Person drinking in extreme heat English

Matinding Init

Ang init ay pumapatay sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang higit sa makakayanan nito. Sa matinding init at mataas na pagkahalumigmig ng hangin, ang pag-evaporate ay bumabagal at kinakailangang doblehin ng katawan ang pagsisikap nito na mapalamig ang temperatura.

Karamihan ng problema sa init ay nangyayari kapag nasobrahan ng pagkababad sa init ang biktima o nasobrahan ang paghersisyo para sa kaniyang edad at kondisyon ng pangangatawan. Ang mga mas matatanda, maliliit na bata at silang mga may sakit o labis sa timbang ay mas malamang na bumigay sa matinding init.

Kasama sa mga kondisyon na naghahatid ng mga karamdamang may kinalaman sa init ang di nagbabagong kondisyon ng alapaap at mahinang kalidad ng hangin. Dahil dito, ang mga taong naninirahan sa lungsod (urban) ay maaaring mas nasa panganib mula sa epekto ng nagtatagal na heat wave kaysa sa mga naninirahan sa bukirin (rural). Gayon din, ang aspalto at konkreto ay mas matagal na nag-iipit ng init at dahan-dahan itong pinakakawalan kapag gabi, na maaaring maging dahilan ng mas mainit na temperatura sa gabi na kilala bilang "urban heat island effect."

Ang heat wave ay isang mahabang panahon na matindi ang init, at kadalasang sinasabayan ng mataas na pagkahalumigmig ng hangin. Ang mga kondisyong ito ay maaaring mapanganib at nakamamatay pa para sa mga taong hindi gumagawa ng wastong paghahanda.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol ditto!

Bago

Bago ang Matinding Init

Para maghanda para sa matinding init, dapat na ikaw ay:

 • Para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya.
 • Gawing siksik ang pagkakakabit sa mga window air conditioners; lagyan ng insulasyon kung kailangan.
 • Suriin ang mga air-conditioning duct para sa wastong insulasyon.
 • Magkabit ng pansamantalang window reflector (para gamitin sa pagitan ng bintana at kurtina), tulad ng cardboard na binalutan ng aluminum foil, para italbog pabalik sa labas ang init.
 • Lagyan ng weather-strip ang mga pinto at bintana para mapanatili ang lamig sa loob.
 • Takpan ang mga bintanang tumatanggap ng araw sa umaga at hapon gamit ang mga kurtina, shade, awning, o louver. (Ang mga panlabas na awning o louver ay nakababawas asa init na pumapasok sa tahanan nang hanggang 80 porsiyento.)
 • Panatilihing nakakabit buong taon ang mga storm window.
 • Makinig sa lokal na anunsiyo sa lagay ng panahon at manatiling nakakaalam sa mga paparating na pagbabago sa temperatura.
 • Alamin silang mga nasa pook ninyo na matatanda, bata, may-sakit o labis ang timbang. Mas malaki ang posibilidad na sila ay maging biktima ng matinding init at maaaring mangailangan ng tulong.
 • Tandaan, na ang mga taong naninirahan sa lungsod (urban) ay maaaring mas nasa panganib mula sa epekto ng nagtatagal na heat wave kaysa sa mga naninirahan sa bukirin (rural).
 • Magsanay sa first aid para matutunan kung paanong magbibigay-lunas sa mga emergency na may-kinalaman sa init.
Alamin ang Mga Kataga

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na kilalanin ang mga panganib ng matinding init:

Heat Wave - Mahabang panahon na matindi ang init, madalas na may kasabay na matinding pagkahalumigmig ng hangin.

Heat Index - Bilang ng degrees sa Fahrenheit (Fna nagsasaad kung gaano kainit ang nadarama kapag idinagdag ang katapat na pagkahalumigmig sa temperatura ng hangin. Ang pagkababad sa direktang araw ay makadaragdag sa heat index nang 15 degrees.

Heat Cramps - Pananakit at paghihilab ng kalamnan dahil sa mabigat na pagpupuwersa. Bagaman ang heat cramps ay pinakamahinang epekto, ito ay karaniwang hudyat na ang katawan ay nagkakaproblema sa init.

Heat Exhaustion - Karaniwang nangyayari kapag ang mga tao ay naghehersisyo nang mabigat o nagtatrabaho sa mainit, at mahalumigmig na lugar kung saan nawawala ang mga likido ng katawan dahil sa matinding pagpapawis. Ang daloy ng dugo papunta sa balat ay tumataas, na nagdudulot ng pagbawas sa daloy ng dugo sa mga mahalagang organ. Maaari itong magresulta sa isang uri ng mild shock. Kung hindi lulunasan, magiging malala ang kondisyon ng biktima. Magpapatuloy ang pagtaas ng temperatura ng katawan at maaaring ma-heat stroke ang biktima.

Heat Stroke - Isang nakamamatay na kondisyon. Ang sistema ng biktima na kumokontrol sa temperatura ng katawan, na gumagawa ng pawis para mapalamig ang katawan, ay huminto sa paggana. Maaaring tumaas nang husto ang temperatura ng katawan at maaaring mauwi sa kamatayan kapag hindi napalamig agad ang katawan.

Sun Stroke - Isa pang kataga para sa heat stroke.

Excessive Heat Watch - Naaayon ang mga kondisyon para sa pagkakataong magkaroon ng matinding init na maaaringmasapatan o mahigitan ang panukatan sa Pagbabala sa susunod na 24 hanggang 72 oras.

Excessive Heat Warning - Ang mga basa ng Heat Index ay tinatayang hihigit sa panukatang itinakda para sa lokal na babala nang hindi bababa sa 2 araw (daytime highs=105-110° Fahrenheit).

Heat Advisory - Ang mga basa ng Heat Index ay tinatayang masasapatan ang mga lokal na panukatan para sa advisory nang 1 hanggang 2 araw (daytime highs=100-105° Fahrenheit).

Habang

Ano ang iyong dapat gawin kapag ang lagay ng panahon ay matinding init:

 • Makinig sa NOAA Weather Radio para sa mahahalagang update mula sa National Weather Service (NWS).
 • Huwag kailanman iiwanan ang mga bata o alagang hayop nang mag-isa sa loob ng saradong sasakyan.
 • Manatili sa loob hangga't maaari at limitahan ang pagkababad sa araw.
 • Manatili sa pinakamababang palapag na hindi tinatamaan ng araw kung walang air conditioning.
 • Ipagpaliban ang mga laro at aktibidad sa labas.
 • Pag-isipang gugulin ang pinakamainit na bahagi ng araw sa loob ng mga pampublikong gusali tulad ng mga aklatan, paaralan, sinehan, shopping mall, at iba pang pasilidad na pangkomunidad. Mapapalamig ng umiikot na hangin ang katawan sa pamamagitan ng pagdagdag sa pagpapawis at bilis ng evaporation.
 • Kumain ng balansado, magaan, at regular na pagkain. Iwasang gumamit ng mga salt tablet kung hindi sasabihin ng doktor.
 • Uminom ng maraming tubig; kahit pa hindi ka nauuuhaw. Iwasan ang mga inuming may caffeine. Ang mga taong may epilepsy o sakit sa puso, bato, o atay; may diyetang limitado sa likido; o may problema sa pag-ipit ng likido ay dapat na kumonsulta sa doktor bago dagdagan ang iniinom na likido.
 • Limitahan ang pag-inom ng inuming may alkohol.
 • Magsuot ng mga damit na maluwang, magaan, at maliwanag ang kulay na nakabalot sa mas maraming parte ng katawan kung maaari. Umiwas sa madidilim na kulay dahil sinisipsip nito ang init ng araw.
 • Protektahan ang mukha at ulo sa pamamagitan ng pagsuot ng sumbrerong malapad ang pardiyas (brim).
 • Iwasan ang mabigat na trabaho sa pinakamainit na bahagi ng araw. Gamitin ang buddy system kapag nagtatrabaho sa matinding init, at dalasan ang pagpahinga.
 • Kamustahin ang kondisyon ng mga kapamilya, kaibigan, at kapitbahay na walang air conditioning at madalas na nag-iisa.
 • Iwasan ang matitinding pagbabago ng temperatura.
 • Madalas na kamustahin ang iyong mga hayop para matiyak na hindi sila nagdurusa sa init. Magtungo sa itinalagang pampublikong sisilungan kung mawalan ng kuryente ang iyong tahanan habang may napakahahabang panahon ng matinding init. I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala

NATIONAL WEATHER SERVICE

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

 • Heat Wave: A Major Summer Killer. Isang balangkas na brochure na naglalarawan sa heat index, mga problema sa init at mga payong pangkaligtasan para sa heat wave. Makukuha online sa: www.nws.noaa.gov/om/brochures/heat_wave.htm.

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong magpaplano at maghahanda para sa matinding init at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

PAKINGGAN ANG MGA LOKAL NA OPISYAL

Kopya ng Nilalaman: Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

 

 

Last Updated: 08/08/2019