Image of Chemical Spill

Mga Pantahanang Kemikal na Emergency

Halos lahat ng sambahayan ay gumagamit ng mga produktong nagtataglay ng mga mapanganib na materyales o kemikal.Bagaman ang panganib na magkaroon ng aksidenteng kemikal ay maliit, ang kaalaman kung paanong gagamitin ang mga kemikal na ito at kung ano ang gagawin sa pagkaaktaong may emergency ay makababawas sa panganib ng pinsala.

Bago

Isang may-ari ng bahay na naghahatid ng kahon ng mga nagamit na pantahanang kemikal sa kaniyang lokal na collection site ng mga mapanganib na basura.Bago Magkaroon ng Emergency na Pantahanang Kemikal

Ang mga sumusunod ay mga pamatnubay sa pagbili at ligtas na pagtago sa mga mapanganib na pantahanang kemikal:

 • Bilhin lamang ang dami ng kemikal na ipinapalagay mong gagamitin.Ang mga natirang materyales ay maaaring ibahagi sa mga kapitbahay o i-donate sa isang negosyo, kawanggawa o ahensiya ng gobyerno.Halimbawa, ang sobrang pamatay-peste ay maaaring ialok sa isang greenhouse o garden center at ang mga theater group ay kadalasang nangangailangan ng mga sobrang pintura.Ang ilang komunidad ay nag-organisa ng mga palitan ng sobrang materyales kung saan ang mga mapapanganib na pantahanang kemikal ay maaaring maipalit sa ibang bagay o kaya’y maipamigay.
 • Panatilihing nasa orihinal na lalagyan ang mga produktong nagtataglay ng mapanganib na materyales at huwag kailanman tatanggalin ang mga etiketa maliban na lang kung kinakalawang na ang lalagyan.Ang mga kinakalawang na lalagyan ay dapat na ilipat sa panibagong lalagyan at markahan nang malinaw.
 • Huwag kailanman magtatago ng mga mapanganib na materyales sa mga lalagyan ng pagkain.
 • Huwag ihahalo ang mga mapanganib na pantahanang kemikal o basura sa iba pang produkto.Ang mga hindi nagtutugma, tulad ng chlorine bleach at ammonia, ay aaaring magkaroon ng reaksiyon, magsindi o sumabog.
 • Sundin ang mga tagubilin ng may-gawa para sa wastong paggamit sa mga pantahanang kemikal.
 • Huwag kailanman maninigarilyo habang gumagamit ng mga pantahanang kemikal.
 • Huwag kailanman gagamit ng hair spray, mga likidong panlinis, pintura, o pamatay-peste malapit sa apoy (hal., pilot light, nakasinding kandila, fireplace, stove na kahoy ang panggatong, atbp.) Bagaman hindi mo nakikita o naaamoy ang mga ito, ang mga partikulo na nasa singaw ng kemikal ay maaaring magliyab o sumabog.
 • Linisin agad ang anumang natapon na kemikal. Gumamit ng mga trapo para linisin ang natapon. Magsuot ng guwantes at proteksiyon sa mata. Hayaan na mag-evaporate ang singaw mula sa trapo sa labas, pagkatapos ay itapon ang mga basahan sa pamamagitan ng pagbalot sa mga ito ng diyaryo at ipasok sa loob ng selyadong plastic bag sa iyong basurahan.
 • Itapon nang wasto ang mga mapanganib na matryales.Dalhin ang mga mapanganib na pantahanang basura sa isang lokal na programa sa koleksiyon.Alamin sa ahensiya sa kapaligiran o ahensiya sa solid na basura ng iyong county o estado kung mayroong programa sa pangongolekta ng mapanganib na pantahanang basura sa inyong lugar.
 • Ipaskila ng numero ng serbisyo sa medikal na emergency at poison control center sa lahat ng telepono.Sa isang emergency na sitwasyon, maaaring wala ka nang panahon para hanapin ang mga mahalagang numero ng telepono.Ang numeo ng national poison control number at (800) 222-1222.

Habang

Habang may Emergency na Pantahanang Kemikal

Lumabas agad ng tahanan kung may panganib ng sunog o pagsabog.Huwag magsayang ng oras sa pagkolekta ng mga bagay-bagay o pagtawag sa bumbero kapag nasa panganib ka.Tumawag ng bumbero mula sa labas (sa cell phone o telepono ng kapitbahay) sa sandaling malayo ka na sa panganib.

 • Manatili sa itaas ng dinadaluyan ng hangin para makaiwas sa paglanghap ng mga nakalalasong singaw.
 • Kilalanin at tugunan ang mga sintomas ng pagkakalason kasama na ang:
 • Hirap sa paghinga
 • Pangangati ng mga mata, balat, lalamunan, o dinadaluyan ng hangin sa paghinga
 • Pagbabago sa kulay ng balat
 • Pananakit ng ulo o malabong paningin
 • Pagkahilo
 • Pagkawala ng kontrol sa kamay o balanse
 • Paghihilab ng tiyan o pagtatae (diarrhea)
 • Kung may dumaranas ng  mga sintomas ng pagkalason o nababad sa pantahanang kemikal, tawagan ang national poison control center sa numerong 1 (800) 222-1222 at humanap ng lalagyan ng materyales na nakalason para makapagbigay ng hinihinging impormasyon.
 • Sundin nang mabuti ang mga tagubiling pang-first aid ng emergency operator o dispatcher.Ang payo para sa first aid na matatagpuan sa lalagyan ng kemikal ay maaaring wala na sa panahon o hindi naaangkop.Huwag magpainom o magpakain ng anumang bagay maliban kung sasabihin ng propesyonal sa medisina.

Pagkatapos

Pagkatapos ng Emergency na Pantahanang Kemikal

 • Itapon ang mga damit na maaaring kontaminado.May ilang kemikal na hindi nahuhugas nang wagas.
Pagsuri sa Iyong Tahanan

Isang malapitang tingin sa mga bote at lata ng mga karaniwang produktong panlinis.

Marahil ay maraming mapanganib na materyales sa kabuuhan ng iyong tahanan.Libutin ang iyong tahanan para makita kung saan matatagpuan ang mga materyales na ito.Gamitin ang lista ng mga karaniwang mapanganib na bagay-bagay sa bahay  para gabayan ka sa paghahanap.Sa sandaling matagpuan mo ang isang produkto, basahin ang etiketa at isagawa ang mga kinakailangng hakbang para matiyak na iyong ginagamit, iniimbak at itinatapon ang materyales nang naaayon sa mga tagubilin ng mgay-gawa.

Napakahalaga na itago ang mga pantahanang kemikal sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata.Tandaan na ang mga produktong tulad ng mga aerosol can ng hair spray at deodorant, nail polish at nail polish remover, toilet bowl cleaner at furniture polish ay pawang kasama lahat sa kategorya ng mapanganib na materyales.

MGA MAPANGANIB NA PANTAHANANG GAMIT

Mga Produktong Panlinis

 • Mga panlinis ng oven
 • Mga panlinis ng lababo
 • Mga panlinis at pampakintab ng kahoy at bakal
 • Mga panlinis ng inodoro
 • Mg apanlinis ng tub, tile, at shower
 • Bleach (panlaba)
 • Mga kemikal para sa pool

Mga Panloob na Pamatay-peste

 • Mga spray at pain para sa langgam
 • Mga spray at pain para sa ipis
 • Mga pantanggal at shampoo para sa garapata
 • Mga spray para sa insekto
 • Mga pamatay-peste para sa halamang-bahay
 • Mga pantanggal ng tangà
 • Mga lason at pain para sa bubwit at daga

Mga Produktong Pangsasakyan

 • Langis ng makina
 • Mga pandagdag sa gasolina
 • Mga panlinis ng karburador at fuel injection
 • Mga refrigerant ng air conditioner
 • Mga likido para sa starter
 • Mga baterya ng sasakyan
 • Mga likido para sa transmisyon at preno
 • Antifreeze

Mga Supply sa Workshop/Pagpipinta

 • Mga pandikit at glue
 • Mga stripper (pampalusaw) para sa muwebles
 • Pinturang oil o enamel-based
 • Mga stains at finish
 • Mga paint thinner at turpentine
 • Mga panlusaw at pantanggal ng pintura
 • Mga kemikal para sa litrato
 • Mga fixative at iba pang solvent

Mga Produktong Pangdamuhan at Hardin

 • Mga Herbicide
 • Mga Insecticide (pamatay-peste)
 • Mga Fungicide/wood preservative

Iba’t-iba Pa

 • Mga baterya
 • Mga mercury thermostat o thermometer
 • Mga fluorescent na bumbilya
 • Pangdelyo ng driveway

Iba Pang Produktong Nagliliyab

 • Mga propane tank at iba pang silindrong may compressed gas
 • Kerosene (gaas)
 • Pantahanang heating oil
 • Diesel fuel (krudo)
 • Panghalo sa gasolina/langis
 • Lighter fluid

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala ng FEMA

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

Iba Pang Lathala:

Chemical Emergencies. Isang mahabang dokumentong naglalarawan sa mga panganib ng pantahanang kemikal at kung ano ang gagawin sakaling may emergency. Makukuha online sa American Red Cross.

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa ipuipo at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Last Updated: 08/04/2017