U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

firefighter fighting a wildfire

Mga Mabilis na Kumakalat na Apoy

Mga Salitang dapat Alamin

Nasa Panganib ba Ako?

Ano ang Magagawa Ko?

Matuto Pa

Ang wildfire o mga mabilis kumalat na apoy ay isang apoy na hindi makontrol sa isang natural na lugar, tulad ng gubat, damuhan, o madamong kapatagan. Ang mga wildfire ay maaaring magsimula sa mga natural na sanhi, tulad ng kidlat, ngunit kadalasang sanhi ang mga ito ng mga tao, tulad ng mga turista o hiker na hindi napatay nang maayos ang kanilang apoy sa kamping. Mabilis kumalat ang mga wildfire, sinusunog ang palumpong, mga puno, at mga tahanan sa dinadaanan nito. Maaari ding makaapekto ang mga ito sa mga natural na mapagkukunan (gaya ng lupa, mga hayop, kagubatan), sumira ng mga bahay, at ilagay sa panganib ang buhay ng mga tao

Mga salitang dapat alamin!

Paglikas - Pag-alis sa isang lugar na idineklarang hindi ligtas.

Pamatay-Apoy - Isang aparatong proteksyon sa sunog na nagwiwisik ng bula at ginagamit para tumulong sa pag-apula ng maliliit na apoy.

Babalang Red Flag - Tinatawag ding Babala sa Panahon ng Sunog, ito ay isang babala kung kailan umiiral ang panganib ng sunog dahil sa mga pattern ng panahon.

Abiso ng Paglikas - Isang abiso ng paglikas na nagsasabi sa iyo na ang isang sunog ay malapit na, at ito ay mahalaga—o sapilitan—na umalis sa lugar.

Pagmamasid sa Panahon ng Sunog - Isang paunawa na ang mapanganib na kondisyon ng panahon ng sunog ay posible sa susunod na 12 hanggang 72 oras.

Mga Alarma ng Usok - Mga sensor na nakakabit sa kisame na nagpapatunog ng alarma kapag nakaramdam ang mga ito ng usok.

Nasa Panganib ba Ako?

feature_mini img

Ang mga wildfire ay maaaring mangyari kahit saan, anumang oras. Mas mataas ang posibilidad ng mga wildfire kapag kakaunti o walang ulan. Ginagawa nitong tuyo at madaling masunog ang mga palumpong, damo at puno. Ang malakas na hangin ay posibleng magkalat ng mga wildfire. Ang iyong komunidad ay maaaring magtalaga ng panahon ng sunog kapag ang panganib ay partikular na mataas.

Ano ang Magagawa Ko?

Dati

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Bumuo ng kagamitang pang-emergency kung sakaling kailanganin mong lumikas. 
 • Magplano para sa komunikasyon ng pamilya.
 • Alamin ang iyong ruta ng paglikas at magsanay sa pagpunta sa mga lugar na ito. 
 • Siguraduhin na ang iyong pamilya ay may mga alarma sa usok sa bawat antas ng tahanan ninyo, lalo na sa mga silid-tulugan. Hilingin sa iyong mga magulang na tingnan sila bawat buwan at palitan ang mga baterya bawat taon.
 • Kung wala kang alarma sa usok, tingnan sa iyong lokal na departamento ng bumbero tungkol sa pagkuha nito nang libre.
 • Tulungan ang iyong mga magulang na kalaykayin ang damuhan at magtanggal ng mga dahon at sanga. Maaaring masunog ang mga ito kung malapit sa iyong tahanan ang isang napakalaking apoy. Huwag maglaro ng pansindi. Maaari kang aksidenteng makapagsimula ng apoy.

Sa panahon

 • Makinig sa mga opsiyal ng emergency
 • Sundin ang mga utos ng mga lokal na opisyal ng emergency. Kapag sinabi nilang lumikas, gawin ito kaagad.
 • Kung makakita ka ng wildfire o mga mabilis kumalat na apoy, tumawag sa 9-1-1. Posibleng ikaw palang ang unang taong nakakita nito!
 • Kung na-trap, tumawag sa 9-1-1.

Pagkatapos

Image
illustration of a smart phone receiving a text message
 • Tumawag sa 9-1-1 at humingi kaagad ng tulong kung ikaw o ang taong kasama mo ay nasunog. Magpalamig at takpan ang mga nasunog upang bawasan ang paglaki ng sugat o impeksyon.
 • Kung nasa bahay ka, magpanatili ng “pagbabantay sa sunog.” Ibig sabihin, maghanap ng usok o siklab sa buong bahay. Kung may makita ka, sabihin kaagad sa isang nakatatanda!
 • Kung lumikas ka, huwag umuwi hangga't hindi sinasabi ng mga opisyal ng kaligtasan na okay lang. Lumayo mula sa bumagsak o nakasabit na mga linya ng kuryente. Maaari kang kuryentehin ng mga ito.
 • Iwasang maglakad sa mainit/nasusunog na ibabaw. Pagkatapos ng sunog, ang lupa ay maaaring maglaman ng mga heat pocket o nakatagong mga baga. Lumayo. Maaari kang mapaso dito o magpasiklab ng isa pang apoy.
 • Kung mayroon kang mga alagang hayop, bantayan silang mabuti at panatilihin silang nasa ilalim ng iyong kontrol. Tandaan na maaaring mapaso ang kanilang mga paa at kuko sa mga nakatagong baga at mga pook ng init.
 • Huwag gumamit ng tubig mula sa gripo maliban kung sinabi ng mga opisyal na okay lang.
 • Ang mga nasunog na lugar ay dapat na subaybayan nang hindi bababa sa 12 oras upang matiyak na ang apoy ay patay na at ang panganib ay lumipas na.
 • Iwanan ang mga aktibidad sa paglilinis ng malaking sunog sa mga matatanda. Ang mga bata ay hindi dapat tumulong sa mga pagsisikap sa paglilinis.
 • Itapon ang mga pagkaing nalantad sa init, usok o uling. Kapag nagdadalawang isip, itapon ito.
 • Gumamit ng mga pag-text o social media upang makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Matuto Pa

Alam mo ba?

Ang tatlong elemento na kailangan upang lumikha at panatilihin ang apoy ay init, gasolina, at oxygen, na kilala rin bilang tatsulok ng apoy.

Ang Incident Meteorologists (IMETs) ay isang grupo ng humigit-kumulang 70 espesyal na sinanay na eksperto sa panahon kasama ang Pambansang Serbisyo ng Panahon. Nakikipagtulungan sila sa mga rumiresponde sa malalaking sunog at sa mga lugar nito upang bantayan, analisahin, at iulat ang mga kondisyon ng apoy at panahon. Ang kanilang mga pagtataya ay tumutulong sa mga bumbero na magplano ng mga operasyon kapag nakikitungo sa hindi mahuhulaan na katangian ng sunog. Nakakatulong ito na panatilihing ligtas ang mga rumiresponde sa emergency.

Matuto pa sa:

Last Updated: 12/07/2023

Return to top