Image of firefighters on flaming roof

Mga Sunog sa Tahanan

Bawat taon, mahigit sa 2,500 tao ang namamatay at 12,600 ang napipinsala sa mga sunog sa tahanan sa Estados Unidos, kung saan ang tuwirang kawalan ay tinatayang nasa $7.3 bilyon taun-taon. Ang mga sunog sa tahanan ay maiiwasan!

Para maprotektahan ang iyong sarili, mahalagang maunawaaan ang mga pangunahing katangian ng apoy. Madaling kumakalat ang apoy; walang oras para humakot ng mga gamit o tumawag sa telepono. Sa loob lang ng dalawang minuto, maaaring maging nakamamatay ang isang sunog. Sa loob ng limang minuto, maaaring lamunin ng apoy ang isang tinitirahan.

Ang init at usok mula sa sunog ay maaaring maging mas mapanganib pa kaysa sa apoy.Ang paglanghap sa hangin na sobrang init ay makapapaso sa iyong mga baga.Ang apoy ay gumagawa ng mga nakalalasong gas na nagpapalito at nagpapaantok sa iyo.Sa halip na magising dahil sa apoy, maaaring lalo pang lumalim ang iyong pagtulog.Asphyxiation ang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa sunog, nahihigitan ang mga pagkapaso nang tatlo-sa-isa ang ratio.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda (Pledge to Prepare) at sabihan ang iba tungkol ditto!

Alamin Ang Tungkol sa Apoy

Isang nasusunog na bahayBawat araw dinaranas ng mga Amerikano ang kinatatakutang sunog ngunit karamihan ng mga tao ay hindi nauunawaan ang sunog.

Ang sunog ay MABILIS!

Kakaunti lang ang oras! Sa loob lang ng 30 segundo, ang maliit na apoy ay maaaring hindi na makontrol at magiging isang malaking sunog.Ilang minuto lang ang kailangan para mapuno ng makapal at maitim na usok ang isang bahay o para lamunin ito ng apoy.Karamihan ng mga nakamamatay na sunog ay nagaganap sa mga tahanan habang natutulog ang mga tao.Kung magising ka na may sunog, hindi ka magkakaroon ng oras para maglikas ng kagamitan dahil napakabilis na kumakalat ang apoy at ang usok ay napakakapal.May oras lamang para tumakas.

Ang sunog ay MAINIT!

Ang init ay mas mapanganib kaysa sa apoy.Ang init lamang ay nakamamatay na.Ang temperatura ng isang kuwartong nasusunog ay maaaring 100 degrees sa level ng sahig at tumataas hanggang 600 degrees sa level ng mata.Ang paglanghap sa napakainit na hanging ito ay makapapaso sa iyong mga baga.Ang init na ito ay makatutunaw ng damit sa iyong balat.Sa loob ng limang minuto, maaaring maging sobrang init ng isang kuwarto na sabay-sabay magliliyab ang lahat ng gamit:ito ay tinatawag na flashover.

Ang sunog ay MADILIM!

Ang sunog ay hindi maliwanag, ito ay singdilim ng alkitran.Ang sunog ay nagsisimulang maliwanag, ngunit madaling gumagawa ng maitim na usok at ganap na kadiliman.Kung magigising ka na may sunog maaaring hindi ka makakita, malito at hindi mahanap ang daan sa loob ng bahay na ilang taon mo nang tinitirahan.

Ang sunog ay NAKAMAMATAY!

Ang usok ay mga nakalalasong gas ay mas marami pang napapatay na tao kaysa sa apoy. Ang apoy ay kumakain ng oxygen na kailangan mo at gumagawa pa ng usok at nakalalasong gas na nakamamatay. Ang paglanghap sa kahit kaunting usok at nakalalasong gas ay maaaring magpaantok sa iyo, magpalito at magpakapos sa hininga. Ang mga singaw na walang amoy at kulay ay maaaring magpatulog sa iyo nang malalim bago pa man maabot ng apoy ang iyong pinto. Maaaring hindi ka makagising agad para makatakas.

Tanging kung nalalaman natin ang tunay na kalikasan ng sunog natin maihahanda ang ating mga pamilya at ating sarili.

Bago

Pamilya na gumagawa ng isang sunog escape planBago Magkasunog

LUMIKHA AT SANAYIN ANG ISANG PLANO NG PAGTAKAS SA SUNOG

Sa pangyayaring may sunog, tandaan na mahalaga ang bawat segundo, kaya dapat na laging handa ka at ang iyong pamilya.Nakatutulong ang mga plano sa pagtakas na makalabas ka nang mabilis mula sa iyong tahanan.

Dalawang beses sa isang taon ay sanayin ang iyong plano sa pagtakas sa sunog. Kasama sa ilang payo na dapat isaisip ang:

 • Humanap ng dalawang paraan na makalalabas sa bawat kuwarto.
 • Kung ang pangunahing daan ay naharangan ng apoy o usok, kakailanganin mo ng pangalawang daan palabas.Ang ikalawang daan ay maaaring bintana papunta sa bubong ng kapitbahay o sa isang natutuping hagdan para makatakas mula sa matataas na bintana.
 • Bumili lamang ng mga natutuping hagdan na tinasahan ng laboratoryong kinikilala ng bansa, tulad ng Underwriters Laboratory (UL).
 • Tiyakin na ang mga bintana ay hindi naiipit, madaling matanggal ang mga screen, at nabubuksan nang maayos ang mga rehas.
 • Sanayin na kapain ang daan papalabas habang nasa dilim o nakapikit ang mga mata.
 • Ang mga bintana at pinto na may mga rehas ay dapat na may mga aparato para mabilis na matanggal para mabuksan agad sa isang emergency.Tiyakin na ang bawat isa sa pamilya ay nauunawaan at sinasanay kung paano ang wastong paggamit at pagbukas sa mga nakakandado o hinarangang pinto at bintana.
 • Turuan ang mga anak na huwag pagtataguan ang mga bumbero.

Mga Smoke Alarm (Alarma ng Usok)

Babae Isang pagsuri ng usok detector.Ang smoke alarn (alarma ng usok) na maayos ang pagkakakabit at pangangalaga ay ang tanging bagay sa iyong tahanan na maaaring mag-alerto sa iyo at sa iyong pamilya na may sunog, 24 oras isang araw, pitong araw isang linggo.Ang gumaganang smoke alarm malaki ang naidaragdag sa pagkakataong makaligtas ka mula sa nakamamatay na sunog sa tahanan.

 • Magkabit ng kapwa ionization AT photoelectric na mga smoke alarm, O mga dual sensor smoke alarm, na nagtataglay ng kapwa ionization at photoelectric na sensor ng usok
 • Suriin buwan-buwan ang mga baterya.
 • Palitan ang baterya sa mga de-baterya at de-kuryenteng smoke alarm nang minsan man lang sa isang taon (maliban sa mga hindi napapalitan na lithium battery na tumatagal nang 10 taon)
 • Magkabit ng mga smoke alarm sa bawat palapag ng iyong tahanan, kabilang na ang basement.Inirerekomenda ng U.S. Fire Administration ang pagkabit ng mga smoke alarm sa kapwa loob at labas ng mga pinagtutulugan.
 • Laging sundin ang tagubilin ng may-gawa sa pagkakabit kapag nagkakabit ng mga smoke alarm.
 • Palitan ang buong smoke alarm bawat 8-10 taon o ayon sa tagubilin ng may-gawa.
 • Huwag kailanman hindi paganahin ang isang smoke alarm habang nagluluto – maaaring nakamamatay na pagkakamali ito.Magbukas ng bintana o pinto at pindutin ang “hush” button, magpagpag ng tuwalya sa alarm para mawala ang usok mula sa hanging, o ilipat ang buong alarm nang ilang talampakan mula sa lokasyon.

Kaligtasan sa Smoke Alarm para sa Mga Taong May Pangangailangan sa Paggamit at Pagganap

 • Tagapag-ayos A-install ng usok alarma para sa isang matatanda residente.Hinihimok ang mga caregiver na suriin ang mga smoke alarm ng mga taong hindi ito magawa nang sarili lang nila.
 • Ang mga alarmang tumutunog para sa mga taong may diperensiya sa paningin ay dapt humihinto nang sandali sa bawat siklo ng pag-alarma para maririnig nila ang mga tagubilin o boses ng ibang tao.
 • May nabibiling smoke alarm na may nanginginig na pad o kumikislap na ilaw para sa may diperensiya sa pandinig.Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero para sa impormasyon tungkol sa pagbili ng kumikislap o nanginginig na smoke alarm.
 • Nabibili rin ang mga smoke alarm na may strobe light sa labas ng bahay para makuha ang atensiyon ng mga kapitbahay, at mga sistema sa pagtawag sa isang emergency para humingi ng tulong.

Marami Pang Payo sa Kaligtasan sa Sunog

 • Dalawang sunog extinguishers. Matulog na nakapinid ang iyong pinto.
 • Tanging ang mga nakapagsanay sa wastong paggamit at pangangalaga ng mga fire extinguisher ang dapat gumamit sa mgaito kung kailangan. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero para sa impormasyon sa pagsasanay para sa inyong lugar at kung anong klase ang bibilhin para sa iyong tahanan.
 • Pag-isipang bumili ng awtomatikong fire sprinkler system sa iyong tirahan.
 • Hilingin sa iyong lokal na bumbero na siyasatin ang iyong tirahan para sa kaligtasan at pagpipigil sa sunog.

Habang

Habang May Sunog

 • Gumapang sa ilalim ng anumang usok papunta sa iyong lalabasan – ang maitim na usok at mga nakalalasong gas ay unang naiipon sa kisame.
 • Kapag tumunog ang smoke alarm, mabilis na lumabas.Maaaring ilang segundo lang ang mayroon ka para makatakas nang ligtas.
 • Kung may usok na nakaharang sa iyong pinto o unang daan palabas, gamitin ang ikalawa mong daan palabas.
 • Ang usok ay nakalalason.Kung kailangan mong tumakas nang dadaan sa usok, gumapang sa ilalim ng usok sa iyong paglabas.
 • Bago buksan ang isang pinto, pakiramdaman ang doorknob ng pinto.Kung mainit ang alinman sa dalawa (pinto at doorknob), iwanang nakapinid ang pinto at gamitin ang ikalawang daan palabas.
 • Kung may usok na nagmumula sa mga gilid ng pinto, iwanang nakapinid ang pinto at gamitin ang ikalawang daan palabas.
 • Kung bubuksan mo ang isang pinto, buksan ito nang dahan dahan.Maging handang isara ito agad kung may maitim na usok o apoy.
 • Kung hindi mo mapuntahan ang isang taong nangangailangan ng tulong, umalis ng bahay at tumawag sa 9-1-1 o sa bumbero.sabihin sa emergency operator kung saan matatagpuan ang tao.
 • Kung may mga alagang hayop na naipit sa loob ng iyong bahay, sabihin agad sa mga bumbero.
 • Kung hidi ka makalabas, isara ang pinto at takpan ang mga singawan at puwang sa paligid ng pinto gamit ang tela o tape para hindi makapasok ang usok. Tumawag sa 9-1-1 o sa iyong lokal na bumbero. Sabihin kung nasaan ka at sumenyas ng saklolo sa bintana gamit ang telang maliwanag ang kulay o isang flashlight.
 • Kung magliyab ang iyong damit, stop, drop, and roll (huminto, dumapa, gumulong) – huminto agad, dumapa sa sahig, at takpan ang iyong mukha gamit ang iyong mga kamay.  Magpagulong-gulong o pabalik-balik hanggang sa mamatay ang apoy. Kung hindi ka maka-stop, drop, and roll, patayin ang apoy gamit ang kumot o tuwalya. Gumamit ng malamig na tubig para gamutin agad ang paso nang 3 hanggang 5 minuto. Takpan ng malinis at tuyong tela. Humingi agad ng tulong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa 9-1-1 o sa bumbero.

Pagtakas sa Sunog

 • Isang pamilya na may mga bata ay gumagawa ng apoy escape plan.Tiyakin na ang mga bintana ay hindi nakapako o napinturahan at hindi mabuksan.Tiyakin na ang mga rehas ng bintana ay may katangiang nabubuksan kapag may sunog para mabuksan ang mga ito mula sa loob.
 • Pag-isipan ang mga hagdan na tatakasan kung ang iyong tahanan ay mahigit sa isang palapag, at tiyakin na ang mga rehas para sa magnanakaw at iba pang mekanismong kontra sa pagnanakaw na humaharang sa labas ay madaling buksan mula sa loob.
 • Turuan ang mga miyembro ng pamilya na manatiling mababa sa sahig (kung saan ang hangin ay mas ligtas kapag may sunog) kapag tumatakas sa sunog.
 • Linisin ang mga pinag-iimbakan ng mga gamit.Huwag hayaang maipon ang mga lumang pahayagan at magasin.

Pagplano ng Pagtakas sa Sunog para sa Mga Mas Matatanda at Mga Taong May Pangangailangan sa Paggamit at Pagganap

 • Manirahan malapit sa isang labasan.Pinakaligtas ka kapag nasa unang palapag kung naninirahan sa isang apartment na gusali.Kung naninirahan ka sa isang tahanang maraming palapag, aregluhin na matulog sa unang palapag, at malapit sa isang labasan.
 • Kung gumagamit ka ng walker o wheelchair, suriin lahat ng labasan na makararaan ka sa mga ito.
 • Magsagawa ng anumang kinakailangang pagsasabagay, tulad ng mga rampa at pagpapalapad sa mga pintuan, para magbigay-daan sa emergency na pagtakas.
 • Kausapin ang mga miyembro ng iyong pamilya, manager ng gusali, o kapitbahay tungkol sa iyong planong pangkaligtasan at sanayin ito kasama nila.
 • Makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero gamit ang linya nilang hindi pang-emergency at ipaliwanag ang iyong mga espesyal na pangangailangan.Hilingin sa mga naglalaan para sa emergency na ingatan ang iyong mga espesyal na pangangailangan.
 • Magtabi ng telepono malapit sa iyong kama at maging handang tumawag sa 911 o sa lokal na numero ng bumbero kapag may sunog.

Pagkatapos

Pagkatapos ng Sunog

Ang pagbangon mula sa isang sunog ay maaaring maging isang pisikal at mental na nakapapagod na proseso. Kapag nagkasunog, biglang nababago ang buhay ng mga tao. Kadalasan, ang pinakamahirap na bahagi ay malaman kung saan magsisimula at kung kanino makikipag-ugnayan.

Ang sumusunod na checklist ay nagsisilbing maikling gabay para iyong sundin pagkatapos na magkasunog.

 • Makipag-ugnayan sa iyong lokal na serbisyo sa kawanggawa sa sakuna, tulad ng The Red Cross, kung kailangan mo ng pansamantalang matutuluyan, pagkain at gamot.
 • Kung ikaw ay may insurance, makipag-ugnayan sa kompanya ng insurance para sa detalyadong tagubilin sa pagprotekta sa ari-arian, pagsasagawa ng imbentaryo at pakikipag-ugnayan sa mga kompanya ng restorasyon sa nasunog. Kung wala kang insurance, subukang lumapit sa mga pribadong organisasyon para sa tulong.
 • Tiyakin sa bumbero kung ligtas nang pasukin ang iyong tahanan.Maging mapagmasid sa anumang pinsala sa istraktura na dulot ng sunog.
 • Dapat tiyakin ng bumbero na ligtas nang gamitin o kaya’y nadiskonekta na ang mga utility bago sila umalis. HUWAG magtangkang ikabit nang sarili lamang ang mga utility.
 • Magsagawa ng imbentaryo ng mga nasirang ari-arian at bagay-bagay. Huwag itatapon ang anumang nasirang gamit hanggang sa makagawa ng imbentaryo.
 • Subukang hanapin ang mga mahalagang dokumento at record. Sumangguni sa impormasyon sa mga kontak at proseso ng pamalit sa loob ng brochure na ito.
 • Kung iiwanan mo ang iyong tahanan, makipag-ugnayan sa lokal na pulisya para ipaalam sa kanila na ang iyong lugar ay magiging bakante
 • Magsimulang itago ang mga resibo ng anumang perang gagastusin mo na kaugnay ng nasira sa sunog. Maaaring kailanganin sa kalaunan ng kompanya ng insurance ang mga resibo at para matiyak ang mga nawala na inaangkin sa income tax.
 • Abisuhan ang kompanya ng iyong mortgage (pinagsanglaan ng lupa) tungkol sa sunog.
 • Kumonsulta sa isang accountant ng Internal Revenue Service tungkol sa mga espesyal na benepisyo para sa mga taongbumabangon mula sa kawalan dahil sa sunog.

Para sa karagdagang impormasyon sa kung ano ang dapat mong gawin pagkatapos ng sunog sa bahay, kabilang ang valuing ang iyong ari-arian, pinapalitan dokumento, at mga pahiwatig ng pagsagip, bisitahin ang website ng US Fire Pangangasiwa.

Pigilan ang Mga Sunog sa Tahanan

Isang matandang babae na nagkluluto ng makakain sa gas stove sa kusinaPigilan ang Mga Sunog sa Tahanan

Karamihan ng sunog sa tahanan ay nagaganap sa kusina habang nagluluto at siyang nangungunang dahilan ng kapinsalaan mula sa apoy.Ang mga karaniwang dahilan ng mga sunog ay mga hindi maingat na pagtapon ng sigarilyo, mga kislap mula sa mga fireplace na walang spark screen o salamin na pinto, at mga kasangkapan na pang-init na naiwang masyadong malapit sa muwebles o iba pang nagliliyab na bagay.Ang mga sunog na ito ay partikular na mapanganib dahil maaaring mag-usok nang walang ningas ang mga ito nang matagal bago pa man madiskubre ng mga natutulog na residente.

Ang mga sunog sa tahanan ay mapipigilan!Ang mga sumusunod ay mga simpleng hakbang na magagawa ng bawat isa sa atin para makaiwas sa trahedya.

Pagluluto

 • Manatili sa kusina kung ikaw ay nagpiprito, o nag-iihaw ng pagkain.Kung aalis ka ng kusina nang kahit sandali lamang, patayin ang lutuan (stove).
 • Magsuot ng damit na maikli, nakadikit sa katawan o nakarolyong manggas kapag nagluluto.
 • Huwag magluluto kung ikaw ay inaantok, nakainom ng alak, o uminom ng gamot na nagpapaantok sa iyo.
 • Ilayo ang mga bata mula sa lutuan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng "kid-free zone" (lugar na bawal ang mga bata) na 3 talampakan sa palibot ng stove.
 • Ipuwesto ang mga barbecue grill nang 10 talampakan man lang ang layo mula sa siding at barandilya ng deck, at ilabas mula sa mga silong at mga nakapaibabaw na mga sanga.

Paninigarilyo

 • Kung ikaw ay naninigarilyo, manigarilyo sa labas.Karamihan ng sunog sa tahanan na dulot ng mga umuusok na materyales ay nagsisimula sa loob ng tahanan.Patayin ang iyong mga sigarilyo sa isang latang pinuno ng buhangin.
 • Tiyakin na patay ang sigarilyo at abo.Ang sigarilyo ay kailangang patayin nang husto sa isang ashtray.basain ng tubig ang mga upos ng sigarilyo at abo bago itapon ang mga ito.Huwag kailanman maghahagis ng mainit na upos ng sigarilyo sa basurahan.
 • Tingnan kung may mga upos ng sigarilyo.Ang mga silya at sofa ay madaling mag-apoy at masunog.Huwag maglalagay ng mga ashtray sa ibabaw ng mga ito.Kung may nanigarilyo sa tahanan, tingnan kung may mga upos ng sigarilyo sa ilalim ng mga kutson.
 • Huwg kailanman maninigarilyo sa tahanang may ginagamit na oxygen, kahit pa nakapatay ito.Ang oxygen ay sumasabog at ginagawa nitong magliyab nang mas mainit at mas mabilis ang apoy.
 • Maging listo – huwag manigarilyo sa kama!Kung ikaw ay inaantok, nakainom ng alak, o uminom ng gamot na nagpapaantok sa iyo, patayin muna ang iyong sigarilyo.

Kaligtasan ng Kuryente at Kasangkapan

 • Ang mga naghiblang kawad ay nakapagdudulot ng sunog.Palitan agad ang lahat ng laspag, luma o sirang kawad ng mga kasangkapan at huwag magpailalim ng mga kawad sa mga carpet o muwebles.
 • Bumili ng mga produktong tinasahan ng laboratoryong kinikilala ng bansa, tulad ng Underwriters Laboratory (UL).
 • Kung ang isang kasangkapan ay may plug na tatlo ang ngipin, gamitin lamang ito sa outlet na may tatlong butas.Huwag ito pupuwersahin na isaksak sa outlet na may dalawang butas o sa extension cord.
 • Gamitin nang maayos ang mga extension cord; huwag kailanman mag-overload sa mga extension cord o outlet sa pader.
 • Patayin agad at palitan ang mga switch ng ilaw na mainit kapag hinawakan at mga ilaw na kumukurap.

Mga Portable (nabibitbit) na Space Heater

 • Ilayo ang mga nagliliyab na bagay nang tatlong talampakan man lang mula sa mga aparatong portable heater.
 • Bumili ng mga heater na tinasahan ng laboratoryong kinikilala ng bansa, tulad ng Underwriters Laboratory (UL).
 • Suriin kung ang portable heater ay may kontrol para sa thermostat, at kung namamatay ito nang kusa kapag natumba.
 • Alamin sa iyong lokal na bumbero tungkol sa pagkaligal ng paggamit ng kerosene heater sa iyong komunidad.
 • Gumamit lamang ng malinaw na K-1 kerosene sa mga kerosene heater.Huwag kailanman paapawin ito.Gamitin ang heater sa silid na maganda ang bentilasyon.

Mga Fireplace at Woodstove

 • Siyasatin at linisin ang mga tubo at tsimenea ng woodstove taun-taon at suriin buwan-buwan kung mayroong mga sira o nakaharang.
 • Huwag kailanman magsusunog ng basura, papel, o greenwood (sariwang kahoy)
 • Gumamit ng fireplace screen na sapat ang bigat para pigilan ang mga gumugulong na kahoy at sapat ang laki para takpan ang mbuong bukana ng fireplace para masalo ang lumilipad na tilamsik ng apoy.
 • Tiyakin na ang apoy ay ganap nang napatay bago umalis ng bahay o matulog.
 • Ilagay ang malamig na abo sa bakal na lalagyan na mahigpit ang pagkakasara sa labas ng tahanan.

Mga Bata

 • Alisin ang misteryo ng paglalaro ng apoy sa pamamagitan ng pagturo sa mga bata na ang apoy ay kasangkapan at hindi laruan.
 • Itago ang mga posporo at lighter sa hindi maaabot at makikita ng mga bata, mas mainam kung sa nakakandadong aparador.
 • Turuan ang mga bata na huwag dadampot ng posporo o lighter na makikita nila. Sa halip ay, dapat nilang sabihin agad sa nakatatanda.
 • Huwag kailanman iiwanan ang mga bata na walang bantay malapit sa mga gumaganang lutuan o nakasinding kandila, kahit pa sandali lamang.
 • Tingnan ang ilalim ng mga kama at sa mga aparador kung may mga posporong nasindi, katibayan na maaaring naglalaro ng apoy ang iyong anak.

Marami Pang Payo sa Pagpipigil

 • Iwasang gumamit ng mga nakasinding kandila.
 • Huwag kailanman gagamitin ang range o oven para painitin ang iyong tahanan.
 • Palitan ang mga mattress na ginawa bago naipatupad ang 2007 Federal Mattress Flammability Standard.Ang mga mattress na ginawa mula noon ay ipinaguutos ng batas na maging mas ligtas.
 • Ilayo ang mga nagliliyab at nag-aapoy na likido mula sa mga pinagmumulan ng init.
 • Laging kargahan ng gasolina ang mga nabibitbit na generator sa labas ng bahay.

Marami pang impormasyon

Mga Lathala ng FEMA

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkolsa alinmang paksa dito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin ng U.S. Fire Administration.

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa sunog at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisit sa mga sumusunod na website:

MAKIPAG-UGNAYAN SA IYONG LOKAL NA BUMBERO

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa mga smoke alarm, pantahanang fire sprinkler, pagpigil sa sunog, at pagsasanay ng pantahanang plano sa pagtakas sa sunog, makipag-ugnayan sa iyong lokal na bumbero sa telepono nilang hindi para sa emergency o bumisita sa U.S. Fire Administration’s website.

Last Updated: 08/04/2017