an emergency financial first aid kit and an elderly person's hands counting out money

Dosye Enpòtan yo

Finansyèl dijans Premye Swen Twous PSA nan lang angleJwenn Videyo Embed kòd la ak Transkripsyon

Katastwòf yo pa sèlman afekte enfrastrikti ak travo piblik kominote a, men tou yo souvan gen konsekans sou finans fanmi an, sa ki fè li difisil epi pafwa enposib pou retounen nan aktivite yo. Kòmanse ranpli yon Twous Premye Èd Finansye pou Ijans (PDF) yo kreye nan tèt ansanm avèk Operation HOPE.

Rechèch ki fèt montre menmsi 71% kay yo te rapòte yo gen kopi dokiman finansye enpòtan nan yon kote ki fèmen, sèlman 1% te sitou fè konnen yo te mete dokiman yo nan rezèv kay yo pou katastwòf. Sèlman 2% kay yo te rapòte yo gen lajan kach nan rezèv preparasyon yo pou katastwòf.

Planifikasyon finansye anvan katastwòf se yon planifikasyon ki enpòtan pou moun ak fanmi yo fè, paske katastwòf yo kite anpil Ameriken san fason pou jwenn finans yo oswa domaj ki koute yo chè anpil.

EFFAK se yon zouti senp ki la pou ede ou ak fanmi ou prepare sou plan finansye anvan gen yon katastwòf ak kenbe estabilite finansye sizoka gen yon ijans. EFFAK ede ou idantifye ak òganize dosye finansye enpòtan yo, epi li bay yon dosye referans rapid pou pifò dokiman finansye enpòtan yo.

Li rekòmande pou chak kay gen yon twous, menmsi yon madanm/mari itilize yon twous, tout kont komen ak kont apa yo ak dèt yo ta dwe nan twous la.

Envantè Byen Kay la

Close up of legal document and penFè yon dosye byen pèsonèl ou pou asirans. Fè foto oswa yon videyo andedan ak deyò kay ou. Mete byen pèsonèl ou yo nan envantè ou. Ou ka vle telechaje Liv University of Illinois ki rele Envantè Byen nan Kay ak Byen Pèsonèl tou pou ede ou note byen ou yo

Dokiman Enpòtan

A woman records the locations of her important documents

Chèche genyen asirans pwopriyete, asirans sante ak asirans-vi si ou pa genyen yo. Revize kontra ou genyen yo pou kantite lajan ak limit pwoteksyon an pou asire sa ou genyen anplas se sa ki obligatwa pou ou ak fanmi ou pou tout danje posib yo.

Konsève dokiman enpòtan yo tankou kontra asirans, papye kay, dosye pwopriyete ak lòt papye enpòtan yon kote ki fèmen, tankou bwat depo sekirite lwen kay ou. Fè kopi dokiman enpòtan ou yo pou twous rezèv pou katastwòf ou. Si ou gen enfòmasyon sa yo disponib sa ta dwe fè pwosesis enskripsyon an pou avantaj FEMA pi fasil, si ou ta nan zòn kote prezidan an deklare katastwòf.

Lajan

A woman records her credit card informationAnvizaje ekonomize lajan nan yon kont epay pou ijans ou ta ka itilize nan nenpòt kriz. Li rekòmande pou kite yon ti kantite lajan kach oswa chèk vwayaj lakay ou yon kote ki fèmen kote ou kapab jwenn li vit sizoka ou gen pou deplase. Li enpòtan pou gen ti biyè nan men ou paske ATM (gichè otomatik) ak kat kredi yo ka pa fonksyone pandan yon katastwòf lè ou bezwen achte materyèl ki nesesè, gaz oswa manje.

Last Updated: 10/06/2016