U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

tsunami damage

Mga Tsunami

Mga Salitang dapat Alamin

Nasa Panganib ba Ako?

Ano ang Magagawa Ko?

Matuto Pa

Ang tsunami (binibigkas bilang soo-nahm-ee) ay isang serye ng mga alon (hindi lang isa) na dulot ng malaki at biglaang kaguluhan sa dagat. Ang mga alon ng tsunami ay gumagalaw palabas sa lahat ng direksyon mula sa kung saan ito nagsimula. Maaari silang gumalaw sa buong karagatan. Habang lumalapit ang malalaking alon sa mababaw na tubig sa baybayin, lumalaki ang mga ito sa napakataas na taas at humahampas sa dalampasigan. Maaari itong tumaas nang hanggang sa 100 talampakan. Maaari silang magdulot ng maraming pinsala sa baybayin.

Karamihan sa mga tsunami ay sanhi ng mga lindol sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, maaari rin silang sanhi ng pagguho ng lupa, aktibidad ng bulkan, at maging ng mga meteorite. Hindi lahat ng lindol ay nagsasanhi ng mga tsunami.

Mga Salitang dapat Alamin

Mga Labi - Mga durog na bato, basura, o random na materyal tulad ng malalaking piraso ng kahoy, metal, o plastik.

Sa loob ng lupa - Malayo sa baybayin.

Paglikas - Pag-alis sa isang lugar na idineklarang hindi ligtas.

Mga Seismic na Alon ng Dagat - Isa pang paraan upang ilarawan ang mga tsunami.

Nasa Panganib ba Ako?

Karaniwang lumilitaw ang tsunami sa Karagatang Pasipiko at mga lugar sa baybayin. Ang Hawaii ay ang estadong may pinakamalalang panagnib sa isang tsunami. Nagkakaroon sila ng halos isa sa isang taon, na may nakakapinsalang tsunami na nangyayari halos bawat pitong taon. Ang Alaska din ay nasa mataas na panganib. Ang mga estado sa baybayin, tulad ng California, Oregon at Washington ay nakakaranas ng nakakapinsalang tsunami halos bawat 18 taon.

Ang mga tsunami ay maaaring humagupit sa anumang baybayin ng U.S. Ang mga lugar sa loob ng isang milya mula sa baybayin at mga lugar na mas mababa sa 25 talampakan sa itaas ng antas ng dagat ay nasa mas malaking panganib. Karaniwang lumilitaw ang tsunami sa Karagatang Pasipiko at mga lugar sa baybayin. Ang Hawaii, Alaska, Washington, Oregon, California, at ang mga isla ng U.S. Caribbean ay nasa pinakamataas na panganib para sa tsunami.

Ano ang Magagawa Ko?

Dati

Image
illustration tsunami
 • Bumuo ng kasangkapang pang-emergency na may mga item na kakailanganin mo kung kailangan mong lumikas nang mabilis. 
 • Magplano para sa komunikasyon ng pamilya. Suriin ang mga ruta ng paglikas at pag-iingat sa mga alituntunin sa lugar sa panahon ng pandemya.  
 • Kung makita mo man ang tubig na bumabalik sa dagat mula sa baybayin nang mabilis, lumayo mula sa lugar kaagad.
 • Mayroong apat na antas ng hudyat ng tsunami na inisyu ng mga sentro ng babala ng tsunami para sa mga baybayin ng Estados Unidos at Canada:
  • Babala ng Tsunami: Kumilos—Panganib! Sundin ang mga tagubilin mula sa mga lokal na opisyal. Inirerekomenda ang paglikas. Lumipat sa mataas na lugar o sa loob ng lupain (malayo sa tubig).
  • Advisory ng Tsunami: Kumilos. Lumayo sa tubig o mula sa mga dalampasigan at daluyan ng tubig. Sundin ang mga tagubilin mula sa mga lokal na opisyal.
  • Pagbabantay sa Tsunami: Maging May Alam. Isang malayong lindol ang naganap. Posible ang tsunami. Manatiling nakatutok para sa karagdagang impormasyon. Maging handang kumilos kung nararapat.
  • Pahayag ng Impormasyon sa Tsunami: Kumalma. May naganap na lindol, o may balala ng tsunami, advisory o pagbabantay ang inilabas para sa ibang bahagi ng karagatan. Karamihan sa mga pahayag ng impormasyon ay nagpapahiwatig na walang banta ng isang mapanirang tsunami.
 • Makinig sa mga utos ng paglikas at umalis kaagad sa lugar kung sasabihing gawin ito.
 • Pasamahin sa iyo ang anumang alagang hayop.
 • Lumipat sa loob ng lupain (palayo sa dagat) at patungo sa mas mataas na lugar.
 • Lumayo mula sa dalampasigan. Huwag na huwag kang lumusong sa tubig para panoorin ang pagpasok ng tsunami. Kung nakikita mo pa ang alon, masyado ka nang malapit para takasan ito.
 • Kung makita mo man ang tubig na bumabalik sa dagat mula sa baybayin nang mabilis, lumayo mula sa lugar kaagad.
 • Lumipat sa mas mataas na antas ng isang mataas at matibay na gusali para mabawasan ang iyong pagkakalantad sa panganib.

Sa panahon

 • Makinig sa mga utos ng paglikas at umalis sa lugar kaagad.
 • Pasamahin sa iyo ang anumang alagang hayop.
 • Lumipat sa loob ng lupain (palayo sa dagat) at patungo sa mas mataas na lugar.
 • Lumayo mula sa dalampasigan. Huwag na huwag kang lumusong sa tubig para panoorin ang pagpasok ng tsunami. Kung nakikita mo pa ang alon, masyado ka nang malapit para takasan ito.
 • Kung ang tubig ay humupa mula sa baybayin o lumabas sa dagat sa isang kapansin-pansing paraan, lumayo kaagad sa lugar. Babala ito ng kalikasan na paparating na ang isang tsunami.
 • Lumipat sa mas mataas na antas ng isang mataas at matibay na gusali para mabawasan ang iyong pagkakalantad sa panganib.

Pagkatapos

Image
illustration of a smart phone receiving a text message
 • Huwag umuwi maliban kung sasabihin sa iyo ng mga opisyal na ligtas nang gawin ito. Ang mga alon ng tsunami ay maaaring magpatuloy nang ilang oras at ang susunod na alon ay maaaring mas mapanganib kaysa sa una.
 • Lumayo mula sa mga labi sa tubig. Maaaring mapanganib ito.  
 • Maingat na bantayan ang bawat hakbang na gagawin mo. Lumayo mula sa mga labi sa tubig. Maaaring mapanganib ito dahil maaari itong maglaman ng mga mapaminsalang kemikal o maaaring makuryente ng mga linya ng kuryente
 • Lumayo sa anumang gusali na may tubig sa paligid nito. Ang tubig ay maaaring basagin ang mga sahig o paguhuin ang mga dingding.
 • Mag-text, huwag magsalita. Maliban na lang kung may sitwasyong banta sa buhay, magpadala ng text upang hindi mo mabuhol ang mga linya ng telepono na kailangan ng mga manggagawa sa emergency. Dagdag pa, maaaring gumana ang pag-text kahit na nasira na ang serbisyo nito.
 • Maging labis na maingat bago muling pumasok sa bahay mo o iba pang gusali. Malamang na napinsala ng tubig-baha na dulot ng tsunami ang gusali sa maraming paraan nang hindi mo pa nakikita. Tiyaking kasama mo ang isang magulang o mas nakatatanda.
 • Alamin na normal na makaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala. Magkakaiba ang tugon ng bawat isa sa mga nakaka-stress na pangyayari. Ingatan ang iyong katawan at makipag-usap sa mga magulang mo o iba pang pinagkakatiwalaang matatanda kung ikaw ay nakakaramdam ng sama ng loob.

Matuto Pa

Alam mo ba?

Ang "Tsunami" ay isang salitang Hapon. Ang ibig sabihin ng Tsu ay “sadsaran” at ang nami ay “alon.”

Sa mga bukas na espasyo ng dagat, ang isang mabilis na gumagalaw na tsunami ay maaaring ilang talampakan lamang ang taas, na may 100 milya na naghihiwalay sa mga tuktok ng alon. Habang papalapit sila sa pampang, tumataas at lumalakas ang alon, na nagdudulot ng mas malaking banta sa buhay at ari-arian.

Ilang tsunami ang "naghihiwalay" tulad ng mga alon na nakikitang likha-ng-hangin na sikat sa mga surfer. Ang tsunami ay mas madalas na nauugnay sa malalakas na agos at mga pader ng tubig na hindi umaatras tulad ng normal na tidal wave o tidal wave.

Ang tsunami ay maaaring lokal, rehiyonal, o malayuan. Ang uri ng tsunami ay depende sa lokasyon kung saan nagsimula ang tsunami at kung saan ito maaaring tumama sa lupa.

Matuto pa sa:

Last Updated: 12/11/2023

Return to top