U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a satellite image of a hurricane

Mga Bagyo

Mga Salitang dapat Alamin

Nasa Panganib ba Ako?

Ano ang Magagawa Ko?

Matuto Pa

Ang mga unos ay matitinding tropikal na bagyong nabubuo sa katimugang Karagatang Atlantiko, Dagat Caribbean, Gulpo ng Mexico, at sa silangang Karagatang Pasipiko. Kinokolekta ng mga ito ang init at enerhiya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mainit na tubig karagatan at pagkatapos ay lumilipat patungo sa lupa. Ang pagsingaw mula sa tubig karagatan ay nagpapataas ng kanilang kakayahan. Ang mga unos ay umiikot sa counter-clockwise na direksyon sa paligid ng isang "mata," na siyang sentro ng bagyo.

Ang mga unos ay may hangin na hindi bababa sa 74 na milya kada oras. Kapag ang mga unos ay umabot sa lupa, ang kanilang malakas na ulan, hangin, at malalaking alon ay maaaring makapinsala sa mga gusali, puno, at mga sasakyan. Ang pagtaas ng dagat ay kapag ang pagtaas ng tubig ay gumagalaw sa loob ng lupa, o palayo sa baybayin. Napakadelikado nito.

Mga Salitang dapat Alamin

Paglikas - Ang pag-alis sa lugar na sinasabi ng mga opisyal na hindi ligtas.

Mata - Ang sentro ng bagyo. Humihina ang mga hangin at ulan, ngunit ang mga ito ay magsisimula muli nang napakabilis.

Sa loob ng lupa - Malayo sa baybayin.

Pagtaas ng Dagat  - Malakas na alon dulot ng malakas na hangin at maraming ulan.

Tropiko - Isang lugar sa bansa na mas malapit sa ekwador.

Nasa Panganib ba Ako?

feature_mini img

Ang mga bagyo ay pinakakaraniwan sa pagitan ng Hunyo at Nobyembre. Ang anumang baybayin ng U.S. sa tabi ng Karagatang Atlantiko o Pasipiko ay maaaring matamaan at mararamdaman mo ang mga epekto ng higit sa 100 milya sa loob ng bansa. Ang mga taong nakatira sa baybayin ay maaaring makaranas ng matinding hangin at pagbaha mula sa ulan at pagtaas ng dagat. Ang mga taong nakatira sa lupa ay nasa panganib ng hangin, bagyo, at pagbaha.

Ano ang Magagawa Ko?

Dati

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Bumuo ng isang  kagamitang pang-emergency.
 • Magplano para sa komunikasyon ng pamilya. Magplano kung paano makikipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya kung nawalan ng kuryente o nagkahiwa-hiwalay.
 • Tulungan ang mga magulang mong magdala ng mga gamit sa labas tulad ng mga nakapasong halaman, kagamitan sa pasyo, mga dekorasyon, at mga basurahan. Maaari silang liparin ng malalakas na hangin!

Sa panahon

 • Huwag buksan ang refrigerator o freezer. Kung sakaling mawalan ka ng kuryente, gusto mong manatili ang lamig para mas tumagal ang pagkain!
 • Lumayo mula sa mga bintana o babasaging pansara. Maaaring mabasag ang mga ito at masaktan ka.
 • Kung hindi ka lumikas, manatili sa loob ng aparador, pasilyo, o silid na walang bintana.
 • Makinig sa mga magulang mo o mga awtoridad ng kaligtasan para sa mahahalagang tagubilin.

Pagkatapos

Image
Hand holding a phone showing text messages
 • Huwag lumapit sa anumang mga maluwag o nakalawit na kawad. Maaari kang kuryentehin ng mga ito!
 • Sabihin sa mga magulang mo kung nakakaamoy ka ng gas.
 • Mag-text, huwag magsalita. Maliban na lang kung may sitwasyong banta sa buhay, magpadala ng text upang hindi mo mabuhol ang mga linya ng telepono na kailangan ng mga manggagawa sa emergency. Dagdag pa, maaaring gumana ang pag-text kahit na nasira na ang serbisyo nito.
 • Alamin na  normal na makaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala. Magkakaiba ang tugon ng bawat isa sa mga nakaka-stress na pangyayari. Ingatan ang iyong katawan at makipag-usap sa mga magulang mo o iba pang pinagkakatiwalaang matatanda kung ikaw ay nakakaramdam ng sama ng loob.

Matuto Pa

Alam mo ba?

Ang mga unos ay maaari ring makaapekto sa mga lugar na higit sa 100 milya ang layo mula sa baybayin. Ang mga taong nakatira sa ibabaw ng lupa ay nanganganib din para sa hangin, bagyo, buhawi, at pagbaha.

Mga Nakakatulong na Link

Last Updated: 12/13/2023

Return to top