Fason pou Ede Lòt Moun

Konpasyon ak jenewozite pèp ameriken an pa janm pi vizib pase apre yon katastwòf. Moun yo vle jwenn èd. Men kèk gid jeneral pou ede lòt moun yo apre yon katastwòf:

Fè Kado Lajan Kach

Kontribisyon lajan ba yon òganizasyon sekou yo ki gen renome se don ki pi efikas w ap fè.

  • Pifò don yo nesesè, epi se fason ki pi efikas pou ede moun ki afekte nan katastwòf la.
  • Ede òganizasyon volontè yo finanse efò pou repons ak gerizon, jwenn machandiz ak sèvis sou plan lokal, epi bay bourad lajan dirèk pou moun ki siviv nan katastwòf la pou satisfè bezwen pa yo.
  • Fè yon kontribisyon lajan ba òganizasyon volontè ou chwazi.
  • Si ou bezwen èd pou detèmine ba kimoun pou bay èd la, sitwèb National Voluntary Organization Active in Disaster (Òganizasyon Nasyonal Volontè Aktif nan Katastwòf) gen yon lis òganizasyon ki pa komèsyal ki aktif nan travay lè gen katastwòf, oswa ki kapab fè ou bay èd la nan Rezo Nasyonal Jesyon Don.

Lè piblik la sipòte òganizasyon volontè sa yo avèk kontribisyon lajan, sa ede asire yo bay yon gwoup sèvis estab pou moun ki nan nesesite apre yon katastwòf.

Volontè

 Volontè ki gen menm kalite tichòt rive pou bay èd nan netwayaj apre katastwòf. Volontè ki nan òganizasyon lokal yo pou ede moun ki viktim nan katastwòf yo.

Volontè ki nan yon òganizasyon ki gen renome ki patisipe nan repons pou katastwòf la ak gerizon anvan pwochen evènman katastwòf la.

Jenewozite ak jantiyès moun ki toupatou nan peyi a fè anpil bagay pou ede kominote yo geri nan konsekans trajik katastwòf yo.

Fè Don Machandiz

Volontè yo ap òganize danre alimantè ki p ap gate yo bay nan don. Aprann fason ou kapab bay èd avèk efikasite pou lòt moun yo apre yon katastwòf.

  • Konfime sa ki nesesè ANVAN ou fè aksyon!
  • Fè don machandiz ki reyèl yo mande oswa bezwen sitou nan òganizasyon ki gen renome yo.
  • Machandiz yo pa mande nan don yo tankou rad ki ize, divès kalite pwodui pou sèvi nan kay, ak manje ki melanje oswa ki ka gate bezwen ajans èd yo pou re-ekspedye resous enpòtan yo nan bay sèvis pou klase, anbale, pote, estoke nan depo, ak distribiye atik ki ka pa satisfè bezwen moun ki siviv nan katastwòf la.
  • Konfime bezwen yo, Pou fè sa, kontakte òganizasyon volontè ou chwazi a anvan ou kòmanse ranmasaj la.
  • Si ou gen yon kantite atik yo ba ou oswa yon gwoup atik pou bay, epi ou bezwen èd pou detèmine ki òganizasyon pou bay yo, ou kapab ofri yo nan Rezo Nasyonal Jesyon Don.

Tout moun ap fè efò pou bay lè yo tande nouvèl ki fè konnen katastwòf la afekte yon kominote. Si nou aprann pi bon fason pou fè don ak pou sèvi kòm volontè, nou tout kapab fè yon gwo diferans nan lavi moun ki afekte yo.

Last Updated: 10/07/2016