Image of shattered brick wall and fire

Eksplozyon

Teworis yo itilize anjen eksplozif souvan kòm youn nan zam ki pi komen yo. Teworis yo pa gen pou chèche lwen pou jwenn fason pou fè anjen eksplozif; enfòmasyon yo disponib fasil nan liv ak nan lòt sous enfòmasyon. Anjen eksplozif kapab fasil anpil pou pote, avèk veyikil ak moun kòm yon mwayen transpò. Yo eksploze fasil depi nan zòn ki lwen oswa kamikaz eksploze yo.

Yo itilize bonm konvansyonèl pou domaje ak detwi enstitisyon finansye, politik, sosyal ak relijye. Atak yo fèt nan espas piblik ak nan lari vil kote gen anpil milye moun nan lemonn ki pran chòk epi ki mouri.

Aprann sa pou fè si ou resevwa yon menas bonm oswa si ou resevwa yon pake oswa yon lèt ki sispèk.

Zak ki fè gwo dega tankou atak teworis nan Vil Oklahoma ak 11 Septanm, te kite anpil moun enkyete pou posiblite pou gen ensidan pidevan Ozetazini.

Malgre sa, gen anpil bagay ou kapab fè pou prepare pou sa ki pa prevwa. Preparasyon pou evènman konsa ap redui estrès ou ka santi kounye a, ak pita, si ta gen yon lòt ijans.

Si ou pran mezi pou prepare sa kapab fè oumenm ak pitit ou kwè ou kapab egzèse yon mezi kontwòl menm lè ou anfas evènman sa yo.

Anvan yon Eksplozyon

Yon ofisye Lapolis NYPD ap siveye zòn ki toutotou World Trade Center

Bagay ki anba la yo se bagay ou kapab fè pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak byen ou anvan yon eksplozyon.

 • Prepare yon Twous Rezèv pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè. Ou ka vle prepare yon twous pou espas travay ou ak yon twous pòtatif pou mete nan vwati ou sizoka yo mande ou pou deplase. Twous sa a ta dwe gen ladan:
  • Kopi medikaman sou preskripsyon ak ekipman medikal.
  • Atik pou kouche ak rad, tankou sak kouchaj ak zòrye.
  • Kopi dokiman enpòtan: pèmi kondui, kat Sekirite Sosyal, prèv rezidans, kontra asirans, testaman, paye kay, batistè ak sètifika maryaj, dosye taks, elatriye.
 • Fè yon Plan Fanmi pou Ijans ou. Fanmi ou ka pa ansanm lè gen yon katastwòf, poutèt sa li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka gen yon ijans.
  • Planifye kote fanmi ou ap reyini, andedan ak deyò katye imedyat ou.
  • Li ka pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la ka nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
  • Ou ka vle chèche enfòmasyon tou sou plan pou ijans kote manm fanmi ou yo pase tan yo: travay, gadri ak lekòl. Si pa gen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
  • Ou dwe konnen sistèm avètisman ak plan katastwòf kominote ou, ansanm avèk wout pou deplasman yo.
  • Fè travayè sosyal ak founisè sèvis gadri yo konnen plan ou.
  • Fè plan pou bèt kay ou.

Menas Bonm

Si ou resevwa yon menas bonm nan telefòn ou ta dwe fè sa ki anba la a:

 • Mande moun ki rele a pou ba ou tout enfòmasyon yo otank posib. Eseye poze kesyon ki anba la yo:
  • Kilè bonm nan pral eksploze?
  • Ki kote li ye kounye a?
  • Avèk kisa li sanble?
  • Avèk kisa li sanble?
  • Kisa k ap lakòz li eksploze?
  • Èske ou te poze bonm nan?
 • Kite moun ki rele a sou liy lan epi anrejistre tout sa li di.
 • Kontakte lapolis ak direksyon bilding nan imedyatman.

Pake ak Lèt ki Sispèk

Pran anpil prekosyon avèk pake ak lèt ki sispèk. Yo kapab genyen eksplozif, ajan chimik oswa ajan byolojik. Pran prekosyon sitou nan espas travay ou.

Kèk patikilarite nòmal enspektè lapòs yo detekte pandan plizyè ane, ki ta ka fè moun sispèk, gen ladan koli ki:

 • Pa prevwa oswa yon moun ou pa konnen voye ba ou.
 • Pa gen adrès pou retounen kourye oswa gen yon adrès yo pa kapab verifye kòm yon bon adrès.
 • Make avèk endikasyon ki gen restriksyon tankou “Personal,” “Confidential,” oswa “Do not X-ray.”
 • Gen fil ki briyan oswa papye aliminyòm, odè oswa tach dwòl.
 • Montre yon vil oswa yon eta nan tenm lan ki pa menm avèk adrès pou retounen kourye a.
 • Gen yon pwa dwòl pou gwosè yo oswa gen yon move pwopòsyon oswa gen yon fòm dwòl.
 • Make avèk langaj ki menasan.
 • Gen etikèt ki pa apwopriye oswa ki pa regilye.
 • Gen twòp tenm oswa materyèl anbalaj, tankou riban twoub ak fil.
 • Gen fot òtograf nan mo komen yo.
 • Vini pou yon moun ki pa nan òganizasyon ou ankò oswa ki pase dat.
 • Gen tit ki pa kòrèk oswa tit ki pa gen yon non.
 • Pa vini pou yon moun espesifik.
 • Gen ekriti alamen oswa gen adrès ki tape mal.

Avèk anvlòp ak pake ki sipò ki diferan ak sa ki ta ka gen eksplozif, fè etap siplemantè sa yo kont ajan byolojik oswa ak ajan chimik.

 • Pa ni manje ni bwè nan yon zòn ki deziyen pou manipile kourye.
 • Mete anvlòp oswa pake ki sispèk yo nan yon sache plastik oswa nan yon lòt kalite bwat pou evite fuit sa ki ladan an. Pa janm ni flere ni pran sant kourye ki sispèk.
 • Si ou pa gen yon bwat, kouvri anvlòp la oswa pake a avèk nenpòt sa ki disponib (pa egzanp, rad, papye, sache fatra, elatriye), epi pa retire kouvèti a.
 • Sòti nan chanm nan epi fèmen pòt la oswa seksyon zòn nan pou pa kite lòt moun antre.
 • Lave men ou avèk savon ak dlo pou pa simaye nenpòt poud nan figi ou.
 • Si ou nan travay, rapòte ensidan an ba ofisyèl sekirite bilding nan oswa ba yon sipèvizè ki disponib, ki ta dwe avèti lapolis ak lòt otorite yo san pèdi tan.
 • Bay lis tout moun ki te nan sal la oswa nan zòn nan lè ou te rekonèt lèt oswa pake ki sispèk la. Bay yon kopi lis sa a pou otorite sante piblik lokal yo ak ofisyèl lapolis yo pou fè lòt ankèt ak pou bay konsèy.
 • Si ou lakay ou, rapòte ensidan an ba lapolis zòn nan.

Pandan yon Eksplozyon

 • Antre anba yon tab oswa biwo solid si bagay ap tonbe bò kote ou. Lè bagay yo sispann tonbe, sòti vit, pandan w ap siveye etaj ak eskalye ki febli sètènman. Pandan w ap sòti nan bilding nan, pran prekosyon sitou pou debri k ap tonbe.
 • Sòti nan bilding nan prese-prese. Mache a kat-pat byen ba si gen lafimen. Pa sispann pou chèche byen pèsonèl oswa pou fè koutfil.
 • Pa itilize asansè.
 • Tcheke pou danje dife ak lòt danje.
 • Depi ou deyò, pa kanpe devan fenèt, pòt vit oswa lòt zòn ki ka danjere.
 • Deplase nan twotwa a oswa nan lari ofisyèl ijans yo ta dwe itilize oswa lòt moun ki toujou ap sòti nan bilding nan.
 • Si ou bloke nan debri, itilize yon flach, si li posib, pou siyale sekouris yo kote ou ye.
 • Frape sou yon tiyo oswa yon miray pou sekouris yo kapab tande kote ou ye.
 • Si li posib, itilize sou siflè pou siyale sekouris yo.
 • Rele fò sèlman kòm yon dènye solisyon. Si ou rele fò sa kapab lakòz yon moun rale gwo kantite pousyè danjere nan nen yo.
 • Evite mouvman ki pa nesesè pou ou pa leve pousyè.
 • Kouvri nen ou ak bouch ou avèk nenpòt sa ou gen nan men ou. (Twal koton ki byen tise-sere kapab aji kòm yon bon filtè. Eseye respire nan materyèl la.)

Apre yon Eksplozyon

Lè nou te aprann evènman 11 Septanm 2001 yo, men sa ki kapab pase apre yon atak teworis:

 • Gen yon gwo kantite moun ki mouri ak/oswa domaj nan bilding ak nan enfrastrikti. Kidonk patwon yo bezwen dènye enfòmasyon yo sou bezwen medikal ou ka genyen ak sou fason pou kontakte benefisyè ou deziyen yo.
 • Gen anpil patisipasyon lapolis nan nivo lokal, nivo eta ak nivo federal apre yon atak teworis akòz kalite kriminèl evènman an.
 • Resous sante ak resous sante mantal nan kominote ki afekte yo kapab gen restriksyon nan limit yo, pètèt menm akable.
 • Bilten nouvèl medya ki long, gwo laperèz piblik ak enpak ak konsekans entènasyonal kapab kontinye pou yon peryòd tan ki long.
 • Yo ka fèmen espas travay ak lekòl yo, epi ka gen restriksyon sou vwayaj lokal ak vwayaj entènasyonal.
 • Oumenm ak fanmi ou oswa moun lakay ou ka gen pou sòti nan zòn nan, pou evite wout ki bloke pou sekirite ou.
 • Netwaye ka pran plizyè mwa.

Piblikasyon

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon eksplozyon ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokalkreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstwiksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017