U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

snow covered cars parked on both sides of a city street

Sezon Ivè

Mo pou Konnen

Èske mwen an Danje?

Kisa Mwen Kapab Fè?

Aprann Plis

Pandan sezon fredi, lè a deyò ka vin trè frèt. Yon tanpèt sezon fredi rive lè gen gwo lapli ak tanperati a ase ba ke lapli a tounen glas oswa fòme tankou nèj oswa nèj. Tanpèt sezon fredi yo ka lapli ak glas, nèj ki tonbe pandan kèk èdtan oswa yon tanpèt ki dire plizyè jou.

Pafwa, tanpèt sezon fredi yo pote gwo van, glas, nèj, ak lapli konjle. Tan ivè ka frape chalè, pouvwa, ak kominikasyon. Pafwa, sa ka dire pou jou oswa semèn. Wout glas ka lakòz aksidan grav tou. Anpil tanpèt sezon fredi pote tanperati danjerezman ba.

Pafwa, moun yo blese oswa mouri paske yo te nan tanperati vrèman frèt pou twò lontan paske sa ka mennen nan ipotèmi oswa fredi.

Mo pou w Konnen

Lapli Glase - Lapli ki jele lè li frape tè a. Sa fè yon kouch glas sou wout, pasaj pyeton, pye bwa, ak liy elektrik.

Ipotèmi - Yon maladi lè tanperati kò ou desann pi ba pase sa ki nesesè pou w rete an sante epi pou travay byen.

Sezon ivè - Yon avètisman ki bay lè kondisyon yo ka lakòz sitiyasyon danjere (tankou wout glas oswa twotwa).

Frostbite - Yon kondisyon medikal lè po oswa tisi kò a domaje nan konjelasyon.

Sleet - Lapli ki tounen glas anvan li rive nan tè a.

Siveyans Tanpèt Ivè - Yon avètisman ki bay lè kondisyon ivè grav ka afekte zòn ou an.

Avètisman Tanpèt Ivè - Yon avètisman ki bay lè gen anpil nèj oswa nèj espere nan kèk èdtan oswa jou kap vini yo.

Èske mwen an Danje?

Prèske tout moun nan peyi Etazini ka afekte pa tanpèt sezon fredi ak fredi ekstrèm.

Kisa Mwen Kapab Fè?

Anvan

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Konstwi yon twous ijans ki pou dire plizyè jou oswa plizyè semèn nan ka ou ta dwe rete lakay ou.
 • Prepare yon plan kominikasyon fanmi.
 • Ede paran w wouze sèl wòch, sab oswa pay zèb sou twotwa yo ak pasaj. Sa a ede fè yo mwens glise.
 • Asire w pou abiye cho epi gen dra anplis!
 • Pote bèt kay yo andedan. Yo ka blese akòz fredi a tou.

Pandan

 • Rete anndan!
 • Twotwa yo ka glise anpil, epi ou ka frape anpil si ou tonbe
 • Si w deyò pou ede retire nèj ak pèl, asire w ou mete yon chapo. Li ede anpeche ou pèdi chalè kò w. Kouvri tout pati ki ekspoze nan kò ou. Mete rad epè epi mete yon chapo ak yon echap, kouvri bouch ou pou pwoteje figi ou epi pou kenbe ou cho.
 • Mete mouf, si ou genyen yo. Yo pi cho pase gan
 • Mete rad sèk sou ou kou ou antre anndan.
 • Si ou pa santi dwèt ou, zòtèy pye, zòrèy ou nen ou, oswa yo parèt blan oswa gri-jòn, fè yon granmoun konnen imedyatman. Frostbite danjere epi ou ka bezwen wè yon doktè.
 • Fè yon granmoun konnen imedyatman si ou pa ka sispann tranble, si w gen pwoblèm pou w sonje bagay, si w santi w fatige oswa si w ap pale dwòl. Ou gendwa gen ipotèmi, ki ka trè danjere.
 • Si fanmi w sèvi ak yon dèlko, asire w pou w itilize li deyò. Kenbe li lwen kay la pou evite anpwazònman ak monoksid kabòn.
 • Si kay ou a pèdi kouran, oumenm ak fanmi ou ka ale nan yon abri piblik oswa yon sant chofaj.

Apre

 • Kontinye mete kouch, yon chapo, echap, ak mouf oswa gan. Sa yo pral ede kenbe ou cho epi pwoteje ou kont fredi ak ipotèmi.
 • Fè paran w yo sonje pou yo netwaye sifas moun manyen souvan, tankou manch pòt yo, switch limyè, ak rimòt kontwòl.

Aprann Plis

Èske w te konnen?

Image
Illustration of a woman in a hat and coat shivering

Ipotèmi se yon tanperati kò ki pa nòmal. Siy yo ka gen tranbleman, fatig, konfizyon, men flote, pèt memwa, twoub lapawòl, oswa somnolans. Si ou wè siy ipotèmi nan yon moun, mennen yo nan yon chanm cho. Chofe sant kò li an premye, tankou tèt, kou, ak pwatrin. Kenbe yo sèk epi vlope nan dra cho, tankou tèt ak kou li.

Image
Illustration of a hand with several numb fingers

Frostbite lakòz yon pèt nan sansasyon ak koulè nan figi, dwèt, oswa zòtèy. Frostbite ka fè po pa sansib (mouri) epi chanje koulè pou vin blan oswa gri-jòn. Po kapab tou vin di oswa sire. Si ou wè siy frostbite, ale nan yon chanm cho. Tranpe kò w nan dlo tyèd. Pa masaj oswa itilize yon eponj chofaj.

Last Updated: 12/07/2023

Return to top