U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a crack in the road from an earthquake

Mga Lindol

Mga Salitang dapat Alamin

Nasa Panganib ba Ako?

Ano ang Magagawa Ko?

Matuto Pa

Ang lindol ay ang biglaan, mabilis na pagyanig ng lupa. Sanhi ito ng pagkasira ng bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Ang mga karagdagang paglindol, na kilala bilang mga aftershock, ay maaaring mangyari nang ilang oras, araw, o kahit na buwan pagkatapos ng lindol. Kadalasang mas mahina ang mga ito kaysa sa unang lindol. Gayunpaman, maaaring magdulot ang mga ito ng mas maraming pinsala sa mga istrukturang pinahina ng unang lindol.

Maaari ding magdulot ng mga tsunami ang mga lindol. Ang tsunami ay serye ng mga alon na dulot ng malalaki at biglaang pagkagulo ng dagat.

Mga Salitang dapat Alamin

Aftershock - Isa pang lindol na nangyayari pagkatapos ng unang lindol. Kadalasang mas mahina ang mga ito kaysa sa unang lindol.

Mga Fault Line - Mga bitak sa mga bato sa ibabaw ng lupa.

Seismograph - Isang makina na sinusukat ang lindol.

Epicenter - Ang sentro ng lindol. Ang mga panginginig ay ipinapadala mula sa epicenter sa maraming direksyon.

Panlindol na Aktibidad - Isa pang salita ito para sa mga lindol, kasama ng mga panginginig, lindol, at pagyanig.

Nasa Panganib ba Ako?

feature_mini img

Ang lahat ng 50 estado at limang teritoryo ng U.S. ay nasa ilang panganib para sa lindol. Maaaring magkalindol anumang oras ng taon at mangyari nang walang babala. Ang mga siyentipiko ay gumagawa ng paraan para matukoy kung kailan mangyayari ang isang lindol.

Ano ang Magagawa Ko?

Dati

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Bumuo ng kasangkapang pang-emergency na may mga item na kakailanganin mo kung kailangan mong lumikas nang mabilis. 
 • Magplano para sa komunikasyon ng pamilya.
 • Alamin ang mga ligtas na lugar sa bawat silid—sa ilalim ng matibay na mesa o sa dingding sa loob.
 • Siguraduhin ang mga gamit sa bahay.
 • Hilingin sa iyong pamilya na magsagawa ng pagsasanay sa lindol—dumapa, magtakip, at kumapit!

Sa panahon

Kung Nasa Loob

Image
Illustration of a person dropping to the ground, covering their head with their hands, and crawling under a table and holding on to it.
 • DUMAPA sa ilalim.
 • MAGTAKIP sa ilalim ng matibay na mesa o iba pang mabibigat na kasangkapan. Kung walang mapapailaliman, takpan ang iyong mukha at ulo gamit ang mga braso mo at yumuko malapit sa dingding sa loob. Subukang huwag hawakan ang iyong mga mata, ilong o bibig.
 • MAGHINTAY hanggang matapos ang pagyanig.
 • LUMAYO sa mga bintana, salamin, mga kagamitang pang-ilaw, o muwebles na maaaring mahulog, tulad ng mga aparador ng libro.
 • MANATILI SA LOOB!
 • Huwag gumamit ng mga elevator!
 • Kung nakulong sa ilalim ng mga labi:
  • Takpan ang iyong bibig gamit ang damit mo. Subukang hawakan lamang ang iyong damit. Subukang huwag hawakan ang iyong bibig, ilong, at mga mata, lalo na kapag hindi nakapaghugas ng mga kamay. Kung ikaw ay may suot na mask, maaari mong gamitin ito sa halip na ang iyong damit.
  • Huwag sumigaw – maaari kang makalanghap ng alikabok.
  • Mag-tap sa isang tubo o dingding para mahanap ka ng mga tagapagligtas o rescuer.

Kung Nasa Labas

 • Manatili doon. Lumayo mula sa mga gusali, ilaw sa kalye, at mga kawad.
 • Manatili sa labas hanggang sa tumigil ang pagyanig. Maaaring gumuho ang mga gusali at masaktan ka.

Pagkatapos

Image
Illustration of a hand holding a smart phone with text messages on it.
 • Asahan ang mga aftershock. Karaniwang hindi kasing lakas ang mga ito pero maaaring magdulot ng pinsala.
 • Huwag pumasok sa nasirang gusali.
 • Buksan ang mga aparador nang maingat. Maaaring gumalaw na ang mga bagay at mahulog sa iyo.
 • Magsuot ng mahahabang pantalon, manggas, at sapatos para protektahan ang iyong balat mula sa gasgas ng mga sirang bagay.
 • Mag-text, huwag magsalita. Maliban na lang kung may sitwasyong banta sa buhay, magpadala ng text upang hindi mo mabuhol ang mga linya ng telepono na kailangan ng mga manggagawa sa emergency. Dagdag pa, maaaring gumana ang pag-text kahit na nasira na ang serbisyo nito.
 • Magkakaiba ang tugon ng bawat isa sa mga nakaka-stress na pangyayari. Ingatan ang iyong katawan at makipag-usap sa mga magulang mo o iba pang pinagkakatiwalaang matatanda kung ikaw ay nakakaramdam ng sama ng loob.

Matuto Pa

Ang "Ring of Fire' ay ang sonang nakapalibot sa Karagatang Pasipiko kung saan nangyayari ang humigit-kumulang 90% ng mga lindol sa mundo.

Ang Richter Scale ay sinusukat ang lakas ng isang lindol. Ito ay mula 0.0 (wala) hanggang 10.0.

Matuto pa sa:

Last Updated: 12/13/2023

Return to top