Wildfire burning vegetation

Mga Wildfire

Parami nang parami ang mga taong nananahan sa mga lugar na magubat – sa loob ng o malapit sa mga kagubatan, bukirin, o malalayong bulubunduking lugar. Doon, tinatamasa ng gma may-ari ng tahanan ang ganda ng kapaligiran ngunit hinaharap nila ang napakatotoong panganib ng wildfire (di-makontrol na sunog).

Bawat taon sa ating Bansa, may ilang tahanan na nakaliligtas – habang marami ang hindi – pagkatapos ng isang malaking wildfire. Silang mga nakaligtas ay halos laging dahil sa nakapaghanda ang mga may-ari sa posibilidad ng sunog, na isang di-matatakasang puwersa ng kalikasan sa mga ligar na malapit sa mga lupaing mababangis. Sa madaling salita – kung mahuhulaan, maiiwasan!

Ang mga wildfire ay kadalasang nagsisimula nang hindi napapansin. Ang mga sunog na ito ay kadalasang sinimulan ng kidlat o mga aksidente. Mabilis itong kumakalat, na nagpapaliyab sa mga palumpong, puno, at tahanan. Bawasan ang panganib sa pamamagitan ng paghahanda ngayon – bago tumama ang isang wildfire. Makipagkita sa iyong pamilya para magpasiya sa kung ano ang gagawin kung saan pupunta kapag may mga wildfire na nagbabadya sa inyong lugar. Sundin ang mga hakbang na inilista sa ibabasa kung paano magagawang protektahan ang iyong pamilya, tahanan, at ari-arian.

Bayo

Isang smoke-jumper na lumalaban sa apoy.Bago magkaroon ng Wildfire

Ang mga sumusunod ay mga bagay-bagay na iyong magagawa para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya at iyong ari-arian sa pagkakataong may sunog:

 • Para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya.
 • Idisenyo ay i-landscape ang iyong tahanan na isinasaisip ang kaligtasan sa wildfire. Piliin ang mga materyales at halaman na makatutulong na pigilan ang sunog sa halip na makadagdag sa gatong.
 • Gumamit ng mga materyales na hindi nasusunog o hindi nagliliyab sa bubong at panlabas na pader ng tirahan, o gamutin ng mga kemikal na pumapatay ng apoy na kinilala ng pambansang laboratoryo, katulad ng Underwriters Laboratories (UL), ang kahoy o nasusunog na materyales sa bubong, siding, deck o trim.
 • Magtanim ng mga palumpong at puno na hindi nasusunog. Halimbawa, ang mga hardwood na puno ay hindi kasingdali magliyab katulad ng mga punong pine, evergreen, eucalyptus o fir.
 • Regular na maglinis ng bubong at alulod.
 • Siyasatin ang mga tsimenea nang dalawang beses man lang sa isang taon. Linisin ang mga ito nang minsan man lang sa isang taon. Panatilihing gumagana nang maayos ang mga damper. Kabitan ng spark arrester ang mga tsimenea at stovepipe na nakasasapat sa mga hinihingi ng National Fire Protection Association Standard 211. (makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero para sa mga saktong partikularidad.)
 • Gumamit ng 1/8-pulgadang mesh screen sa ilalim ng mga porch, deck, floor area, at sa mismong tahanan. Lagyan din ng screen ang mga bukana papunta sa mga sahig, bubong at attic.
 • Magkabit ng isang dual-sensor na smoke alarm sa bawat palapag ng iyong tahanan, lalo na malapit sa mga kuwartong tinutulugan; suriin buwan-buwan at palitan ang mga baterya nang minsan man lang sa isang taon.
 • Turuan ang bawat miyembro ng pamilya kung paanong gumamit ng fire extinguisher (ABC type) at ituro sa kanila kung saan ito nakalagay.
 • Mag-ingat ng mga kapaki-pakinabang na gamit sa tahanan na maaaring gamitin bilang kasangkapan sa sunog: isang kalaykay, palakol, lagare o chain saw, timba at pala.
 • Mag-ingat ng hagdan na makakaabot sa bubong.
 • Pag-isipang magkabit ng mga shutter o mabibigat na kurtinang hindi nagliliyab.
 • Alisin ang mga gamit na masusunog sa paligid ng bahay, kasama na ang mga imbakan ng kahoy, muwebles sa damuhan, barbecue grill, mga silong na tarpauline, atbp. Ilayo ang mga ito sa lugar na maaari mong ipagtanggol.

Planuhin Ang Pangangailangan Mo Sa Tubig

 • Tukuyin at pangalagaan ang mapagkukunan ng sapat na tubig tulad ng maliit na pond, cistern, balon, swimming pool, o hydrant.
 • Magkaroon ng garden hose na sapat ang haba para maabot ang anumang bahagi ng iyong tahanan at iba pang istraktura sa lupain.
 • Magkabit ng mga gripong hindi nagyeyelo sa dalawa man lang na gilid ng panlabas na pader ng tahanan at malapit sa iba pang istraktura ng lupain. Magkabit ng mga karagdagang gripo may 50 talampakan man lang mula sa tahanan.
 • Pag-isipang bumili ng nabibitbit na de-gasolinang pump sakaling mawalan ng kuryente.

Ang pinakamaganda mong mapagkukunan ng mga babasahin para sa pagpaplano ang www.firewise.org na may napakahusay na impormasyon na ginagamit araw-araw ng mga residente, may-ari ng lupain, bumbero, nagpaplano ng komunidad, builder, opisyal sa pampublikong polisa, kinauukulan sa tubig, arkitekto at ng iba pa para matiyak ang kaligtasan mula sa sunog – tunay itong gumagana. Ang mga Firewise workshop ay inaalok nang libre para sa lahat sa buong bansa sa mga komunidad na malalki at maliliit at maaaring makakuha ang sinumang nagnanais ng mga libreng babasahin ng Firewise.

Paghanda ng Iyong Tahanan para sa isang Wildfire

Inirerekomenda na gumawa ng 30 hanggang 100 talampakang safety zone sa palibot ng iyong tahanan. Sa loob ng lugar na ito, makagagawa ka ng mga hakbang para mabawasan ang posibleng pagkakababad sa apoy at init na nagmumula dito. Ang mga tahanan na itinatayo sa mga gubat ng pine ay dapat na may pinakamaliit na safety zone na 100 talampakan. Kung ang tahanan mo ay nasa isang matarik na hilig, maaaring hindi sapat ang mga pamantayang pamamaraang pangkaligtasan. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero o tanggapan para sa kagubatan para sa karagdagang impormasyon.

 • Kalaykayin ang mga dahon, patay na sanga at maliliit na sanga. Alisin ang lahat ng nasusunog na halaman.
 • Alisin ang mga dahon at basura mula sa ilalim ng mga istraktura.
 • Nipisan nang 15-talampakan ang pagitan ng crown (buhaghag) ngm ga puno, at alisin ang mga sanga na wala pang 15 pulgada mula sa lupa.
 • Tanggalin ang mga patay na sanga na pumapaibabaw sa bubong.
 • Nipisan ang mga sanga at palumpong nang 15 talampakan ang layo sa bukana ng stove o tsimenea.
 • Hilingin sa kompanya ng kuryente na tanggalin ang mga sanga mula sa mga linya ng kuryente.
 • Tanggalin ang mga vines mula sa mga pader ng tahanan.
 • Regular na magtabas ng damo.
 • Maglagay ng 10 talampakang lugar sa palibot ng mga tangke ng propane at barbecue. Maglagay ng screen sa ibabaw ng grill – gumamit ng materyales na hindi nagliliyab na hindi liliit pa kaysa sa isang-kapat (one-quarter) ng pulgada ang laki.
 • Regular na magtapon ng diyaryo at basura sa aprubadong lugar. Sundin ang mga lokal na regulasyon sa pagsusunog.
 • Ilagay ang abo ng stove, fireplace at grill sa isang bakal na sisidlan, basain ng tubig nang 2 araw; at pagkatapos ay ibaon ang malamig na abo sa mineral soil.
 • Iimbak ang gasolina, malangis na basahan at iba pang nagliliyab na materyales sa mga aprubadong safety can (latang ligtas sa apoy). Ilagay ang mga lata sa isang ligtas na lokasyong malayo sa paanan ng mga gusali.
 • Mag-imbak ng firewood nang 100 talampakan man lang kalayo at paakyat mula sa iyong tahanan. Alisin ang mga nasusunog na materyales sa loob ng 20 talampakan. Gamitin lamang ang mga aparatong sumusunog ng kahoy na tinasahan ng laboratoryong kinikilala ng bansa, tulad ng Underwriters Laboratory (UL).
 • Pag-aralan ang iyong insurance policy ay maghanda rin/i-update ang lista ng mga nilalaman ng iyong tahanan.
Sanayin ang Kaligtasan sa Wildfire

Mga tao ang nagsisimula ng karamihan sa mga wildfire – alamin kung paano mong maitataguyod at masasanay ang kaligtasan sa wildfire.

 • Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero, kagawaran ng kalusugan, o kagubatan para sa impormasyon tungkol sa mga batas sa sunog.
 • Tiyakin na makararating sa iyong tahanan ang mga sasakyan ng bumbero. Malinaw na markahan ang lahat ng entrada at ipaskil ang iyong pangalan at address.
 • Iulat ang mga mapanganib na kondisyon na maaaring maging sanhi ng wildfire.
 • Turuan ang mga bata tungkol sa kaligtasan sa sunog. Ilayo ang mga posporo sa hindi nila maaabot.
 • Magpaskil ng mga pang-emergency na numero ng telepono.
 • Tiyakin ang sapat na madadaanan ng malalaking sasakyan ng bumbero papasok sa iyong lupain.
 • Magplano ng ilang rutang matatakasan mula sa iyong tahanan – sa pamamagitan ng kotse o paglalakad.
 • Makipag-usap sa iyong mga kapitbahay tungkol sa kaligtasan sa wildfire. Planuhin kung paanong makakapagtulungan ang mga magkakapitbahay pagkatapos ng isang wildfire. Gumawa ng lista ng mga kasanayan ng iyong mga kapitbahay tulad ng medikal o teknikal.
 • Pag-isipan kung paano kang makakatulong sa mga kapitbahay na may espesyal na pangangailangan tulad ng matatanda o may kapansanan. Gumawa ng mga plano para alagaan ang mga bata na maaaring nag-iisa kung hindi makauwi ang kanilang mga magulang.

Sundin ang Mga Lokal na Patakaran sa Pagsusunog

 • Mga tao ang nagsisimula ng karamihan sa mga wildfire – alamin kung paano mong maitataguyod at masasanay ang kaligtasan sa wildfire.
 • Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero, kagawaran ng kalusugan, o kagubatan para sa impormasyon tungkol sa mga batas sa sunog.
 • Tiyakin na makararating sa iyong tahanan ang mga sasakyan ng bumbero. Malinaw na markahan ang lahat ng entrada at ipaskil ang iyong pangalan at address.
 • Iulat ang mga mapanganib na kondisyon na maaaring maging sanhi ng wildfire.
 • Turuan ang mga bata tungkol sa kaligtasan sa sunog. Ilayo ang mga posporo sa hindi nila maaabot.
 • Magpaskil ng mga pang-emergency na numero ng telepono.
 • Tiyakin ang sapat na madadaanan ng malalaking sasakyan ng bumbero papasok sa iyong lupain.
 • Magplano ng ilang rutang matatakasan mula sa iyong tahanan – sa pamamagitan ng kotse o paglalakad.
 • Makipag-usap sa iyong mga kapitbahay tungkol sa kaligtasan sa wildfire. Planuhin kung paanong makakapagtulungan ang mga magkakapitbahay pagkatapos ng isang wildfire. Gumawa ng lista ng mga kasanayan ng iyong mga kapitbahay tulad ng medikal o teknikal. Pag-isipan kung paano kang makakatulong sa mga kapitbahay na may espesyal na pangangailangan tulad ng matatanda o may kapansanan. Gumawa ng mga plano para alagaan ang mga bata na maaaring nag-iisa kung hindi makauwi ang kanilang mga magulang.

Habang

Habang may Wildfire

Kung payuhang lumikas, gawin ito agad. Dalhin ang iyong supply kit para sa sakuna, ikandado ang iyong tahanan at pumili ng ruta na malayo sa nasusunog. Pansinin ang mga pagbabago sa bilis at direksiyon ng apoy at usok. Sabihan ang isang tao kung kailan ka umalis at kung saan ka patungo.

Kung may makita kang wildfire at hindi pa nakatatanggap ng utos na lumikas, tumawag sa 9-1-1. Huwag magbakasakaling may iba nang tumawag. Ilarawan ang lokasyon ng sunog, magsalita nang dahan-dahan at malinaw, at sagutin ang anumang katanungan na itatanong ng dispatcher.

Kung hindi ka inutusang lumikas, at may oras para ihanda ang iyong tahanan, inirerekomenda ng FEMA na isagawa ang mga sumusunod na aksiyon:

 • Makipag-areglo para sa pansamantalang matutuluyan sa bahay ng isang kaibigan o kamag-anak na nasa labas ng nanganganib na lugar sakaling kailangan mong lumikas.
 • Magsuot ng damit na nakakaprotekta kapag nasa labas– matibay na sapatos, cotton o wool na damit, mahabang pantalon, damit na mahaba ang manggas, guwantes at panyo para protektahan ang iyong mukha.
 • Tipunin ang mga gamit para sa sunog tulad ng kalaykay, palakol, lagare o chainsaw, timba at pala.
 • Isara ang labas ng attic, mga medya-agwa at singawan ng basement, bintana, pinto, pinto ng alagang hayop, atbp. Tanggalin ang mga nagliliyab na kurtina. Isara lahat ng shutter, blinds o mabibigat na hindi nasusunog na takip ng bintana para mabawasan ang init mula sa apoy.
 • Isara lahat ng pinto sa loob ng bahay para mapigilan na magkaroon ng nalalanghap na usok (draft). Buksan ang damper ng iyong fireplace, pero isara ang fireplace screen.
 • Isara ang anumang supply ng natural gas, propane o fuel oil sa pinagmumulan.
 • Ikabit ang mga garden hose sa gripo sa labas ng bahay at punan ang anumang pool, hot tub, basurahan, batya o iba pang malalaking lalagyan ng tubig.
 • Ilagay ang mga sprinkler sa bubong at malapit sa mga tangke ng gasolina na nasa ibabaw ng lupa. Hayaang nakabukas ang mga sprinkler na pinauulanan ang mga istrakturang ito hangga't maaari.
 • Kung mayroon kang mga de-gasolinang bomba para sa tubig, tiyakin na kargado ang mga ito at nakahanda.
 • Maglagay ng hagdan sa gilid ng bahay na nakikita nang mabuti.
 • Idiskonekta ang anumang automatic garage door opener para mabubuksan pa rin ang mga pinto kahit pa mawala ang kuryente. Isara lahat ng pinto ng garahe.
 • Ilagay ang mahahalagang papeles, memento at anumang "hindi ka mabubuhay nang wala" sa loob ng kotse sa loob ng garahe, na nakahanda para sa mabilisang pag-alis. Ang anumang alagang hayop na kasama mo pa ay dapat din ilagay sa kotse.
 • Ilagay ang mga ari-arian na hindi masisira ng tubig sa pool o pond.
 • Ipasok ang mga nagliliyab na muwebles sa gitna ng tahanan at malayo sa mga bintana at mga sliding-glass na pinto.
 • Buksan ang ilaw sa labas at mag-iwan ng ilaw sa bawat kuwarto para mas makikita ang bahay kapag makapal ang usok.
Maligtasan ang isang Wildfire

Makaligtas sa isang Sasakyan

 • Ito ay delikado at dapat lamang gawin kung emergency, ngunit maaari kang makaligtas sa firestorm kung mananatili ka sa loob ng kotse. Hindi ito kasing-delikado ng pagtakbo papalayo sa apoy.
 • Itaas ang mga bintana at isara ang lahat ng vent. Magmaneho nang mabagal na nakasindi ang headlight. Mag-ingat sa iba pang sasakyan at mg ataong naglalakad. Huwag magmaneho patawid ng maitim na usok.
 • Kung kailangan mong huminto, pumarada nang malayo sa makakapal na kumpol ng puno at palumpong. Pasindihin ang headlight at patayin ang makina. Itaas ang mga bintana at isara ang lahat ng vent.
 • Bumaba sa sahig at magtakip ng kumot o coat.
 • Manatili sa sasakyan hanggang sa makalagpas ang pangunahing sunog.
 • Manatili sa kotse. Huwag tatakbo! Maaaring tumirik ang makina at hindi na umandar pa. Maaaring alugin ng daloy ng hangin ang kotse. Maaaring pumasok ang kaunting usok at talsik ng apoy sa sasakyan. Tataas ang temperatura sa loob. Madalang na sumasabog ang mga bakal na tangke ng gasolina.

Kung Ikaw ay Naipit sa Tahanan

 • Kung matagpuan mo ang sarili na naipit ng wildfire sa loob ng iyong tahanan, manatili sa loob at malayo sa mga panlabas na pader. Isara ang mga pinto, pero hayaang hindi nakakandado ang mga ito. Panatilihing magkakasama ang buo mong pamilya at manatiling kalmado.

Kung Mahuli sa Labas

 • Ang pinakamainam na masisilungan ay ang lugar na wala gaanong makakain ang apoy. Sa matarik na gilid ng bundok, mas ligtas sa likurang bahagi. Umiwas sa mahahabang lambak, mga natural na "tsimenea" at saddle (daanan sa pagitan ng dalawang lambak).
 • Kung may kalyeng malapit, humiga nang nakadapa sa hiwa ng kalye o sa kanal na nasa paakyat na gilid. Takpan ang iyong sarili ng anumang makahaharang sa init ng apoy.
 • Kung naglalakad sa masukal na bukid, humanap ng lubog na lugar na kakaunti ang maaaring gatong. Alisin ang mga gatong sa paligid habang papalapit ang apoy at pagkatapos ay dumapa sa nakalubog na lupa at takpan ang iyong sarili. Manatiling nakadapa hanggang sa makaraan ang apoy!

Pagkatapos

Pagkatapos ng isang Wildfire

Ang mga sumusunod ay mga pamatnubay para sa iba't-ibang sitwasyon sa panahong susunod makalipas ang isang sunog:

 • Magtungo sa mga itinalagang sisilungan kung sinabihan kang lumikas o kung pakiramdam mo'y hindi ligtas na manatili sa iyong tahanan. I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).
 • Kung may kasama kang mga napaso, o isa ka rin sa mga napaso, tumawag sa 9-1-1 o humingi agad ng tulong; palamigin at takpan ang mga paso para mabawasan ang posibilidad ng karagdagang pinsala o impeksiyon.
 • Kung nanatili ka sa loob ng tahanan, suriin agad ang bubong pagkatapos makalipas ng panganib ng sunog. Patayin ang anumang sunog sa bubong, mga talsik ng apoy o baga. Suriin ang attic para sa mga tagong talsik ng apoy.
 • Sa loob ng ilang oras makalipas na dumaan ang sunog, manatiling "naka-fire watch." Muling suriin kung may usok at talsik ng apoy sa buong bahay.
 • Kun gikaw ay lumikas, huwag paapsok ng iyong tahanan hanggang sa sabihin ng mga opisyal na ligtas na.
 • Kung nilagyan ng isang inspektor ng palatandaang color-coded sa tahanan, huwag papasok hanggang sa makakuha ng mas maraming impormasyon, payo at tagubilin sa sinasaad ng palatandaan at kung ligtas nang pumasok sa iyong tahanan.
 • Kung kailangan mong iwanan ang iyong tahanan dahil sinabi ng inpektor ng gusali na hindi ligtas, hilingin sa taong pinagkakatiwalaan na bantayan ang iyong tahanan habang ikaw ay wala.
 • Mag-ingat kapag pinapasok ang mga nasunugang lugar dahil maaaring may panganib pa, kasama na ang mga hot spot, na maaaring biglang magliyab nang walang babala.
 • Kung may mapansin kang init o usok kapag pumapsok ng nasirang gusali, lumikas agad.
 • Kung mayroon kang kaha-de-yero o strong box, huwag susubukang buksan ito. Maaaring may taglay itong matinding init nang ilang oras. Kung ang pinto ay binuksan bago pa man lumamig ang box, maaaring magliyab ang mga nilalaman nito.
 • Iwasan ang mga nasira o natumbang linya, poste, at napatid na mga kawad ng kuryente.
 • Mag-ingat sa mga ash pit (hukay na puno ng abo) at markahan ang mga ito para maiwasan — balaan ang mga kapamilya at kapitbahay na iwasan din ang mga hukay.
 • Bantayang maigi ang iyong mga alagang hayop at panatilihin silang kontrolado. Ang mga tagong baga at hot spot ay maaaring makapaso sa paa ng iyong mga alaga.
 • Sundin ang mga pampublikong gabay sa ligtas na paglilinis at ligtas na paggamit ng mga maskara.
 • Basain ang mga nakakalat para mabawasan ang paglanghap sa alikabok.
 • Magsuot ng guwantes na gawa sa leather at makapal na suwelas ng sapatos.
 • Kailangang itapon nang wasto ang mga produktong panlinis, pintura, baterya at nasirang lalagyan ng gasolina para maiwasan ang panganib.
 • Itapon ang anumang pagkain na nababad sa init, usok o dumi mula sa usok.
 • HUWAG gagamitin ang tubig na hinihinala mong kontaminado para ipanghugas ng pinggan, ipangsipilyo, ipanghanda ng pagkain, ipanghugas ng kamay, ipanggawa ng yelo o ipangtimpla ng gatas ng sanggol.
 • Manatiling kalmado. Takdaan ang iyong sarili. Marahil ay matagpuan mo ang sarili na nangunguna sa ibang tao. Makinig nang mabuti sa sinasabi sa iyo ng mga tao, at mahinahon na harapin ang mga mas importanteng bagay muna.
Mga Panganib pagklipas ng Mga Wildfire: Mga Baha at Pagguho ng Lupa

Maaring may mas malaking panganib para sa iyo ng pagbabaha dahil sa mga kamakailang wildfire na nagsunog sa rehiyon. Ang mga malawakang wildfire ay malaki ang ginagawang pagbabago sa anyo at kondisyon ng lupa. Karaniwan, sinisipsip ng mga halaman at puno ang tubig ulan, na nakababawas sa runoff (pagdaloy ng tubig). Subalit, iniiwan ng mga wildfire na sunog ang lupa, walang tanim, at hindi makasipsip ng tubig, at lumilikha ng mga kondisyong akma para sa flash flood at mudflow (pagdaloy ng putik). Nananatiling mataas ang panganib ng pagbaha hanggang sa manumbalik ang mga puno't halaman—aabutin ng 5 taon pagkatapos ng isang wildfire.

Ang pagbabaha pagkatapos ng isang sunog ay kadalasang mas malala, dahil ang naiwang abo at debris mula sa sunog ay maaaring maging mga mudflow. Habang dumadaloy ang tubig sa nasunog at nakalbong lupa, maaari rin itong tumangay ng lupa at sediment at dalhin ito sa daloy ng mga tubig baha. Ang mga mudflow na ito ay nakapagdudulot ng malalaking pinsala.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala ng FEMA

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa sunog at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisit sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Last Updated: 08/04/2017