U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a satellite image of a hurricane

Siklòn

Mo pou w Konnen

Èske mwen an Danje?

Kisa Mwen Kapab Fè?

Aprann Plis

Siklòn yo se gwo tanpèt twopikal ki fòme nan sid Oseyan Atlantik, Lanmè Karayib la, Gòlf Meksik, ak nan lès Oseyan Pasifik la. Yo kolekte chalè ak enèji nan kontak ak dlo oseyan cho epi yo deplase nan direksyon tè. Evaporasyon nan dlo oseyan an ogmante puisans yo. Siklòn yo vire nan yon direksyon opoze alantou yon "je," ki se sant siklòn nan.

Siklòn yo gen van omwen 74 mil pa èdtan. Lè siklòn yo rive sou tè a, gwo lapli yo, gwo van yo ak gwo vag yo ka domaje bilding, pye bwa ak machin. Onn tanpèt se lè dlo k ap monte deplase nan direksyon tè, oswa lwen litoral la. Li trè danjere. 

Mo pou Konnen

Evakyasyon - Kite yon zòn kote ofisyèl yo di ki pa an sekirite.

Je - Sant tanpèt la. Van ak lapli ap dòmi, men yo pral rekòmanse byen vit.

Anndan tè - Byen lwen litoral la.

Onn Tanpèt - Gwo vag gwo van ak anpil lapli lakòz.

Twopikal - Yon zòn nan peyi a ki pi pre ekwatè a.

Èske mwen an Danje ?

feature_mini img

Siklòn yo rive pi souvan ant jen ak novanm. Nenpòt kòt Ameriken ki bò Oseyan Atlantik oswa Pasifik la ka frape epi ou ka santi efè yo plis pase 100 mil andedan tè. Moun k ap viv sou kòt la ka fè eksperyans gwo van ak inondasyon akòz lapli ak vag tanpèt. Moun ki abite andedan tè yo gen risk pou van, loraj, ak inondasyon.

Kisa Mwen Kapab Fè?

Anvan

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Prepare yon twous pou ijans.
 • Prepare yon plan kominikasyon pou fanmi. Planifye sou kijan pou kominike ak manm fanmi w si w pèdi elektrisite oswa si nou separe.
 • Ede paran ou mete anndan atik deyò yo tankou plant ki nan po, mèb pou lakou, dekorasyon, ak bwat fatra. Yo ka vole ale pandan gwo van!

Pandan

 • Pa louvri frijidè a oswa frizè a. Nan ka ou pèdi elektrisite, ou vle lè nan frijidè rete frèt pou manje a ka dire pi lontan!
 • Rete lwen fenèt ak pòt an vit. Yo gendwa kraze epi fè ou mal..
 • Si w pa t evakye, rete andedan yon klozèt, koulwa, oswa yon chanm ki pa gen fenèt.
 • Koute paran w oswa otorite sekirite w pou enstriksyon enpòtan yo.

Apre

Image
Hand holding a phone showing text messages
 • Pa pwoche bò kote okenn fil ki lach oswa ki pandye. Ou gendwa pran nan kouran ladan yo!
 • Di paran w si w pran sant gaz.
 • Tèks, pa pale. Sof si gen yon sitiyasyon ki menase lavi, voye yon tèks pou ou pa bloke liy telefòn travayè ijans yo bezwen. Anplis de sa, voye tèks mesaj yo ka travay menm si sèvis selilè yo pa mache.
 • Konnen ke li nòmal pou w santi w enkyete oswa estrese. Tout moun reyaji yon fason diferan nan sitiyasyon estrès. Pran swen kò w epi pale ak paran w oswa lòt adilt ou fè konfyans si w santi w eksite.

Aprann Plis

Èske w te konnen?

Siklòn yo kapab afekte zòn ki pi plis pase 100 mil lwen litoral la. Moun k ap viv andedan tè yo gen risk tou pou van, tanpèt loraj, tònad, ak inondasyon.

Lyen ki Itil

Last Updated: 06/21/2024

Return to top