U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

volcano erupting

Vòlkan

Mo pou Konnen

Èske mwen an Danje?

Kisa Mwen Kapab Fè?

Aprann Plis

Yon vòlkan se yon ouvèti nan kwout Latè ki pèmèt wòch fonn, gaz, ak debri yo chape nan sifas la.

Yon eripsyon vòlkanik ka degaje asid, gaz, wòch, ak sann nan lè a. Lav ak debri ka koule jiska 100 mil pa èdtan, detwi tout bagay nan chemen yo. Apeprè 11 pousan nan vòlkan aktif nan mond lan sitiye nan peyi Etazini an, ki gen apeprè 170 vòlkan. Vòlkan sa yo ni aktif epi yo dòman. Tranblemanntè, inondasyon sanzatann, glisman teren, debri ak eboulman labou (lahar), oswa lapli asid ka rive an menm tan ak yon eripsyon vòlkanik.

Mo pou Konnen

Ash - Fine fragman (mwens pase 2-4 mm) nan wòch vòlkanik. Sann vòlkanik se gravye, abrazif, epi li ka kowozif.

Eripsyon - Yon eksplozyon toudenkou, vyolan, tankou yon eksplozyon.

Lav - Wòch fonn ki soti nan yon eksplozyon vòlkanik ak wòch ki kreye apre li fin di ak refwadi.

Wòch Lav - Lav vòlkanik ki vin di apre li te refwadi.

Fonn - Ki vin likid nan chalè, fonn.

Dòman - Vòlkan ki dòman pa eklate ankò. Men, yo ka eklate ankò nan tan kap vini an.

Lahars - Yo rele tou eboulman labou oswa debri, li se yon melanj dlo ak debri vòlkanik k ap koule desann byen vit.

Lav Flow - Yon rivyè k ap deplase dousman ak wòch fonn (likid) ki vide soti nan yon eripsyon vòlkanik.

Magma - Wòch fonn anba sifas tè a.

Pyroclastic Flow - Yon lavalas sann, pis pons, ak wòch epè, k ap deplase rapid e ki cho anpil. Li ka deplase jiska 50-100 kilomèt alè.

Èske mwen an Danje?

feature_mini img

Alaska, Hawaii, Kalifòni ak Oregon gen vòlkan ki pi aktif. Men, lòt eta ak teritwa yo genyen vòlkan aktif tou. Sann vòlkanik ka vwayaje plizyè santèn kilomèt epi lakòz pwoblèm sante grav..

Kisa Mwen Kapab Fè?

Anvan

 • Konstwi yon twous ijans. Mete atik w ap bezwen si w oblije evakye byen vit.
 •  Fè yon plan kominikasyon fanmi.
 •  Anplis tout materyèl pou danje, enkli: linèt pwoteksyon, mask N-95 jetab, chemiz manch long, pantalon long, ak materyèl pou fèmen sann lakay ou.
 •  Piske sann vòlkanik ka ruine rezèv dlo, mete lòt rezèv dlo.
 • Aprann sou sistèm avètisman eripsyon vòlkanik kominote w la ak plan evakyasyon ijans. Anpil kominote gen sirèn pou avèti piblik yon posib eripsyon vòlkanik.
 • Aprann sou  Sistèm alèt nan Pwogram U.S. Geological Survey (USGS) Volcano Hazards:
  • NÒMAL (vèt): Vòlkan an nan yon eta ki pa eriptif, oswa li tounen nan yon eta ki pa eriptif apre yon nivo pi wo nan aktivite vòlkanik.
  • AVI (jòn): Vòlkan an montre siy aktivite ki pi wo pase nivo background yo konnen anvan. Yon avi (jòn) ta ka vle di tou aktivite vòlkanik yo te diminye anpil apre yo te nan yon nivo ki pi wo, men yo kontinye ap kontwole li deprè nan ka li ta retounen nan yon nivo segondè.
  • SIVEYANS (zoranj): Vòlkan an montre pi gwo ajitasyon ak posib eripsyon ogmante, peryòd tan ensèten. Yon avi pou siveyans ka vle di tou gen yon eripsyon ki ankou men poze danje ki limite.
  • AVÈTISMAN (wouj): Eripsyon danjere iminan, sou pye, oswa sispèk

Pandan

Image
a volcano evacuation map
 • Swiv lòd evakyasyon otorite yo bay. Evakye imedyatman nan zòn vòlkan an. Yo ka mande w pou evakye bonè pou bay tan pou w kite zòn nan pandan wout yo disponib.
 • Siveye pou yon rivyè labou k ap koule (labou). Gade anlè anvan ou travèse nenpòt pon pou asire w yon eboulman labou p ap vini. Si se konsa, pa travèse pon an. Labou a ka detwi li.
 • Pou lahars—deplase pou ale nan teren ki wo nan fon.

Apre

 • Koute ofisyèl sekirite yo
 • Tèks, pa pale. Sof si gen yon sitiyasyon ki menase lavi, voye yon tèks pou ou pa bloke liy telefòn travayè ijans yo bezwen. Anplis de sa, voye tèks mesaj yo ka travay menm si sèvis selilè yo pa mache
 • Konnen ke li nòmal pou w santi w enkyete oswa estrese. Tout moun reyaji yon fason diferan nan sitiyasyon estrès. Pran swen kò w epi pale ak paran w oswa lòt adilt ou fè konfyans si w santi w eksite.

Aprann Plis

Èske w te konnen?

Sann Vòlkanik ….

 • fèt ak ti wòch dent ak zèklè
 • kapab bloke limyè solèy la epi pafwa vini ak zèklè
 • ka anpile tankou nèj ki tonbe men li pa fonn oswa fonn nan dlo
 • ka bouche ak bloke machin (tankou avyon), sa ki lakòz domaj

Se poutèt sa li enpòtan pou kenbe epi mete yon mask pousyè N-95 ak linèt oswa linèt pwotèj je (pa lantiy kontak) si w nan yon zòn vòlkanik kote sann ap tonbe! Mete chemiz manch long ak pantalon long pou ede diminye ekspoze.

Aprann plis nan:

Last Updated: 12/06/2023

Return to top