U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

firefighter fighting a wildfire

Dife Forè

Mo pou Konnen

Èske mwen an Danje?

Kisa Mwen Kapab Fè?

Aprann Plis

Yon dife forè se yon dife ki pa kontwole nan yon zòn natirèl, tankou yon forè, savann, oswa yon preri.  Dife ka kòmanse apati yon kòz natirèl, tankou zèklè, men yo anjeneral se moun ki koze, tankou moun ki nan kan oswa hiker ki pa te etenn dife kan yo byen. Dife forè gaye byen vit, boule branch, pye bwa, ak kay nan pasaj li yo. Yo kapab tou afekte resous natirèl (tankou tè, bèt, forè), detwi kay, epi mete lavi moun an danje.

Mo pou Konnen!

Evakyasyon - Kite yon zòn kote yo te deklare ki pa an sekirite.

Ekstenktè Dife - Yon aparèy pwoteksyon dife ki flite kim epi yo itilize pou ede etenn ti dife.

Avètisman Drapo Wouj - Yo rele tou Avètisman Meteyo Dife, li se yon avètisman pou lè danje dife egziste akòz move tan.

Avi pou Evakyasyon - Yon avi pou evakyasyon fè w konnen gen yon dife tou pre, epi li enpòtan—oswa obligatwa—pou w kite zòn nan.

Siveyans pou Dife - Yon avi ke kondisyon metewolojik danjere dife posib pandan 12 a 72 èdtan kap vini yo.

Alam pou Lafimen - Detektè ki tache nan plafon an ki fè sonnen yon alam lè yo santi lafimen.

Èske mwen an Danje?

feature_mini img

Dife ka rive nenpòt kote, nenpòt lè. Chans pou dife forè rive pi wo lè gen ti kras oswa pa gen lapli. Sa fè branch yo, zèb ak pye bwa sèk epi yo pi fasil pou boule. Gwo van ka pwopaje dife forè. Kominote w la ka gen yon sezon dife forè deziyen lè risk la patikilyèman wo.

Kisa Mwen Kapab Fè?

Anvan

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Konstwi yon twous ijans si w ta oblije evakye.
 • Fè yon plan kominikasyon fanmi.
 • Konnen wout evakyasyon ou epi pratike ale nan kote sa yo.
 •  Asire w ke fanmi w gen alam lafimen sou tout nivo lakay ou, sitou nan chanm yo. Mande paran ou tcheke yo chak mwa epi chanje pil yo chak ane.
 • Si ou pa gen yon alam lafimen, tcheke avèk depatman ponpye lokal ou a pou w ka jwenn yon gratis.
 • Ede paran w koupe gazon an epi debarase m de fèy ak branch sèch yo. Sa yo ka pran dife si gen yon dife forè toupre lakay ou. Pa janm jwe ak alimèt. Ou ta ka kòmanse yon dife pa aksidan.

Pandan

 • Koute ofisyèl ijans yo
 • Swiv lòd ofisyèl lokal ijans yo. Si yo di pou evakye, fè sa imedyatman.
 • Si w wè yon dife, rele 9-1-1. Ou ka premye moun ki te detekte li!
 • Si w bloke, rele 9-1-1.

Apre

Image
illustration of a smart phone receiving a text message
 • Rele 9-1-1 epi chèche èd imedyatman si oumenm oswa yon moun avèk ou ta boule. Refwadi epi kouvri boule a pou diminye chans pou plis blesi oswa enfeksyon.
 • Si w lakay ou, rete an yon pozisyon “veye dife”. Sa vle di, chèche lafimen oswa etensèl nan tout kay la. Si w wè nenpòt bagay, di yon granmoun sa imedyatman!
 • Si w te evakye, pa ale lakay ou jiskaske ofisyèl sekirite yo di li anfòm. Rete lwen liy elektrik ki tonbe oswa ki pandye. Yo gendwa fè w pran nan kouran.
 • Evite mache sou sifas cho/boule. Apre yon dife, tè a ka genyen pòch chalè oswa branch kache. Rete lwen. Yo ka boule w oswa pwovoke yon lòt dife.
 • Si ou genyen bèt, gade yo ak anpil atansyon epi kenbe yo anba kontwòl ou. Remake byen ke branch kache ak kote ki cho yo ka boule pye yo oswa zago yo.
 • Pa sèvi ak dlo nan tiyo sof si ofisyèl ijans yo di li oke.
 •  Yo ta dwe siveye zòn ki boule yo pou omwen 12 èdtan pou asire w dife a te etenn epi danje te pase.
 • Kite aktivite netwayaj dife sovaj pou granmoun. Timoun yo pa ta dwe ede nan efò netwayaj yo.
 • Jete manje ki ekspoze a chalè, lafimen, oswa sann. Lè w gen dout, jete l.
 • Sèvi ak tèks oswa medya sosyal pou kominike ak fanmi w ak zanmi w.

Aprann Plis

Èske w te konnen?

Twa eleman ki nesesè pou kreye epi kenbe yon dife boule se chalè, gaz, ak oksijèn, ke yo rele tou triyang dife a.

Incident Meteorologists (IMETs) se yon gwoup anviwon 70 ekspè meteyo ki resevwa fòmasyon espesyal ak National Weather Service la. Yo travay kole kole ak sekouris dife forè nan sit dife forè yo pou kontwole, analize, ak rapòte dife ak kondisyon metewolojik.  Previzyon yo ede ponpye yo planifye operasyon yo lè yo fè fas ak nati enprevizib pandan dife. Sa ede kenbe sekouris ijans yo an sekirite.

Aprann plis nan:

Last Updated: 12/07/2023

Return to top