A woman pushing a cart in the super market

Pagkain

Close up of canned food items and manual can opener

Nilalaman:

Isaisip ang mga sumusunod na bagaykapag binubuo ang iyong pang-emergency na supply ng pagkain:

 • Mag-imbak ng hindi bababa sa pang-tatlong araw na supply ng pagkaing hindi napapanis.
 • Piliin ang mga pagkaing kakainin ng iyong pamilya.
 • Tandaan ang anumang espesyal na pangangailangan sa pagkain.
 • Iwasan ang mga pagkain na magpapauhaw sa iyo.Pumili ng mga cracker na walang asin, mga whole grain cereal at de-latang pagkain na may taglay na maraming likido.

 

Kasunod ng isang sakuna, maaaring mawalan ng kuryente na tatagal ng ilang araw.Mag-imbak ng de-latang pagkain, mga dry mix at iba pang pangunahing pagkain na hindi kinakailangang i-refrigerate, lutuin, tubig o iba pang espesyal na paghahanda.Tiyakin na magsama ng mano-manong abre-lata at iba pang kagamitan sa pagkain.

Iminumungkahing Pang-emergency na Supply ng Pagkain

Ang mga sumusunod na bagay ay iminumungkahi kapag pumipili ng supply ng pagkain.Marahil ay mayroon ka na ng marami sa mga ito.

 • Ready-to-eat (hindi na lulutuin) na de-latang karne, prutas, gulay at abre-lata
 • Mga protein o fruit bar
 • Dry cereal o granola
 • Peanut butter
 • Pinatuyong prutas
 • Mani
 • Crackers
 • De-latang juice
 • Hindi nasisirang pasteurized na gatas
 • Mga pagkaing mataas sa enerhiya
 • Mga Bitamina
 • Pagkain para sa sanggol
 • Mga pagkaing pang-alo/pang-stress

Kaligtasan sa Pagkain at Kalinisan

A manual can opener and food can

Maaaring malagay sa alanganin ng sunog, pambansang sakuna o pagkawala ng kuryente dahil sa malakas na hangin, niyebe o yelo ang kaligtasan ng iyong pagkain.Ang nakakaalam sa kung ano ang gagawin bago at pagkatapos ng isang emergency, ay makatutulong sa iyo na mabawasan ang panganib na magkasakit at mabawasan ang bilang ng pagkaing nasasayang dahil sa pagkasira.

Maaaring maganap ang mga pagkawala ng kuryente sa anumang oras at maaaring abutin ng ilang oras hanggang ilang araw bago maibalik ang kuryente sa mga pangresidensiyal na lugar.Kapag walang kuryente o mapagkukunan ng lamig, maaaring maging di-ligtas ang mga pagkaing nakaimbak sa mga refrigerator at freezer.Ang bacteria sa pagkain ay madaling dumami sa mga temperaturang nasa pagitan ng 40 at 140 °F, at kapag kinain ang mga pagkaing ito, maaaring magkasakit nang matindi ang mga tao.

Gawin:

 • Panatilihing nasa loob ng lalagyang may takip ang mga pagkain.
 • Panatilihing malinis ang mga kasangkapan sa pagluluto at pagkain.
 • Panatilihing nasa saradong lalagyan ang mga basura at itapon sa labas, ibaon sa lupa kung kailangan.
 • Panatilihing malinis ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng paghugas dito ng sabon at tubig na napakuluan o nai-disinfect.
 • Itapon ang anumang pagkain na nabahaan ng maruming tubig.
 • Itapon ang anumang pagkain na nanatili sa normal na temperatura ng silid nang higit sa dalawang oras o higit pa.
 • Itapon ang anumang pagkain na may di-karaniwang amoy, kulay, o hitsura.
 • Gumamit ng ready-to-feed na formula, kung maaari, para sa mga sanggol na pinakakain ng formula.Kung hindi posibleng gumamit ng ready-to-feed na formula, pinakamainam na gumamit ng nakaboteng tubig para itimpla sa powdered o concentrated na formula.Kung walang nakaboteng tubig na magagamit, gumamit ng pinakuluang tubig.Gumamit ng nilinis/ginamot na tubig para magtimpla ng formula tanging kung walang nakabote o pinakuluang tubig.Ang mga sanggol na sumususo ay dapat na patuloy na sumuso.

Huwag gagawin:

 • Kumain ng mga pagkaing mula sa mga latang namaga, nayupi o kinalawang, kahit pa mukhang ligtas kainin ang produkto.
 • Kumain ng anumang pagkain na mukhang o amoy di-karaniwan, kahit pa mukhang normal ang lata.
 • Hayaang maipon ang basura sa loob, kapwa para sa mga kadahilanang sunog at paglilinis.

Tandaan: Ang pinatunaw na pagkain ay maaari pang kainin kung ito ay “refrigerator cold”(kasinglamig pa rin ng nagmula sa refrigerator).Maaari itong muling pagyeluhin kung may taglay pa itong kristal ng yelo.Para maging ligtas, tandaan, “Kapag nagduda, itapon.”

Para sa marami pang impormasyon tungkol sa pagkaligtas ng pagkain sa isang emergency, bumisita sa FoodSafety.gov

Pagluluto

Close up of a burning gas on a stove burner

Kasama sa mga alternatibong paglulutuan sa mga panahong may emergency ang mga candle warmer, chafing dish, fondue pot o isang fireplace.

Ang mga charcoal grill at camp stove ay para lamang sa panlabas na paggamit.

Ang mga komersiyal na de-latang pagkain ay maaaring kainin nang diretso mula sa lata nang hindi iniinit.

Para initin ang pagkaing nasa lata:

 1. Tanggalin ang etiketa.
 2. Hugasan nang mabuti at gawing malinis ang lata.(Gumamit ng tinimplang solusyon ng isang bahagi ng bleach sa sampung bahagi ng tubig.)
 3. Buksan ang lata bago initin.

Pangangasiwa sa pagkain kapag walang kuryente

 

  

Maging Handa:

 • Magkaroon ng isang thermometer para sa refrigerator.
 • Alamin kung saan ka makakakuha ng dry ice.
 • Magtabi ng pang-ilang araw na ready-to-eat na pagkain na hindi kailangang lutuin o palamigin.

Kapag Nawala Ang Kuryente:

 • Panatilihing nakapinid ang pinto ng refrigerator at freezer hangga't maaari.
 • Pananatilihing malamig ng refrigerator ang pagkain nang 4 na oras kung hindi ito bubuksan.
 • Ang mga refrigerator ay dapat panatilihing nasa 40° F o mas mababa pa para sa wastong pag-imbak ng pagkain.

Oras na Maibalik ang Kuryente:

 • Suriin ang temperatura sa loob ng refrigerator at freezer.
 • Kung nag-iwan ng appliance thermometer sa loob ng freezer, suriin ang temperatura kapag bumalik na ang kuryente.Kung ang temperatura ng freezer ay 40° F o mas mababa pa, ang pagkain ay ligtas at maaaring muling pagyeluhin.Kung hindi nag-iwan ng thermometer sa loob ng freezer, suriin ang bawat pakete ng pagkain para matukoy ang pagkaligtas nito.Hindi mo maaasahan ang hitsura at amoy.Kung ang pagkain ay mayroon pang kristal ng yelo o nasa 40° F o mas mababa pa, ligtas itong muling pagyeluhin o lutuin.
 • Ang naka-refrigerate na pagkain ay dapat manatiling ligtas kung hindi hihigit sa 4 na oras na nawala ang kuryente.Panatilihing nakapinid ang pinto hangga't maaari.
 • Itapon ang anumang nasisirang pagkain (tulad ng karne, manok, isda, itlog o tirang pagkain) na nasa mas mataas sa 40° F nang dalawang oras o higit pa.

 

Paggamit ng Dry Ice:

 •   Sa mga karaniwang sitwasyon, hindi dapat ilagay ang dry ice sa iyong freezer.Kung gumagana nang maayos ang iyong freezer, magdudulot ito ng sobrang pagkalamig at maaaring mag-shut off ang iyong freezer.Subalit, kung mawalan kayo ng kuryente nang mahabang panahon, dry ice ang pinakamahusay na paraan ng pagpapanatiling malamig ang mga bagay-bagay.
 • Ang dalawampu't-limang libra ng dry ice ay mapapanatiling mas mababa sa freezing temperature ang isang 10-cubic-foot na freezer nang 3-4 na araw.
 • Kung gumagamit ka ng dry ice para mapanatiling malamig ang iyong pagkain, tiyakin na hindi ito madidikit sa pagkain.

Mag-ingat sa paghawak ng dry ice, magsuot ng tuyo, at makapal na guwantes para hindi mapinsala    

Last Updated: 10/11/2016