U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Couple putting their dog in the back of an SUV with go bags

Sekirite Machin

Planifye vwayaj long yo ak anpil atansyon epi koute radyo oswa televizyon pou mete ajou previzyon metewolojik ak kondisyon wout yo. Nan move tan kondwi sèlman si sa absoliman nesesè.

Twous Ijans pou Machin nan

Nan ka ou bloke, kenbe yon twous ekipman pou ijansnan machin ou ak ekstra otomobil sa yo:

Image
car kit in the back of an suv that includes sand, a blanket, a first aid kit, reflective triangle, phone charger and ice scraper.
 • Kab kavalye
 • Flare oswa triyang meditativ
 • Gratè Glas
 • Chargè telefòn selilè machin
 • Dra
 • Kat Jeyografik
 • Fatra chat oswa sab (pou pi bon traksyon kawotchou)

Prepare Machin ou pou Ijans

Fè yon mekanisyen tcheke sa ki annapre yo sou machin ou anvan yon ijans:

 • Nivo Antijèl
 • Batri ak sistèm ignisyon
 • Fren
 • Sistèm echapman
 • Filtè gaz ak lè
 • Aparèy chofaj ak dekonjle
 • Limyè ak flach danje k ap flache
 • Lwil
 • Tèmostat
 • Ekipman pou siye-glace ak nivo likid pou machin pou lave

Konsèy Pou Sekirite Machin

 • Kenbe tank gaz ou a plen si ta gen evakyasyon oswa pann kouran. Yon tank plen ap anpeche liy gaz la konjele tou.
 • Enstale bon kawotchou sezon fredi epi asire w ke yo gen ase band roulman, oswa nenpòt chenn oswa poto ki nesesè nan zòn lokal ou a.
 • Pa kondwi nan zòn ki inonde. Sis pous dlo ka lakòz yon machin pèdi kontwòl oswa pètèt bloke. Yon pye dlo pral flote anpil machin.
 • Pran konsyans de zòn kote dlo inondasyon yo te bese. Wout yo ka febli epi yo ka tonbe anba pwa yon machin.
 • Si yon liy kouran tonbe sou machin ou, ou gen risk pou fè chòk elektrik. Rete andedan jiskaske yon moun ki resevwa fòmasyon retire fil la.
 • Si li vin difisil pou kontwole machin nan, rale sou, sispann machin nan epi mete fren an pakin.
 • Si ijans lan ka afekte estabilite wout la, evite pasaj siperyè, pon, liy elektrik, siy ak lòt danje.

Last Updated: 01/03/2024

Return to top