istansil pou kwit manje ak manje pwòp.
 • Jete nenpòt manje ki vin an kontak ak dlo inondasyon ki kontamine.
 • Jete nenpòt manje ki te nan tanperati chanm pou de èdtan oswa plis.
 • Jete nenpòt manje ki gen yon odè, koulè oswa teksti ki pa nòmal.
 • Sèvi ak fòmil pare pou manje. Si ou dwe melanje fòmil tibebe, sèvi ak dlo nan boutèy oswa dlo bouyi kòm yon dènye rekou.

Pa Fè:

 • Konsome, manje ki nan bwat ki anfle, ki kase oswa ki korode, menmsi pwodwi a ka parèt an sekirite pou manje.
 • Manje nenpòt manje ki sanble oswa pran sant nòmal, menm si bwat la sanble nòmal.
 • Kite fatra akimile andedan, tou de pou rezon dife ak sanitasyon.

Kwit Manje

Sous pou kwit manje altènatif yo ka itilize nan moman ijans ki gen ladan chofe chandèl, asyèt cho, po fondu oswa yon chemine. Gri chabon ak recho kan yo pou itilize deyò sèlman. Manje nan bwat komèsyal yo ka manje nan bwat la san yo pa chofe.

Pou chofe manje nan yon bwat:

feature_standalone img
 1. Retire etikèt la.
 2. Byen lave epi dezenfekte bwat la. (Sèvi ak yon solisyon dilye nan yon pati klowòks ak 10 pati dlo.)
 3. Louvri bwat la anvan ou chofe.

Jere Manje san Kouran

Image
Illustration of food in an open refrigerator, showing some spoiled food, including eggs, cut vegetables and a pitcher of fluid.
 • Kenbe frijidè a ak pòt frizè a fèmen otank posib.
 • Frijidè a pral kenbe manje frèt pou apeprè kat èdtan si li pa louvri.
 • Manje nan frijidè oswa nan frizè yo ta dwe kenbe nan 40 degre Fahrenheit oswa pi ba pou depo manje apwopriye.
 • Sèvi ak yon tèmomèt frijidè pou tcheke tanperati a.
 • Manje nan frijidè ta dwe an sekirite osi lontan ke kouran an te koupe pou pa plis pase kat èdtan.
 • Jete nenpòt manje ki ka gate tankou vyann, bèt volay, pwason, ze oswa rès manje ki depase 40 degre Fahrenheit pou de zèd tan oswa plis.

Sèvi ak Glas sèk:

 • Konnen ki kote ou ka jwenn glas sèk anvan yon pann kouran.
 • Vennsenk liv glas sèk pral kenbe yon frizè 10 pye kib pi ba pase twa a kat jou.
 • Si w sèvi ak glas sèk pou kenbe manje ou frèt, asire w ke li pa antre an kontak dirèk ak manje a.
 • Pran prekosyon lè w ap manyen glas sèk. Mete gan sèk, lou pou evite blese.

Pou plis enfòmasyon sou sekirite manje pandan yon ijans vizite FoodSafety.gov.

Last Updated: 03/30/2022

Return to top