hurricane damage

Mga Bagyo

Ang hurricane (malakas na bagyo) ay isang uri ng tropical cyclone o matinding tropikal na bagyo na nabubuo sa silangang Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico, at sa kanlurang Pacific Ocean. Ang karaniwang cyclone ay may kasabay na mga thunderstorms, at sa Hilagang Hemisphere, isang pasalungat na pag-ikot ng mga hangin malapit sa balat ng lupa.

Lahat ng baybayin ng Atlantic at Gulf of Mexico ay apektado ng mga hurricane. Ang mga bahagi ng Hilagang-kanluran ng Estados Unidos at baybayin ng Pacific ay dumaranas din ng malalakas na ulan at baha taun-taon mula sa mga hurricane na nabuo sa labas ng Mexico. Ang panahon ng mga hurricane sa Atlantic ay tumatagal mula Hunyo hanggang Nobyembre, ang pinakamarami ay sa kalagitnaan ng Agosto hanggang sa pagtatapos ng Oktubre. Ang panahon ng mga hurricane sa Silangang Pacific ay nagsisimula sa Mayo 15 at nagtatapos sa Nobyembre 30.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol ditto!

Bago

Bagoa ng isang Hurricane

Para maghanda para sa isang hurricane, dapat mong isagawa ang mga sumusunod na paghahanda:

 • Para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya.
 • Alamin ang iyong kapaligiran.
 • Alamin ang lebel ng elebasyon ng iyong tahanan at kung ang lupain ay binabaha. Makatutulong ito sa iyo na malaman kungo paanong maaapektuhan ang iyong lupain kapag may hinulaang paparating na biglaang unos o pagbabaha dala ng paglaki ng dagat.
 • Tukuyin ang mga pilapil at dam as inyong lugar at tukuyin kung may panganib itong dala para sa iyo.
 • Alamin ang mga ruta sa paglikas ng komunidad para sa mga hurricane at kung paanong makahahanap ng mas mataas na lupa. Tukuyin kung saan ka tutungo at kung paano kang makararating doon kung kakailanganin mong lumikas.
 • Maghanda ng mga plano para maprotektahan ang iyong ari-arian.
 • Takpan ang lahat ng bintana ng iyong tahanan. Ang mga permanenteng storm shutter ay nagbibigay ng pinakamahusay na proteksiyon para sa mga bintana Ang ikalawang plano ay barikadahan ang mga bntana ng 5/8" kakapal na marine plywood, putulan para magkasyaat handang ikabit. Hindi napipigilan ng tape na mabasag ang mga salamin ng bintan.
 • Magkabit ng mga strap o karagdagang clip para mai-angkla ang iyong bubong sa katawan ng istraktura. Makababawas ito sa pagkasira ng bubong
 • Tiyakin na ang mga puno ay mabababang puno sa palibot ng iyong tahanan ay nagupitan nang maayos para maging ligtas sa hangin.
 • Linisin ang maluluwang at baradong alulod at downspout.
 • Pagtibayin ang mga pinto ng iyong garahe; kung makapasok ang hangin sa garahe magdudulot ito ng mapanganib at magastos na pinsala.
 • Planuhing ipasok ang lahat ng panlabas na muwebles, dekorasyon, basurahan at lahat ng iba pang hindi nakapermanente sa lugar.
 • Tukuyin kung paano at saan itatali ang iyong barko.
 • Magkabit ng generator para sa mga emergency.
 • Sa isang high-rise na gusali, maghandang sumilong sa o sa ibaba ng ika-10 palapag.
 • Pag-isipang gumawa ng isang safe room.

Ang mga hurricane ay nagdudulot ng malalakas na pag-ulan na nagdudulot naman ng malawakang pagkasira dahil sa pagbabaha sa mga baybayin at loobang lupain. Ang lahat ay nasa panganib at dapat na pag-isipang kumuha ng proteksiyon mula sa insurance sa pagbabaha. Ang insurance sa baha ay ang tanging paraan para pinansiyal na maprotektahan ang iyong ari-arian o negosyo laban sa pinsalang hatid ng baha. Para malaman ang marami pa tungkol sa mga panganib sa iyo ng pagbabaha at kung paanong protektahan ang iyong sarili at iyong negosyo, bisitahin ang Website ng Federal Insurance and Mitigation Administration (NFIP), www.floodsmart.gov o tumawag sa 1-800-427-2419.

Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale

Ang Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale ay nagkaklasipika sa mga hurricane sa limang kategorya batay sa kanilang di-nagbabagong bilis ng hangin sa itinakdang oras. Ang Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale ay nagbibigay ng impormasyon sa mga pagtama lamang ng hangin. Hindi sinasagot ng scale ang posibilidad ng iba pang pagtamang may kinalaman sa hurricane, tulad ng storm surge, mga pagbabahang dulot ng pag-ulan, at mga ipuipo.

Ang mga hurricane na umaabot sa Category 3 at mas mataas pa ay itinuturing na malalaking hurricane dahil sa potensiyal nito para sa malalaking bilang ng masasawi at masisirang ari-arian.

Gayunpaman, ang mga Category 1 at 2 na bagyo ay mapanganib pa rin, at mangangailangan ng mga paghahanda.

Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale Summary

NUMERO NG SCALE (CATEGORY)

DI-NAGBABAGONG HANGIN (MPH)

PINSALA

1

74-95

Ang mga napakapanganib na hangin ay gagawa ng ilang pagpinsala

 • Maliit na pinsala sa panlabas ng tahanan
 • Mga natanggal na sangay ng puno, nahugot na maliliit na puno
 • Malawakang pagkasira sa mga linya ng kuryente, mga pagkawala ng kuryente

2

96-110

Mga labis na mapanganib na hangin ay magdudulot ng malawakang pamiminsala

 • Malaking pinsala sa panlabas ng tahanan
 • Paghugot sa maliliit na puno at maraming baradong lansangan
 • Garantisadong pagkawala ng kuryente nang matagalang panahon – ilang araw hanggang ilang linggo

3

111-129

Matinding pagkawasak ang magaganap

 • Malawakang pagkasira sa panlabas ng tahanan
 • Maraming puno ang mahuhugot at maraming lansangan ang mababara
 • Napakatinding pagkalimitado ng tubig at kuryente

4

130-156

Malawakang pagkawasak ang magaganap

 • Pagkawala ng bubongat/o ilang panlabas na pader
 • Karamihan ng mga puno ay mahuhugot at karamihan ng mga linya ng kuryente ay masisira
 • Mabubukod na pook dahil sa dami ng debris (kalat)
 • Pagkawala ng kuryente na tatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan

5

157 o mas mataas pa

Malawakang pagkawasak ang magaganap

 • Malaking porsiyento ng mga tahanan ang masisira
 • Ang mga natumbang puno at linya ng kuryente ay magbubukod sa mga residensiyal na pook
 • Pagkawala ng kuryente na tatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan
 • Karamihan ng mga lugar ay hindi matitirahan

Para sa marami pang impormasyon tungkol sa Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale, bumisita sa National Hurricane Center.

Para sa marami pang impormasyon tungkol sa Scale sa epekto nito sa Hawaii, bisitahin ang National Hurricane Center dito.

Storm Surge

Ang pinakamalaking posibilida para sa pagkawala ng buhay na kaugnay sa isang hurricane ay mula sa storm surge!

Ang isang storm surge ay simpleng tubig na itinulak papuntang baybayin ng puwersa ng mga hanging umiikot sa bagyo. Ang rumaragasang tubig na ito ay sumasabay sa normal na paglaki ng dagat (tide) para bumuo ng isang hurricane storm tide, na maaaring magpataas sa aktuwal na lebel ng tubig sa taas na nakakaapekto sa mga lansangan, tahanan at iba pang importanteng imprastraktura. Dagdag pa rito, angmga alon na dala ng hangin ay pumapaibabaw sa storm tide. Ang pagtaas ng tubig na ito ay nakapagdudulot ng matinding pagbabaha sa mga baybaying lugar, lalo na kung magkakasabay ang storm tide at normal na pagtaas ng tubig. Dahil karamihan ng baybayin ng Estados Unidos na puno ng tao sa Atlantic at Gulf Coast ay wala pang 10 talampakan ang taas mula sa lebel ng dagat, napakalaki ng panganib mula sa mga storm tide.

Ang storm surge na kasabay ng pag-alon ay makapagdudulot ng malawakang pagkasira, malubhang pagkakaanod sa mga dalampasigan at mga lansangan sa may baybayin. Sa malalaking bagyong tulad nina Katrina, Camille at Hugo, nangyari ang ganap na pagkawasak sa mga komunida. Maraming gusali ang nakakayanan ang puwersa ng hangin ng hurricane hanggang sa ang kanilang mga pundasyon, na sinira ng pagkaagnas (erosion), ay nanghina at nasira.

Alamin ang Mga Kataga

Sanayin ang iyong sarili sa mga katagang ito para makatulong na kilalanin ang mga panganib ng hurricane:

Tropical Cyclone: Isang mainit ang gitna, at hindi frontal synoptic-scale na cyclone, na nagmumula sa mga karagatang tropical o subtropical, na may organisadong deep convection at saradong pag-ikot ng panlabas na hangin na nakapalibot sa sentrong husto ang pagkakahubog. Sa sandaling mabuo, ang isang tropical cyclone ay napapanatili sa pamamagitan ng paghugot ng enerhiyang init mula sa karagatan na mataas ang temperatura at pagdala ng init sa mas malamig na bahagi ng upper troposphere.

Tropical Depression: Ang isang tropical cyclone kung saan ang maximum na di-nagbabagong bilis ng hangin (gamit ang U.S. 1-minute average) ay 38 mph (33 knots) o wala pa.

Tropical Storm: Ang isang tropical cyclone kung saan ang maximum na di-nagbabagong bilis ng hangin (gamit ang U.S. 1-minute average) ay 39 mph (34 knots) hanggang 73 mph (63 knots).

Hurricane: Ang isang tropical cyclone kung saan ang maximum na di-nagbabagong bilis ng hangin (gamit ang U.S. 1-minute average) ay 74 mph (64 knots) o higit pa.

Storm Surge: Isang hindi normal na pagtaas ng lebel ng dagat kasabay ng isang hurricane o iba pang malakas na bagyo, at kung saan ang taas nito ay ang kaibahan ng nakikitang lebel ng dagat at dapat na lebel nito kung walang cyclone. Ang storm surge ay kadalasang tinatasa sa pamamagitan ng pagbawas sa sa normal o astronomic high tide mula sa nakikitang storm tide. Ang storm surge ay maaaring umabot sa taas na mahigit 20 talampakan at maaaring kasinglapad ng daan-daang milya ng baybayin.

Storm Tide: Ang aktuwal na lebel ng tubig dagat dulot ng pinagsamang astronomic tide at storm surge.

Hurricane Warning: Isang anunsiyo na ang mga kondisyong hurricane (di-nagbabagong hangin na 74 mph o mas mabilis pa) ay inaasahan sa lugar na tinukoy. Dahil ang mga aktibidad para sa paghahanda para sa hurricane ay nagiging mahirap oras na umabot sa puwersa ng tropical storm ang hangin, ang babala para sa hurricane ay inilalabas may 36 oras bago ang inaasahang pagdating ng mga hanging may puwersa ng tropikal na bagyo.

Hurricane Watch: Isang anunsiyo na ang mga kondisyong hurricane (di-nagbabagong hangin na 74 mph o mas mabilis pa) ay posible sa lugar na tinukoy. Dahil ang mga aktibidad para sa paghahanda para sa hurricane ay nagiging mahirap oras na umabot sa puwersa ng tropical storm ang hangin, ang babala para sa hurricane ay inilalabas may 48 oras bago ang inaasahang pagdating ng mga hanging may puwersa ng tropikal na bagyo.

Tropical Storm Warning: Isang anunsiyo na ang mga kondisyong hurricane (di-nagbabagong hangin na 39 hanggang 73 mph) ay inaasahan sa lugar na tinukoy sa loob ng 36 oras.

Tropical Storm Watch: Isang anunsiyo na ang mga kondisyong hurricane (di-nagbabagong hangin na 39 hanggang 73 mph) ay inaasahan sa lugar na tinukoy sa loob ng 48 oras.

Mga Panandaliang Watch at Warning: Ang mga watch/warning na ito ay nagbibigay ng detalyadong impormasyontungkol sa mg partikular na panganib ng hurricane, tulad ng mga flash flood at ipuipo.

Ang mga hurricane ay nakapagdudulot ng napakalawak na pagkasira sa mga baybayin ay ilang daang milya papasok sa lupa. Ang hurricane ay nakagagawa ng mga hanging humihigit sa 155 milya kada oras pati na ng mga ipuipo at mga mircroburst. Dagdag pa rito, ang mga hurricane ay nakagagawa ng malalakas na pag-unos sa mga baybayin at nagdudulot ng malawakang pagkasira dahil sa malakas na pag-uulan. Ang mga baha at lumilipad na debris (kalat) mula sa malalakas na hangin ay kadalasang mga nakamamatay at nakapipinsalang resulta ng mga pangyayaring ito sa lagay ng panahon. Ang mababagal na hurricane na kumikilos papunta s amga bulubunduking rehiyon ay karaniwang nagdadala ng partikular na malalakas na pag-ulan. Ang sobrang pag-ulan ay nagdudulot ng mga landslide o mudslide. Maaaring magkaroon ng mga flash flood dahil sa matinding pagbuhos ng ulan.

Sa pagitan ng 1970 at 1999, mas maraming tao ang nasawi mula sa pagbabaha ng tubig tabang sa loobang lupa na kaugnay ng mga tropical cyclones kaysa sa anumang panganib ng lagay ng panahon na nauugnay sa mga naturang bagyo.

Habang

Habang may Hurricane

Kung posibleng magkaroon ng hurricane sa iyong lugar, ikaw ay dapat na:

 • Makinig sa radyo o TV para sa impormasyon.
 • Isara ang iyong tahanan, isara ang mga storm shutter at itali ang mga bagay na nasa labas ng tahanan o ipasok ang mga ito.
 • Patayin ang mga utility kung sinabihang gawin ito. Kung hindi, ilagay ang thermostat ng refrigerator sa pinakamalamig na setting at panatilihing nakapinid ang mga pinto nito.
 • Patayin ang mga propane tank
 • Iwasang gumamit ng telepono, maliban para sa mga seryosong emergency.
 • Idaong ang iyong barko kung may oras pa.
 • Tiyakin na may supply ng tubig para sa sanitasyon tulad ng paglilinis at pag-flush ng mga inodoro. Punuin ang bathtub at iba pang malalaking lalagyan ng tubig.
 • Alamin kung paanong mapapanatiling ligtas ang pagkain habang at pagkalipas ng isang emergency.

Dapat kang lumikas kapag naganap ang mga sumusunod na kondisyon:

Kung sasabihan ng mga lokal na kinauukulan na gawin ito. Tiyaking susundin ang kanilang mga tagubilin.

 • Kung naninirahan ka sa isang mobile home o pansamantalang istraktura – ang mga naturang sinisilungan ay partikular na mapanganib kahit gaano pa kahusay ang pagkakakabit nito sa lupa.
 • Kung naninirahan ka sa isang high-rise na gusali – mas malakas ang hangin ng hurricane sa mas matataas na lugar.
 • Kung naninirahan ka sa baybayin, sa isang floodplain, malapit sa ilog, o sa iasng island waterway.

Magbasa ng marami pa tungkol sa paglikas sa sarili at sa pamilya. Kung hindi ka makalikas, pumasok sa isang wind-safe room. Kung wala ka nito, sundin ang mga pamatnubay na ito:

 • Manatili sa loob habang may hurricane at malayo sa mga bintana at salamin na pinto.
 • Isara lahat ng panloob na pinto – isara at harangan ang mga panlabas na pinto.
 • Panatilihing nakasara ang mga kurtina at blinds. Huwag magpapaloko kung tumahimik ang bagyo; maaaring mata ito ng bagyo – bibilis ulit ang hangin.
 • Magtago sa isang maliit na panloob na kuwarto, aparador o hallway sa pinakamababang palapag.
 • Humiga sa sahig sa ilalim ng mesa o iba pang matibay na bagay.
 • Umiwas sa mga elevator.

Pagkatapos

Pagkalipas ng isang Hurricane

 • Patuloy na makinig sa isang NOAA Weather Radio o sa lokal na balita para sa mga pinakabagong balita.
 • Manatiling alerto sa mas matagal na pag-uulan at kasunod na pagbabaha kahit pa lumipas na ang isang hurricane o tropikal na bagyo.
 • Kung nahiwalay ka sa iyong pamilya, gamitin ang inyong planong pangkomunikasyon o makipag-ugnayan sa FEMA o American Red Cross.
  • Nag-iingat din ang American Red Cross ng database para matulungan kang mahanap ang iyong mga kapamilya. Makipag-ugnayan sa lokal na chapter ng American Red Cross kung saan ka naninirahan para sa impormasyon. Huwag makikipag-ugnayan sa chapter na nasa lugar ng sakuna.
 • Kung ikaw ay lumikas, bumalik sa tahanan tanging kung sinabi ng mga opisyal na ligtas na.
 • Kung hindi ka makauwi at nangangailangan ng agarang matutuluyan. I-text ang SHELTER + iyong ZIP code sa 43362 (4FEMA) para mahanap ang pinakamalapit na masisilungan sa iyong pook (halimbawa: shelter 12345).
 • Para sa mga may pangangailangan sa pangmatagalang pabahay, nag-aalok ang FEMA ng ilang uri ng tulong, kasama na ang mga serbisyo at kaloob para matulungan ang mga tao na kumpunihin ang kani-kanilang mga tahanan at humanap ng pamalit na matitirahanMag-apply para sa tulong o humanap ng impormasyon tungkol sa mga babasahin para sa pag-uupa
 • Magmaneho lamang kung kailangan at iwasan ang mga bahang lansangan at mga inanod na tulay. Huwag manatili sa mga lansangan. Kung kailangan mong lumabas, mag-ingat sa mga tumumbang bagay; nalaglag na kawad ng kuryente; at mga nanghinang pader, tulay, kalsada, at bangketa.
 • Umiwas sa mga natanggal o nakalambitin na kawad ng kuryente at iulat agad ang mga ito sa kompanya ng kuryente.
 • Mag-ingat sa paglalakad sa paligid ng iyong tahanan at tingnan kung may mga natanggal na kawad ng kuryente, tagas ng gas at pinsala sa istraktura bago pumasok.
 • Umiwas sa anumang gusali kung may naaamoy kang gas, may nananatiling tubig baha sa palibot ng gusali o kung nasira ng sunog ang iyong tahanan at hindi pa naideklarang ligtas ng mga kinauukulan.
 • Siyasatin ang iyong tahanan kung may sira. Kunan ng litrato ang mga nasira, kapwa sa mismong gusali at nilalaman nito, para sa mga layuning pang-insurance. Kung mayroon kang anumang pagdududa sa kaligtasan, ipasuri ang iyong tahanan sa isang kwalipikadong inspektor ng gusali o structural engineer bago pumasok.
 • Gumamit ng mga de-bateryang flashlights sa dilim. HUWAG gagamit ng mga kandila. Tandaan: Ang flashlight ay dapat na pasindihin sa labas bago pumasok – maaaring gumawa ng kislap ang baterya na maaaring magpasiklab sa tumatagas na gas, kung mayroon.
 • bantayang maigi ang iyong mga alagang hayop at panatilihin silang kontrolado. Mag-ingat sa mababangis na hayop, lalo na sa mga ahas. Gumamit ng patpat para isundot sa mga kalat.
 • Iwasang uminom o maghanda ng pagkain gamit ang tubig gripo hanggang sa nakatitiyak kang hindi ito kontaminado.
 • Suriin ang naka-refrigerate na pagkain kung nasira. Kung nagduda, itapon na ito.
 • Magsuot ng damit na may proteksiyon atmag-ingat kapag naglilinis para makaiwas sa pinsala.
 • Gamitin lamang ang telepono para s mga emergency na tawag.
 • HUWAG KAILANMAN gagamit ng generator sa loob ng mga tahanan, garahe, crawlspace, shed, o mga halintulad na lugar, kahit pa gumagamit ng mga bentilador o nagbubukas ng mga pinto at bintana para sa bentilasyon. Mabilis na naiipon ang mga nakamamatay na lebel ng carbon monoxide sa mga lugar na ito at maaaring manatili pa nang ilang oras, kahit pa pinatay na ang generator.

Pag-usapan ang tungkol sa Mga Hurricane

Ang iyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kasamahan sa trabaho ay mas malamang na maghahanda para sa iba't-ibang panganib na dala ng lagay ng panahon na madalat tumatama sa bansa kapag nakikita nila ang mga tao sa paligin nila na naghahanda, kaya himukin sila na kumilos sa pmamagitan ng pagiging isang halimbawa. Ang unang hakbang na iyong magagawa ay Mangakong Maghahanda. Ang mga babasahin na iyong matatanggap sa sandaling gawin mo ito ay nagbibigay ng mga kasangkapan para gawing mas ligtas, mas nakakaagapay, at mas handa ang iyong pamilya at komunidad.

Gayon din, ang widget ay nagpapahintulot sa iyo na ibahagi ang nilalaman ng aming website sa mga bumibista sa iyong website. Dinadala ng mga link ang mga gumagamit sa mga nilalamang makatutulong sa kanila na matutunan an g tungkol sa mga panganib sa kanila, malaman kung paanong kikilos, at makita kung ano ang ginagawa ng iba para maging puwersa ng kalikasan. Kailangan mo o ng iyong web team na kopyahin lang ang maikli naming code, idagdag ito sa iyong site, at handa ka na.

Marami pang Impormasyon

Mga Lathala

MGA LATHALA NG FEMA

Kung kailangan mo ng marami pang impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksa na ito, maaaring makatulong ang mga sumusunod na babasahin.

IBA PANG LATHALA

MGA KAUGNAY NA WEBSITE

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong maghahanda para sa hurricane at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

INIREREKOMENDANG PAGSASANAY

Ang Emergency Management Institute (EMI) ng FEMA ay nakabuo ng programa sa pagsasanay para himukin ang paghahanda ng komunidad laban sa hurricane. Ang computer-based na kursong ito ay nagbibigay ng panimulang impormasyon sa pagharap sa mga tropical cyclone at hurricane. Bisitahin ang EMI online at piliin ang opsiyon na 'take this course' sa itaas at kanang hanay para kunin ang interactive na web-based na kurso.

PAKINGGAN ANG MGA LOKAL NA OPISYAL

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

Last Updated: 08/13/2019