Two funnel clouds

Tònad

Tònad se tanpèt lanati ki pi vyolan. Lè tònad yo miltipliye nan loraj ki puisan, yo kapab lakòz anpil moun mouri epi ravaje yon katye nan kèk segonn. Yon tònad parèt kòm yon nyaj k ap fè wotasyon, ki gen fòm antonwa, epi ki pwolonje ant yon loraj ak tè avèk toubiyon van ki kapab rive nan yon vitès 300 mil pa èdtan. Trajektwa domaj yo kapab depase yon mil nan lajè ak 50 mil nan longè. Chak eta nan risk pou danje sa a. Kèk tònad vizib aklè, pandan lapli oswa nyaj k ap pase ba kouvri lòt yo. Pafwa, tònad yo devlope tèlman rapid sa lakòz yo kapab ti avètisman sèlman, si gen tan pou sa. Anvan gen yon tònad, van an ka kalme, epi lè a ka toujou trè kalm. Yon nyaj debri kapab make pozisyon yon tònad menmsi yon antonwa pa vizib. Anjeneral, tònad yo fèt toupre kote ap gen yon loraj. Li ra pou wè syèl ki klè ak solèy dèyè yon tònad.

Anvan

Nyaj tanpèt k ap rasanble sou yon zòn riral.Anvan yon Tònad

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Koute Radyo Metewolojik NOAA oswa koute bilten nouvèl radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn dènye enfòmasyon yo. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.
 • Ou dwe vijilan nan chanjman kondisyon metewolojik yo. Chèche enfòmasyon sou tanpèt k ap pwoche yo.
 • Chèche enfòmasyon sou siy danje sa yo:
  • Syèl ki nwa epi ki souvan vèt
  • Gwo lagrèl
  • Yon gwo nyaj nwa k ap pase ba (sitou si l ap fè wotasyon)
  • Bwi fò, ki sanble avèk yon tren machandiz.
  • Si ou wè tanpèt k ap pwoche oswa nenpòt siy danje, prepare ou pou ale nan abri imedyatman
Enfòmasyon sou Tònad

Ti Enfòmasyon ou ta dwe konnen sou tònad:

 • Yo ka frape vit, avèk oswa san avètisman.
 • Yo ka parèt prèske transparan jouk lè pousyè ak debri yo ranmase oswa lè nyaj fòme nan yon antonwa.
 • Tònad mwayen an deplase ant Sidès ak Nòdès, men tònad yo ka deplase nan nenpòt direksyon.
 • Vitès avansman yon tònad se 30 mil pa èdtan (mph), men vitès yo ka estab pou chanje a 70 mph.
 • Tònad yo kapab vini avèk tanpè twopikal ak ouragan pandan y ap vanse sou tè.
 • Twonb se tònad ki fòme sou dlo.
 • Yo rapòte tònad yo pi souvan nan lès Montay Wochez pandan mwa sezon prentan ak lete.
 • Sezon ki gen plis tònad nan eta sid yo se mwa mas jiska mwa me; nan eta nò yo, se nan fen sezon prentan jiska kòmansman sezon lete.
 • Tònad yo pi ka fèt ant 3 pm ak 9 pm, men yo kapab fèt nenpòt kilè.
Konnen Tèm yo

Ti enfòmasyon ou ta dwe konnen byen avèk tèm sa yo pou ede idantifye yon danje tònad:

Siveyans pou Tònad - Li posib pou gen tònad. Rete vijilan pou tanpèt k ap pwoche yo. Siveye syèl la epi toujou kapte estasyon Radyo Metewolojik NOAA, radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn enfòmasyon.

Avètisman pou Tònad - Rada metewolojik siyale oswa endike yon tònad. Ale nan abri imedyatman.

Pandan

Pandan yon Tònad

Si ou anba yon avètisman pou tònad, chèche abri imedyatman! Pifò chòk ki asosye avèk gwo van se nan debri k ap vole, kidonk sonje pou pwoteje tèt ou.

SI OU NAN: LÈ SA A:
Yon fondasyon (pa egzanp, kay, ti bilding, lekòl, mezon retrèt, lopital, izin, sant komèsyal, bilding ki wo anpil)
 • Ale nan zòn abri ou te deziyen davans tankou yon chanm pwoteksyon, sousòl, kav-refij, oswa etaj ki pi ba nan bilding nan. Si pa gen sousòl, ale nan mitan yon chanm andedan nan etaj ki pi ba a (plaka, koulwa andedan) lwen kwen yo, fenèt yo, pòt yo, ak miray deyò yo. Rete nan mitan tout kantite miray ki posib ant ou menm ak deyò a. Antre anba yon tab ki solid, epi itilize bra ou pou pwoteje tèt ou ak kou ou.
 • Nan yon bilding ki wo anpil, ale nan yon ti chanm andedan oswa nan koulwa ki nan etaj ki pi ba posib la.
 • Mete soulye ki solid.
 • Pa louvri fenèt yo.
Yon trelè oswa yon kay-sou-woulèt
 • Sòti deyò imedyatman, epi ale nan etaj ki pi ba nan yon bilding toupre ki solid, oswa nan yon abri pou tanpèt. Kay-sou-woulèt yo, menm lè yo mare, bay ti pwoteksyon kont tònad yo.
Deyò ki pa gen abri
 • Antre nan machin ou imedyatman, boukle senti sekirite ou, epi eseye kondi pou ale nan abri solid ki pi pre a.
 • Si machin ou frape avèk debri k ap vole pandan w ap kondi, mete ou sou kote epi estasyone machin nan.
 • Rete nan vwati a avèk senti sekirite ou tache. Mete tèt ou anba vit yo; kouvri tèt ou avèk men ou ak yon dra, manto oswa lòt kousen si li posib.
 • Si ou kapab fè yon ti bese pi ba pase nivo wout la, sòti nan vwati ou, epi kouche nan zòn nan, pou kouvri tèt ou avèk men ou
 • Pa antre anba yon wout anlè oswa anba pon. Ou pi pwoteje nan yon zòn ba ki plat.
 • Pa janm eseye depase yon tònad nan zòn lavil oswa nan zòn ki bloke nan yon vwati oswa nan yon kamyon. Olye ou fè sa, sòti nan machin nan imedyatman pou jwenn bon abri.
 • Siveye debri k ap vole. Debri k ap vole nan tònad yo lakòz pifò ka lanmòk ak chòk.

 

Apre

Apre yon Tònad

Ou ka pran chòk nan konsekans dirèk yon tònad, oswa ou ka pran chòk apre tònad la si w ap mache nan mitan debri yo, ak si ou antre nan bilding ki domaje. Yon etid yo fè sou chòk apre yon tònad nan Marion, Illinois, te montre 50 pousan chòk ki asosye avèk tònad la se chòk moun te pran pandan efò sekou, netwayaj ak lòt aktivite yo t ap fè apre tònad la. Prèske yon tyè chòk yo se chòk moun te pran lè yo te mache sou klou. Paske tònad yo domaje souvan liy kouran yo, liy gaz oswa sistèm elektrik yo, gen yon risk pou dife, elektwokisyon, oswa yon eksplozyon. Pou pwoteje tèt ou ak fanmi, ou dwe trete vyen vit nenpòt chòk ou pran pandan tanpèt la, epitou ou dwe pran anpil prekosyon pou evite lòt danje yo.

CHÒK

Tchèk pou chòk. Pa eseye deplase moun ki pran chòk grav sof si yo nan danje imedyatman pou pran lòt chòk. Chèche èd medikal imedyatman. Si yon moun sispann respire, kòmanse CPR si ou antrene pou fè sa. Sispann senyman nan yon chòk. Pou fè sa, aplike presyon dirèk nan blesi a. Fè yon doktè evalye nenpòt blesi moun pran akòz li pike. Si ou bloke, eseye atire atansyon nan pozisyon ou.

PREKOSYON JENERAL POU SEKIRITE

Men kèk prekosyon pou sekirite ki kapab ede ou pa pran chòk apre yon tònad:

 • Kontinye kontwole radyo oswa televizyon ou ki fonksyone avèk pil pou jwenn enfòmasyon sou ijans lan.
 • Pran anpil prekosyon lè w ap antre nan nenpòt kay ki domaje.
 • Mete soulye oswa bòt ki solid, manch long, ak gan lè w ap manyen debri oswa lè w ap mache sou debri oswa toupre debri.
 • Pran prekosyon ou avèk danje nan klou ak vit kraze ki ekspoze yo.
 • Pa manyen liy kouran ki nan dlo oswa objè ki an kontak avèk fil kouran ki nan dlo yo. Rapòte danje elektrik yo ba lapolis ak konpayi sèvis piblik yo.
 • Sèvi avèk lantèn ki fonksyone avèk pil, si li posib, alaplas bouji pou klere kay ki pa gen kouran elektrik. Si w ap itilize bouji, asire yo nan bon chandelye ki lwen rido, papye, bwa oswa lòt atik ki ka fè flanm dife. Pa janm kite yon bouji ap boule pandan deyò oswa lwen chanm nan.
 • Pa janm itilize dèlko, machin lavaj-a-presyon, griy, fou pou sèvi nan kan oswa lòt aparèy ki fonksyone avèk gazolin, gaz pwopàn, gaz natirèl oswa chabon andedan kay ou, sousòl ou, garaj ou oswa karavàn pliyan ou - oswa menm deyò toupre yon fenèt, pòt oswa bouch ayerasyon ki louvri. Gaz kabonik (CO) - yon gaz ki san odè ak san koulè epi ki kapab lakòz maladi ak lanmò ou toudenkou si ou respire li - nan sous sa yo, li kapab akimile lakay ou, nan garaj ou oswa nan karavàn pliyan ou, epi anpwazonnen moun ak bèt ki andedan an. Chèche swen medikal touswit si ou sispèk ou anpwazònman avèk CO, epi si ou santi vètij, toudisman oswa kèplen.
 • Fèmen reseptè telefòn ki deplase epi ki te ka tonbe akòz tònad la, men pa itilize telefòn nan sof pou rapòte yon ijans.
 • Kolabore nèt avèk ofisyèl sekirite piblik yo.
 • Bay repons lè lapolis, ponpye, òganizasyon jesyon ijans ak òganizason sekou mande asistans volontè, men pa ale nan zòn ki domaje yo sof si asistans lan mande ou sa. Prezans ou kapab nuizib pou efò sekou yo, epitou ou kapap mete tèt ou an danje.

ENSPEKSYON DOMAJ YO

 • Apre yon tònad, pran anpil prekosyon avèk danje nan fondasyon kay, danje elektrik oswa danje fuit gaz lakay ou. Kontakte enspektè bilding vil oswa konte kote w ap viv la pou jwenn enfòmasyon sou kòd ak prensip sekirite nan fondasyon kay. Yo ka ba ou sijesyon sou fason pou jwenn yon antreprenè kalifye pou fè travay la pou ou.
 • Anjeneral, si ou sispèk nenpòt domaj lakay ou, fèmen kouran elektrik la, gaz natirèl la, ak tank gaz pwopàn nan pou evite dife, elektwokisyon oswa eksplozyon.
 • Si gen fènwa lè w ap enspekte kay ou, itilize yon flach alaplas yon balèn oswa yon tòch pou evite risk pou dife oswa eksplozyon nan yon kay ki domaje.
 • Si ou wè fil ki wonyen oswa etensèl dife, oswa si gen odè yon bagay k ap boule, ou ta dwe fèmen sistèm elektrik la imedyatman nan entèriptè sikui prensipal la si ou potko fè sa.
 • Si ou pran sant gaz oswa si ou sispèk yon fuit gaz, fèmen vàn gaz prensipal la, louvri tout fenèt yo, epi sòti nan kay la imedyatman. Fè konpayi gaz la, lapolis oswa depatman ponpye, oswa biwo Kapitèn Ponpye Eta konnen sa, epi pa limen limyè, pa limen alimèt, pa fimen, oswa pa fè anyen ki kapab lakòz yon etensèl. Pa retounen lakay ou jouk lè yo di ou pa gen pwoblèm pou fè sa.

SEKIRITE PANDAN NETWAYAJ

 • Mete soulye oswa bòt ki solid, manch long ak gan.
 • Aprann bon jan pwosedi sekirite ak enstriksyon operasyon yo anvan ou opere goyin oswa zouti ki fonksyone avèk gaz oswa avèk kouran elektrik.
 • Netwaye remèd, medikaman, likid ki ka fè flanm ak lòt sibstans ki ka danjere ki tonbe.

Plis Enfòmasyon

Yon tònad ki ravaje kay ki antoure avèk debri.Piblikasyon FEMA

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon tònad ak sou fason pou konnen resous disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay

Preparasyon yon Chanm Pwoteksyon

Konstwiksyon yon chanm pwoteksyonPrepare yon Chanm Pwoteksyon

Si ou bezwen plis Gwo-gwo toubiyon van nan anpil pati peyi a reprezante yon menas grav pou bilding yo ak pou ki ladan yo. Kay ou ka bati dapre yon "kòd", men sa pa vle di li kapab reziste nan gwo evènman tankou tònad ak gwo ouragan. Objektif yon chanm pwoteksyon oswa yon abri pou van se pou jwenn yon espas kote oumenm ak fanmi ou kapab chèche abri ki bay yon pi nivo pwoteksyon siperyè. Ou kapab bati yon chanm pwoteksyon nan youn nan plizyè kote lakay ou.

 • Sousòl ou
 • Anlè yon fondasyon beton dal sou sòl oswa planche garaj.
 • Andedan yon chanm sou premye etaj la.

Chanm pwoteje ou bati nan etaj anba a bay pi gwo pwoteksyon, men yon chanm pwoteksyon ou bati nan yon chanm andedan premye etaj kapab bay pwoteksyon ki nesesè a. Chanm pwoteksyon ki anba nivo sòl la dwe la pou pa kite dlo fè pil pandan gwo lapli ki vini souvan avèk tanpèt.

Pou pwoteje moun ki nan kay la, ou dwe bati yon chanm pwoteksyon pou reziste kont gwo van ak debri k ap vole, menmsi rès kay la domaje oswa detwi yon fason ki grav. Men sa pou anvizaje lè w ap bati yon chanm pwoteksyon:

 • Chanm pwoteksyon an dwe anrasinen pou reziste kont ranvèsman ak soulèvman.
 • Miray, plafon ak pòt abri a dwe reziste kont presyon van, epi yo dwe reziste pou bloke objè ki vini nan van ak debri k ap tonbe antre ladan.
 • Koneksyon ant tout pati chanm pwoteksyon an dwe fò ase pou reziste kont van an.
 • Seksyon swa miray andedan ak miray deyò kay la ki sèvi kòm miray chanm pwoteksyon an swe separe avèk fondasyon kay la yon fason pou domaj nan kay la pa lakòz domaj nan chanm pwoteksyon an.

Lòt enfòmasyon sou Chanm Sekirite yo disponib nan FEMA:

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Last Updated: 08/04/2017