A red cross shelter

Sumilong

Isang sinisilungan para sa maramihang tao na may hilera ng mga higaan

Ang desisyong sumilong ay mahalaga sa maraming emergency.

Ang paggamit ng angkop na silong ay napakahalaga sa mga panahong may sakuna.Ang pagsilong ay angkop kapag hinihingi ng mga kondisyon na humanap ka ng proteksiyon sa iyong tahanan, pinagtatrabahuhan o iba pang lokasyon kapag tumama ang isang sakuna.Kasama sa pagsilong sa labas ng apektadong lugar ang pananatili sa mga kaibigan at kamag-anak, paghanap ng nababayarang matutuluyan o pananatili sa isang pasilidad para sa maramihang tao na pinatatakbo ng mga grupong pangkawanggawa.

Para mahusay na makasilong, kailangan mo munang pag-isipan ang panganib at pagkatapos ay pumili ng lugar sa iyong tahanan o iba pang gusali na ligtas mula sa panganib na iyon.Halimbawa, para sa isang ipuipo, ang kuwartong nasa basement o panloob na kuwarto sa pinakamababang palapag na malayo sa mga kanto, bintana, pinto at iba pang panlabas na pader.

Ang pinakaligtas na mga lokasyon para humanap ng sisilungan ay maaaring maging magkakaiba. Maging maalam tungkol sa mga iminumungkahing pagsisilungan para sa bawat panganib.

Maaaring may mga sitwasyon, na depende sa mga pangyayari at kalikasan ng sakuna, kung kailan mas pinakamahusay na manatili sa iyong kinaroroonan at iwasan ang kawalang-kasiguruhan sa labas sa pamamagitan ng “pagsilong sa lugar.”Kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa pagpiling sumilong sa lugar o lumikas at lumikha ng ligtas na masisilungan

Ang haba ng panahon na kinakailangan mo para sumilong ay maaaring maikli, tulad ng sa babala ng ipuipo, o matagal, tulad ng sa iasng winter storm o malawakang epidemiya.Importanteng manatili ka sa sinisilungan hanggang sa sabihin ng mga lokal na kinauukulan na ligtas nang umalis.Dagdag pa rito, kailangan ninyong maghalinhinan sa pakikinig sa radyo at magpatupad ng 24-oras na pagbabantay.

Habang may matagal na panahon ng pagsisilong, kakailanganin ong mangasiwa sa supply ng tubig at pagkain para matiyak na ikaw at ang iyong pamilya ay may taglay na kinakailangang supply at dami nito.Basahin ang marami pa tungkol sa Pangngsiwa sa tubig at Pangangasiwa sa pagkain.

Silong para sa Maramihang Pangangalaga

Kahit pa nagbibigay ang mga silong para sa maramihang pangangalaga ng tubig, pagkain, gamot at mga simpleng pasilidad para sa palikuran, dapat mong planuhing dalhin ang iyong supply kit para sa sakuna para taglay mo ang mga supply na kailangan mo.Kasama sa pagsilong sa maramihang pangangalaga ang pakikitungo sa maraming tao sa loob ng saradong lugar, na maaaring mahirap at hindi maginhawa.Para maiwasan ang mga salungatan sa mahirap na sitwasyon, importanteng makipagtulungan sa mga shelter manager at iba pang tumutulong sa kanila.Tandaan na angm ga inuming may alkohol at sandata ay ipinagbabawal sa mga emergency shelter at ipinagbabawal din ang paninigarilyo.

Para makahanap ng masisilungan (shelter) na malapit sa iyo, i-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).

Pagsilong sa Lugar

Maging ikaw ay nasa tahanan, trabaho o saanpaman, may mga sitwasyon na pinakamainam na manatili ka na lang sa iyong kinaroroonan at iwasan ang anumang kawalang-kasiguruhan sa labas.

Maaaring may mga pagkakataon kung saan ang pannatili sa lugar at paggawa ng harang sa pagitan mo at ng posibleng kontaminadong hangin sa labas, isang prosesong tinatawag na "sealing the room," ay bagay na ikabubuhay.

Gamitin ang sentido–kumon at nakahandang impormasyon para matasa at matukoy kung mayroong agarang panganib. Kung may nakikita kang maraming debris sa hangin, o kung sasabihin ng mga kinauukulan na napakakontaminado ng hangin, marahil ay naisin mong gawin ang pagkilos na ito.

Ang prosesong ginagamit para selyuhina ng kuwarto ay itinuturing na panamantalang proteksiyon para gumawa ng harang sa pagitan mo at ng posibleng kontaminadong hangin sa labas. Ito ay isang uri ng pagsilong sa lugar na nangangailangan ng paunang pagpaplano.

  • Ipasok ang iyong pamilya at mga alagang hayop sa loob.
  • Ikandado ang mga pinto, isara ang mga bintana, air vent, at fireplace damper.
  • Patayin ang mga bentilador, air conditioner at heating system.
  • Bitbitin ang iyong emergency supply kit, maliban kung may dahilan para isipin mong kontaminado na ito.
  • Pumasok sa panloob na kuwarto na kaunti ang bintana, kung maaari.
  • Selyuhina ng lahat ng bintana, pinto at mga air vent ng 2-4 mil. Kakapal na plastic sheeting at duct tape. Pag-isipang sukatan at gupitin nang maaga ang sheeting para makatipid ng oras.
  • Gupitin ang plastic sheeting nang ilang pulgada na mas malapad kaysa sa mga bukana at pangalanan ang bawat sheet.
  • I-duct tape muna ang plastic sa mga kanto at pagkatapos ay i-tape ang lahat ng gilid.
  • Maging handa na gamitin ang anumang mayroon ka para selyuhin ang mga puwang para makagawa ka ng harng sa pagitan mo at ng kontaminasyon.
  • Maaaring hindi agad makapagbigay ng impormasyon ang mga kinauukulan tungkol sa nangyayari at kung ano ang iyong dapat gawin. Gayunpaman, dapat kang manood ng TV, makinig sa radyo o tumingin sa Internet nang madalas para sa mga opisyal na balita at tagubilin kapag naging handa na ang mga ito.

Krokis ng Pagsilong sa Lugar

Krokis na nagpapakita kung paanong tatakpan ang mga bintana, pinto, at mga vent, gamit ang plastic

KALIGTASAN SA SINISILUNGAN PARA SA MGA SELYADONG KUWARTO

Ang sampung kwadradong talampakan na lugar kada tao ay magbibigay ng sapat na hangin para sa limang oras, iyon ay kung karaniwan ang paghinga habang nagpapahinga.

Gayunpaman, malabong irekomenda ng mga lokal na opisyal ang pagsilong sa selyadong kuwarto nang higit sa 2-3 oras dahil ang bisa ng naturang sinisilungan ay nawawala habang tumatagal habang ang kontaminadong hangin sa labas ay unti-unting nakakapasok sa sinisilungan.Sa puntong ito, mas mahusay na pagkilos ang lumikas mula sa lugar.

Gayon din, dapat na patakbuhin ang hangin sa sinisilungan kapag nakalipas na ang emergency para maiwasan ang paglanghap ng kontaminadong hangin na nasa loob pa ng sinisilungan.

Last Updated: 10/13/2016