Medical professional handling testing equipment

Malawakang Epidemiya (Pandemic)

Maaari kang maghanda para sa malawakang epidemiya ng trangkaso ngayon. Dapat ay nalalaman ang kapwa laki ng maaaring mangyari kapag may malawakang epidemiya, at kung anu-anong pagkilos ang maaari mong gawin para mabawasan ang epekto ng malawakang epidemiya ng trangkaso sa iyo at sa iyong pamilya. Ang checklist na ito ay makatutulong sa iyo na tipunin ang impormasyon at mga pagkukunan na maaaring kailanganin mo kapag nagkaroon ng malawakang epidemiya ng trangkaso.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda (Pledge to Prepare) at sabihan ang iba tungkol ditto!

Magplano para sa isang Malawakang Epidemiya

 • Mag-imbak ng pang-dalawang linggong supply ng tubig at pagkain.Habang may malawakang epidemiya, kung hindi ka makapupunta sa isang tindahan, o kung wala nang supply ang mga tindahan, magiging mahalaga para sa iyo na magkaroon ng mga reserbang supply na magagamit.Magiging kapaki-pakinabang ito sa iba pang uri ng emergency, tulad ng pagkawala ng kuryente at mga sakuna.
 • Suriin sa pana-panahon ang mga nakaresetang gamot para matiyak na may tuloy-tuloy na supply para sa iyong tahanan.
 • Magkaroon ng mga gamot na hindi kailangan ng reseta na nakahandang gamitin, kasama na ang mga panlunas sa pananakit, panlunas sa problema sa sikmura, gamot sa ubo at sipon, likido at electrolyte, at bitamina.
 • Kausapin ang mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay tungkol sa paraan ng pag-alaga sa kanila kung magkakasakit sila, o kung ano ang kakailanganin para alagaan sila sa iyong tahanan.
 • Magboluntaryo sa mga lokal na grupo para maghanda at tumulong sa mga pang-emergency na pagtugon.
 • Makipagtulungan sa iyong komunidad habang naghahanda ito para sa malawakang epidemiya ng trangkaso.

Habang

Limitahan ang Pagkalat ng Mikrobiyo at Pigilan ang Impeksiyon

 • Iwasan ang pagdikit sa mga taong may sakit.Kapag ikaw ay may sakit, ilayo ang iyong sarili sa iba para maprotektahan sila sa pagkakaroon ng sakit.
 • Kung maaari, manatili sa bahay kaysa pumasok sa trabaho, paaralan, at paglabas ng bahay kapag ikaw ay may sakit. Makatutulong ka na pigilang mahawa sa iyo ang ibang tao.
 • Takpan ang iyong bibig at ilong ng tissue kapag umuubo o bumabahin. Makapipigil itong mahawa ang mga taong nakapalibot sa iyo.
 • Ang paghugas ng kamay nang madalas ay makaproprotekta sa iyo laban sa mga mikrobiyo.
 • Iwasang humawak sa iyong mga mata, ilong o bibig.Ang mikrobiyo ay madalas na naikakalat kapag humawak ang isang tao sa bagay na kontaminado ng mikrobiyo at pagkatapos ay hahawak sa kaniyang mga mata, ilong o bibig.
 • Magsanay ng iba pang magandang ugaling pangkalusugan. Matulog nang sapat, maging pisikal na aktibo, kontrolin ang iyong stress, uminom ng  maraming likido, at kumain n gmasusustansiyang pagkain.

Last Updated: 08/04/2017